ES|EN|FR
TelŔfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Cr˛nica del Ple extraordinari de l'11 d'agost de 2022
 
Imprimir
Ple 11 d'agost de 2022

Aquesta és una sessió extraordinària del Ple municipal. Això vol dir que no forma part de les sessions que els propis electes han establert com a obligatòries. Es convoca per tractar temes que no poden esperar a la sessió ordinària que es farà al setembre. 

Les sessions extraordinàries no tenen el punt de precs i preguntes. 

En aquesta ocasió han excusat la seva presència els regidors M.Assumpta Revoltós (ERC) i Adrià Donadeu (PSC). 

PRINCIPALS PROPOSTES PRESENTADES I DESENVOLUPAMENT DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA

 Temes econòmics

icona checkRequeriment de documentació a la Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA.

Ho explica el regidor d'Urbanisme, Lluís Llovet (ERC).  Recorda la situació: l'Ajuntament va rebre fa uns mesos, petició de l'empresa Aigües de Barcelona, per poder fer un increment del 5,1% a les tarifes vigents a Canet de Mar. No s'ha augmentat el preu de l'aigua a Canet des del 2016.  L'Ajuntament ha encarregat a l'empresa Gestió innovadora, s.l., un estudi econòmic per valorar la necessitat d'aquest augment.   Per poder-lo dur a terme s'ha requerit documentació a l'empresa. En aquest Ple es porta a votació dels electes, sol·licitar nova documentació, més actualitzada. Se'ls demana extractes econòmics dels anys 2021 i 2022 i dades de documents de treball i de suport informàtic de l'empresa. Són documents necessaris per poder elaborar l'informe definitiu i que l'increment del preu de l'aigua afecti al mínim possible a la ciutadania de Canet. 

A les intervencions de les formacions polítiques, el regidor Andreu Graupera (CUP), explica que el seu vot serà favorable, però sol·licita que tot això acabi amb una gestió de l'aigua digne i que es tiri endavant la municipalització del servei. 

El regidor Jordi Castellà (Primàries Canet), també manifesta vot favorable i critica que durant molts anys, Aigües de Barcelona gairebé no hagi invertit a Canet de Mar. Se suma a la proposta de la CUP d'intentar muncipalitzar aquest servei quan sigui possible. 

El grup del PSC, a través del regidor Miquel Borrego, reafirma l'acció correcta de l'Ajuntament de fiscalització del servei, i puntualitza que en data 3 d'agost l'empresa ja ha aportat documentació requerida. El regidor Llovet diu que és cert que s'ha aportat, i que des de els Serveis jurídics i econòmics de l'Ajuntament s'està valorant tota la documentació rebuda fins ara. 

Respecte a la futura gestió de l'aigua per part de l'Ajuntament, Llovet explica que abans d'estiu es va fer una reunió amb una empresa de la Diputació de Barcelona per tractar aquest tema i que de cara a setembre - octubre se'n farà una altra, a la qual s'intentarà convocar tots els grups polítics del plenari.  Com que el servei que presta AGBAR no acaba fins al 2025, tenim aquests anys per triar la millor opció pel municipi. Abans de les eleccions de maig de 2023 hi haurà sobre la taula totes les possibles opcions de gestió i el nou govern podrà valorar-ho i tirar endavant la millor. 

L'acord de requeriment de nova documentació a AGBAR s'aprova per unanimitat dels 15 membres presents al plenari. 

icona checkAprovació reequilibri econòmic concessió piscina.

Ho explica també el regidor d'Urbanisme, Lluís Llovet. Se sotmet a votació la sol·licitud de reequilibri econòmic de l'empresa concessionària del complex esportiu municipal.  Posa en antecedents: al 2006 es va fer una concessió d'una piscina municipal a l'empresa Construccions Riera, que va costar 4 milions i mig d'euros i se'ls atorgava la gestió durant 40 anys. L'any passat la concessionària va presentar la reclamació per motiu de l'aturada a causa de la covid 19, com van fer moltes altres empreses.

Tenen dret a un reequilibri econòmic per les pèrdues ocasionades pel tancament forçós. L'empresa reclamava 365.000 euros i l'Ajuntament ha fet un estudi a través de l'empresa Gestió innovadora, que és qui porta aquests temes per l'Ajuntament i s'ha detectat que la concessionària no havia calculat correctament els imports.  

El càlcul fet per l'Ajuntament a través de l'empresa econòmica és de 8.763 euros, i aquesta és la quantitat que es porta a aprovació del plenari per abonar a la concessionària. 

Intervé Gemma Bosch (Canet i TU), per dir que hi votarà a favor i per explicar amb detall com ha de ser el càlcul d'aquesta quantitat, que l'empresa concessionària no ha fet correctament.  El regidor Graupera manifesta que, malgrat per coherència política hauria de votar en contra, es donarà un vot de confiança perquè la gestió s'ha fet correctament i el seu grup s'abstindrà.  El regidor Castellà es manifesta en el mateix sentit que els altres grups i com ha fet la regidora Bosch, demana que s'estudiï al detall els moviments econòmics d'aquesta concessió i es valori una possible municipalització en un futur. Finalment el regidor Borrego, corrobora la correcció dels càlculs econòmics i manifesta que faltaria des del punt de vista jurídic, un informe de la Secretaria municipal sobre el dret al reequilibri econòmic. Per aquest motiu el seu grup s'abstindrà. 

El regidor Llovet respon. Al Govern no li tremola la mà per municipalitzar serveis, com s'ha fet amb l'aparcament municipal i l'escola bressol. Però aquest cas és diferent. L'empresa va fer una inversió, com ha dit, de 4 milions i mig d'euros. Estem al quinzè any de la concessió i l'import que l'Ajuntament hauria de pagar a l'empresa per a la finalització de la concessió seria altíssim. El servei es pot mantenir fent vigilància constant, com s'està fent.  Recorda que l'empresa té dret al reequilibri, perquè es tracta d'un reial decret (a nivell estatal). 

El punt s'aprova per 12 vots a favor i tres abstencions dels dos regidors del PSC i el regidor de la CUP.

Podeu escoltar aquest punt al voltant del minut 10 de la gravació del ple, retransmessa pel canal de youtube de l'Ajuntament. 

icona checkModificacions de crèdit. 

El primer és un suplement de crèdit. L'explica el regidor d'Urbanisme, Lluís Llovet. Té a veure amb unes obres d'abastament d'aigua a la zona de l'avinguda General Moragues i 11 de Setembre. Hi va haver problemes importants amb les tuberies de l'avinguda General Moragues i el carrer Verge del Remei i se'n va haver de fer una de nova. A partir d'aquí s'han detectat mancances amb les canalitzacions de tota la zona i després d'encarregar informes tècnics interns, s'ha valorat fer una intervenció, que té un cost d'uns 180.000 euros. Es porta a aprovació del plenari el suplement de crèdit, incorporat a través del romanent positiu de Tresoreria (que són els diners de què l'Ajuntament disposa després de fer la liquidació del pressupost i que es poden utilitzar per fer despesa sense haver-se d'endeutar), per poder licitar aquests treballs. 

Intervé la regidora Marian Gómez (PSC) per celebrar que finalment es tiri endavant aquesta obra, que han demanat repetidament en plens anteriors i a través dels micròfons de Ràdio Canet. El regidor Llovet respon que des del gener - febrer que s'hi està treballant i hi ha hagut impediments per poder-ho fer a través de la concessionària del servei d'aigua AGBAR i s'ha hagut de fer una licitació pel procediment habitual. I això té uns terminis. 

La modificació per suplement de crèdit s'aprova per unanimitat dels 15 membres presents al plenari. 

El segon punt és una modificació en la modalitat de transferència de crèdit. L'explica la regidora de Règim Intern, Àngels Isart (CI). Té a veure amb la modificació que es farà de la Relació de Llocs de Treball. Després d'haver consensuat amb els representants sindicals, s'ha procedit a fer una adequació singular de 9 llocs de treball, als quals se'ls aplicarà la valoració corresponent del seu lloc de treball. La modificació es fa d'acord amb la Llei de Pressupostos de l'Estat. 

Intervé la regidora Gemma Bosch, que expressa la seva queixa perquè es vol aprovar una modificació de crèdit en base a una valoració de llocs de treball, que els regidors del plenari no han vist i tampoc han vist si hi ha informes de la Intervenció i la Secretaria municipals. Per aquest motiu el seu vot serà en contra. 

El regidor Jordi Castellà corrobora les paraules de la regidora Bosch i manifesta que s'abstindrà perquè creu en la bona fe del Govern envers una correcta valoració dels llocs de treball (VLT) i en les seves negociacions, però sense la documentació que ho justifiqui, no es pot fer el pas de votar a favor. 

El regidor Josep A. Massagué (Junts x Canet), explica que es tracta d'aprovar una modificació de crèdit de 21.000 euros per adequar 9 llocs de treball. I que això és fruit d'una valoració ja aprovada que s'ha negociat amb la part social (representants sindicals dels treballadors i les treballadores). Demana quan s'ha donat compte al Ple de la finalització de la VLT i quan aquesta s'ha aprovat pel Plenari, com així ha de ser per llei. Si no s'han aprovat els increments de les retribucions, ni la VLT, demana com es pot aprovar una modificació per incrementar el sou a 9 llocs de treball.  

Respon al senyor Massagué la senyora alcaldessa, Blanca Arbell (ERC). L'alcaldessa diu que el Govern intenta ser al màxim d'àgil possible. Per això, quan es porti a aprovació la modificació de la Relació de Llocs de Treball, ja hi hagi la partida pressupostària preparada per poder incrementar de seguida els sous d'aquests 9 llocs de treball. El Govern fa les coses com li indiquen els Serveis jurídics i la Intervenció municipal. Tot el que es fa és amb acord dels representants dels treballadors i amb la partida que estava al fons de contingència perquè al proper setembre, si s'aprova la VLT, al mateix mes puguin tenir l'increment els treballadors i les treballadores que s'ha decidit que els toca. 

Intervé el regidor Miquel Borrego per pronunciar-se en la mateixa línia que el regidor Massagué. Posa de manifest que tot estava preparat perquè la VLT s'aprovés també en aquest ple extraordinari que estan celebrant i que així es llegeix al redactat del punt que estan aprovant, que ja dona per aprovada la VLT. Falta informació, informes i es parteix d'una base errònia d'una valoració feta i aprovada que no existeix. Per aquest motiu, el seu grup s'abstindrà. 

Li respon també la sra. Acaldessa que diu que el fa el Govern és totalment correcte i per tant cada grup decideix si s'absté o hi vota a favor. Que el Govern va per feina i que els menys perjudicats siguin els seus treballadors. 

Hi voten a favor els 9 membres del Govern presents (ERC, Canetencs Independents i Som Canet), s'abstenen els 2 regidors del PSC presents al Ple, el regidor de Primàries i el regidor de la CUP i hi voten en contra el regidor de Junts x Canet i la regidora de Canet i TU. 

Podeu escoltar aquests punts al voltant del minut 20 de la gravació del ple, retransmessa pel canal de youtube de l'Ajuntament. 

 Alcaldia  icona checkAprovació de la delegació a la Junta de Govern Local (JGL) de la competència per a la revocació dels actes dictats per l’Alcaldia en matèria tributària

La sra. Alcaldessa explica que es fa per agilització de tramitació de quantitats poc elevades a l'hora de la seva aprovació. 

La regidora Bosch diu que hi ha un informe de la Tresoreria municipal que parla d'imports petits, però que quan es llegeix la proposta al Ple es fa de forma genèrica dient "revocació d'actes dictats per Alcaldia en matèria tributària", no parlant d'imports petits. L'informe en qüestió també indica que tot el Ple hauria d'estar convocat a les sessions de la Junta de Govern on s'acordin aquests actes tributaris i en canvi a la proposta posa que s'informarà els regidors que no formen part de la JGL a través d'esborranys de les actes. La regidora demana que s'aclareixi perquè hi ha tanta discrepància entre l'informe de Tresoreria i la proposta d'acord presentada al Ple. 

El regidor Graupera també va en la mateixa línia que la regidora Bosch. El Ple és l'òrgan que ha de decicidir aquests temes. 

El regidor Castellà també considera que el màxim òrgan de representació sobirà del poble és el Ple. I per tant totes les qüestions tributàries que afecten els recursos de l'Ajuntament és bo i necessari que es debatin al Ple. Hi hauria la possibilitat que efectivament tots els regidors i les regidores participessin a les sessions de JGL on es tractessin aquests temes, però si no es té aquesta consideració, no estan d'acord amb aquesta proposta. 

El regidor Massagué intervé dient que el que es vol aprovar treu al Ple una competència que li és pròpia i que es pretén fer-ho en JGL on no hi ha presència dels grups de l'oposició. Segons el que figura a l'informe de Tresoreria, el motiu és retornar uns imports de plaça d'aparcament cobrats els anys 2019 i 2020 a una persona que no era titular de la plaça. Pregunta si només és aquest cas o hi ha més casos afectats. 

La regidora Gómez es manifesta en el mateix sentit que els altres grups. I recorda que es porten 7 anys de retard si el motiu és no perjudicar els usuaris. Tal i com ha esmentat el regidor Massagué, qüestiona les raons d'eficàcia, eficiència i seguretat jurídica que s'al·leguen. Està d'acord amb l'agilitat que dona la JGL que se celebra setmanalment. Però fa una crítica a l'eficàcia i l'eficiència, que diu són inexistents. I al·legar seguretat jurídica, quan tant la JGL com el Ple estan assistits pels mateixos serveis jurídics i econòmics de l'Ajuntament, considera que no és argument per aquest canvi de delegació. 

Respon als grups la sra. Alcaldessa, que diu que el Govern ho fa per ajudar els veïns i les veïnes i que pensava que tots estarien d'acord amb aquesta agilitat. Manifesta que s'està arreglant mica en mica tot allò que durant molts i molts anys, diferents partits polítics com els grups socialistes, convergents o altres, no feien. 

El regidor d'Hisenda, Pere Xirau (Canetencs Independents), intervé per dir que efectivament es tracta d'eficiència, eficàcia i seguretat jurídica. Que és per millora del servei i de l'atenció al ciutadà. 

La regidora Bosch demana la paraula per dir que la seva pregunta sobre perquè l'informe de Tresoreria és específic i en canvi l'acord de Ple tan genèric, encara no li ha respost ningú. El regidor Graupera es manté en el fet que la ciutadania ha escollit un Plenari, no una Junta de Govern. El regidor Castellà reitera poder ampliar la JGL quan es cregui convenient. El regidor Massagué també diu que no se li ha respost si hi ha més casos que justifiquin aquesta decisió. La regidora Gómez també manifesta rebuig perquè no es parli de delimitació de quantitats econòmiques i sigui tan genèric l'acord de Ple. 

Aquest punt s'aprova per 9 vots a favor (Govern) i 6 en contra (grups de l'oposició). 

Podeu escoltar aquests punts al voltant del minut 33 de la gravació del ple, retransmessa pel canal de youtube de l'Ajuntament. 

icona checkAprovació del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana 2030

L'explica el regidor d'Urbanisme i Pla Estratègic 2030, Lluís Llovet.  Diu que aquest és un dia important. Al 2019 a l'entrar al Govern es va crear una Regidora de Pla Estratègic 2030. Amb la covid 19 es va aturar bastant el projecte, però s'ha reprès i amb l'ajut de la Diputació de Barcelona, som poble pilot per engegar una Agenda 2030. 

L'Agenda 2030 està basada en els ODS - Objectius de Desenvolupament Sostenible. Marca el futur del poble a partir de tres aspectes clau: desenvolupament econòmic, equitat social i sostenibilitat mediambiental. És un pla estratègic que sobrepassa tots els plans sectorials que s'han fet fins ara. 

S'han fet més de 500 enquestes entre els veïns, s'han fet trobades entre els grups de l'oposició i l'empresa Eurovértice, que ha redactat el Pla, hi ha hagut tallers amb instituts i també s'han fet trobades amb tres grups de treballadors municipals que també s'han de creure l'Agenda Urbana 2030. Aquests tres grups eren Territori, Serveis i Recursos Humans - Policia. Amb tot això s'ha elaborat el Pla d'acció, que es la fase tercera de l'Agenda Urbana 2030. 

Més endavant s'haurà d'establir com s'anirà avaluant i posant al dia. El regidor diu que li hagués agradat tenir més reunions amb els grups de l'oposició i Eurovértice, però com que érem poble pilot de la demarcació de Barcelona, tenien el setembre de 2022 com a data límit per a l'aprovació. 

Agraeix als grups les aportacions i propostes. Ara tenim un document estratègic que ens dona una visió de futur a nivell general i ens obre la ment per decidir quin poble volem més enllà del dia a dia que a vegades ens desborda a tots. 

Escolteu el debat i les aportacions dels grups al voltant del minut 45 de la gravació del ple, retransmessa pel canal de youtube de l'Ajuntament. 

El punt s'aprova per 12 vots a favor dels membres del Govern presents al Ple (ERC, CI i Som Canet) i pels regidors de Primàries Canet, la CUP i Canet i TU. S'absté el regidor de Junts x Canet i voten en contra els dos regidors del PSC presents al Ple. 

icona check Aprovació del Pla de Mesures Antifrau 

Es dona en primer lloc, compte al Ple del Decret d'Alcaldia d'aprovació d'aquest Pla de Mesures Antifrau.

El Pla és un dels requisits necessaris perquè els ajuntaments puguin optar als fons europeus d'ajuts Next Generation. 

S'ha contractat amb urgència una empresa per fer la redacció d'aquest Pla. I avui se sotmet a aprovació del Ple. 

Escolteu les aportacions dels grups al voltant d' 1h. 15 minuts de la gravació del ple, retransmessa pel canal de youtube de l'Ajuntament. 

S'aprova per unanimitat dels 15 membres presents al plenari. 

Podeu llegir el Pla al Portal de Transparència de l'Ajuntament.

icona check  Resolució del procediment d’imposició de penalitats a la UTE de la Guingueta del Passeig Marítim

Explica aquest punt el regidor de Platges, Josep Tenas (ERC). S'imposa una penalitat a la Unió Temporal d'Empreses de la Guingueta del Passeig Marítim, concessionària de la guingueta d'obra situada a la zona de l'espigó de Canet. El regidor manifesta que no han fet les coses correctament en una activitat duta a terme i per això seran penalitzats amb 1.802,40 euros per falta greu, tal i com s'estableix als plecs de contractació. El regidor explica que ara ja tenen els permisos en regla i dona per suposat que ja no passarà més. 

El punt s'aprova per 14 vots a favor i una abstenció del regidor de la CUP. 

 

TEMA RELACIONAT AMB EL TMC - ODÈON check taronja Incoació expedient de contractació i aprovació dels plecs de clàusules per a la contractació del subministrament i la instal·lació de l’escenotècnia del TMC 

Es porta a aprovació tirar endavant l'expedient de contractació del subministrament i la instal·lació de l'escenotècnia de la Sala Odèon del TMC. Es fa mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost base de licitació de 731.800,49 € IVA exclòs, el qual puja la quantitat de 153.678,10 €. Això és un total de 885.478,59 euros IVA inclòs, per a tota la durada del contracte. No es preveuen pròrrogues.

Aquesta actuació està finançada en part pels Fons Europeus de Recuperació Next Generation de la Unió Europea, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Explica el punt el regidor d'Urbanisme, Lluís Llovet. Ja s'ha fet l'obra i ara tocava el projecte d'escenotècnia. No s'ha portat a aprovació del Ple fa dos mesos, com es volia inicialment, perquè s'ha rebut una subvenció de 200.000 euros dels fons Next Generation. Per aprovar la recepció d'aquests fons, cal disposar del Pla Antifrau, que l'Ajuntament no tenia i que avui mateix ha quedat aprovat. Esperem que s'adjuqui i es pugui instal·lar al més ràpidament possible. 

Intervé el regidor de Primàries que recorda que el projecte de recuperació de l'Odèon va començar al 2002. És necessari doncs acabar-lo i poder-lo inaugurar amb una gran festa. 

El regidor Borrego demana la previsió de finalització de les obres i quan es preveu doncs obrir el teatre al públic. 

Aquest punt es pot escoltar al voltant d' 1h. 25 minuts de la gravació del ple, retransmessa pel canal de youtube de l'Ajuntament. 

El punt s'aprova per unanimitat dels 15 membres presents al Ple. 

----------

Abans d'acabar la sessió, el regidor de Canetencs Independents, Josep M. Masvidal demana fer unes declaracions per aclarir una intervenció seva al darrer Ple municipal. Alguns regidors demanen rèplica, però la sra. Alcaldessa manifesta que al no tractar-se de punts inclosos al Ple, no els pot donar la paraula. Podeu veure-ho al minut 1:35:40 de la gravació del Ple

No havent-hi més temes a tractar i essent un Ple extraordinari, es dona per acabada la sessió. 

 


Aquesta crònica s'elabora des del Servei de Comunicació municipal, d'acord amb els criteris de transparència que recomanen explicar els acords i les resolucions que prenen els càrrecs electes i fer-ho de forma objectiva i que sigui fàcilment entesa per la ciutadania.

És un document complementari que acompanya a tota la informació oficial i els documents administratius relacionats, així com a la vídeo acta, el sistema actual que utilitzem per a l'enregistrament en vídeo dels plens de la corporació. 

^