ES|EN|FR
TelŔfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Cr˛nica del Ple extraordinari del 6 de setembre de 2022
 
Imprimir
Ple extraordinari 06/09/2022

Aquesta és una sessió extraordinària del Ple municipal. Això vol dir que no forma part de les sessions que els propis electes han establert com a obligatòries. Es convoca per tractar temes que no poden esperar a la sessió ordinària que es farà al setembre. 

Les sessions extraordinàries no tenen el punt de precs i preguntes. 

En aquesta ocasió ha excusat la seva presència el regidor Jordi Castellà (Primàries Canet). 

La sra. Alcaldessa obre la sessió dient que és un ple carregat d'emoció perquè després de 13 d'esperar-ho, es porta a aprovació la Valoració dels Llocs de Treball del personal de l'Ajuntament, que són els que treballen pel poble de Canet. Que els llocs de treball han d'estar equilibrats i tenir els punts i estar valorats com es mereixen. Afirma que és un dia històric.

PROPOSTES PRESENTADES I DESENVOLUPAMENT DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA

  Recursos Humans i organització

icona checkAprovació valoració de llocs de treball 

Ho explica la regidora responsable de l'Àrea de Recursos Humans de l'Ajuntament, Àngels Isart (Canetencs Independents).

Explica el què és una valoració dels llocs de treball (VLT) i posa de manifest que entre els treballadors hi ha diferències de retribucions importants per fer feines similars i que això s'ha de corregir. Recorda que no es valoren les persones sinó els llocs de treball i que cada Equip de Govern que governa prioritza unes places o unes altres, però la Relació de llocs de treball queda o hauria de quedar en el temps, sigui quin sigui el color polític que governi.

Els actors que intervenen en aquesta valoració són: la part social (els representants dels treballadors) i la part política (l'equip de govern). Tot el procés s'ha d'enquadrar en la legilitat vigent, que a més a més és canviant, en funció de la Llei de pressupostos generals de l'Estat, que limiten els increments del capítol I del pressupost, que és el que correspon al sou de la plantilla. Això fa que no hagin pogut ser tan generosos com els hauria agradat.

Ha estat un procés llarg i iniciat quan la regidora va entrar a l'Ajuntament. Malgrat els canvis de titulars als departaments de Secretaria, Intervenció, la pandèmia i els diferents punts de vista que hi havia, finalment s'ha pogut acabar i portar al ple.

Entre totes les parts implicades s'han redactat i pactat les fitxes de tots els llocs de treball, que són la base a partir de la qual s'ha de valorar el lloc de treball.

Una vegada pactades les fitxes, es va constituir una Comissió de valoració, format a parts iguals per representants dels treballadors i de l'Ajuntament. Aquesta Comissió s'ha reunit setmanalment durant gairebé un any, fins que va tenir tots els llocs de treball puntuats, d'acord amb el Manual de la valoració de llocs de treball de la Diputació de Barcelona.

Aquest era el punt de partida per començar a parlar del valor econòmic de cada lloc de treball. Degut a la complexitat d'aquesta posada en consonància lloc de treball i valor econòmic, l'Ajuntament va decidir contractar una empresa externa perquè fes aquesta tasca.

Aquesta empresa (MarLLi) va detectar algunes discrepàncies que podien fer que alguns llocs de treball amb similar complexitat i responsabilitat obtinguessin retribucions diferents i per això es va procedir a igualar algunes puntuacions.

També va observar aquesta empresa, que el Manual de la Diputació tendeix a sobrevalorar els llocs de treball intel·lectuals per sobre dels manuals, de manera que el personal d'oficis obtenia una retribució molt inferior a la del personal tècnic i administratiu. L'esforç físic o les condicions adverses del lloc de treball no es tenien en compte, mentre que sí es valorava tenir personal a càrrec o l'esforç intel·lectual. Això s'ha corregit pactant tractes diferents pels diferents col·lectius.

D'altra banda, la Llei de pressupostos de l'Estat, limita els increment salarials. Això vol dir que aquestes regularitzacions dels imports econòmics, només es poden fer via adequacions singulars, és a dir, en algunes places escollides. Llavors sempre que la Llei de pressupostos de l'Estat ho permeti, s'aniran fent adequacions singulars.

Aquest és un document de treball per tenir endreçada la política retributiva de cada lloc de treball i anar-la aplicant a mesura que la normativa ho permeti. Això vol dir que, tot i valorar un lloc de treball i reconèixer el que li correspon cobrar, el treballador és possible que no ho percebi, si no es troba en l'adequació singular que ha decidit el Govern i els representants dels treballadors. El document és un inici per seguir treballant. Hi haurà l'instrument.

La regidora recorda que al 2021 es va aprovar un increment del complement de destinació per a molts treballadors, que va suposar una despesa total d'uns 100.000 euros. (Recordem que el sou dels treballadors públics consta de tres parts: sou base, que ve determinat per la categoria professional amb què s'accedeix a la funció pública; complement de destí, que és una quantitat que té una forquilla de xifres en funció de la mateixa categoria laboral; i complement específic, que és el que atorga l'administració (en aquest cas l'Ajuntament) a un treballador segons la capacitat, dedicació, responsabilitat, incompatibilitat i disponibilitat del seu lloc de treball.  Els dos darrers complements són els que figuren a la Relació de Llocs de Treball (RLT), que s'aprova anualment amb la plantilla i es pot modificar a conveniència del Govern durant l'exercici anual, tot i que s'ha de sotmetre a aprovació del Ple de la corporació).

Isart diu que tots els regidors i regidores presents al Ple han pogut accedir a tots els documents de l'expedient, actes, memòries, fitxes, organigrama, manual de valoració ... per tant, els demana el seu vot favorable a la Valoració de Llocs de Treball, perquè si no, no es disposarà d'un instrument per fer la valoració. Votar que no, no permetrà corregir les desigualtats que hi ha a l'Ajuntament.

Malgrat algun informe desfavorable, les persones que estan al capdavant de l'Ajuntament han de prendre decisions. Per responsabilitat i per haver arribat a un acord amb els representants dels treballadors.

La regidora fa un agraïment al Comitè dels treballadors, la dedicació, la constància i les ganes. També fa un agraïment als representants sindicals de la comarca, a l'empresa adjudicatària del contracte per fer la VLT, al regidor Lluís Llovet que ha donat suport en el darrer tram de les negociacions i al document que es porta a aprovació, als companys de Canetencs Independents, als altres regidors i regidores, a l'alcaldessa. Però sobretot vol agrair a dues persones la seva feina: a la presidenta del Comitè i a la tècnica de Recursos Humans.

Intervenen dos portaveus de grups polítics, el regidor Josep Antoni Massagué (Junts x Canet) i la regidora Marian Gómez (PSC):

El regidor Massagué es felicita perquè la Sala de plens compta avui amb la presència de força persones interessades en els temes que es debaten al plenari. Agraeix a les persones que han dut a terme la VLT la seva feina.

Demana resposta política a les qüestions que han plantejat sobre aquest tema. I que són:

- Per què la mesa de negociació ha modificat la puntuació inicial d'alguns llocs de treball i quina justificació se'n fa?

- Per què s'utilitzen sis fórmules per atorgar valor monetari als punts?  Per què al col·lectiu de la Policia Local se n'utilitzen 4, de fórmules?

- Com s'ha dut a terme una correcta valoració dels complements específics de la Policia i de la Brigada d'Obres i Serveis?

Aquestes preguntes sorgeixen després de llegir els informes tècnics de Recursos Humans i de Secretaria i Intervenció al respecte.

La regidora Gómez agraeix també la intervenció de les persones que han lluitat per tirar endavant aquesta valoració. Manifesta que el seu grup no ha trobat als informes dels tècnics alts càrrecs elements que avalin la integritat i la globalitat que requeixen els expedients. Tampoc conclusió de ser conformes a la legalitat. Aquesta mancança es manifesta, per exemple, en la previsió dels finançaments dels increments, que la Intervenció municipal remet a l'informe de la tècnica de Recursos Humans. Hi ha increments excepcionals sobre la resta de llocs, d'entre 5.000 i 9.000 euros. Fa referència expressa a llocs de la Policia Local o a la forma en que es produiran els increments excepcionals en exercicis futurs.  No hi ha cap element que indiqui a la proposta, com es produiran aquests ajustaments i els informes de fiscalització tampoc ho reclamen. 

La regidora manifesta que el seu grup ha intentat una interlocució amb el Govern municipal. A la Comissió informativa per aquest tema, no hi havia cap dels representants que havien de defensar i donar resposta a totes aquestes qüestions dubtoses. Se'ls va derivar primer a buscar assessors externs, després a parlar amb els representants sindicals, la qual cosa, tot i intentar-ho, no va ser possible. Finalment es va accedir a permetre'ls una reunió amb els representants sindicals, fet que s'agraeix i es van poder resoldre alguns dubtes. I una hora abans del Ple s'han pogut reunir amb l'empresa adjudicatària de la redacció d'aquesta VLT. 

Gómez diu que els treballadors de la casa es mereixen la VLT i hi voldrien votar a favor, però la manera com s'ha gestionat, no ho fa possible, ja que la fi no sempre justifica els mitjans. 

Els respon la regidora de Règim Intern i responsable al Govern de la VLT dient que escoltarà les argumentacions, tant a favor com en contra, però no entrarà a discutir les preguntes que els grups de l'oposició fan, perquè per molt que digui, no els farà canviar el vot. El més important és l'acord a què han arribat l'Equip de Govern i els representants dels treballadors. 

El regidor Massagué ha demanat acabar la seva intervenció. Recorda que si el que es porta a aprovació al Ple no està ben fet, algú ho pot recórrer i per tant no es pugui aplicar. El Govern actual aplicarà als exercicis 2022 i 2023 unes adequacions singulars escollides, però després ho hauran de continuar nous governs, perquè no es pot aplicar a tothom ara. L'única garantia de poder aplicar aquesta VLT ara i en el futur, és que ningú pugui qüestionar-la.  El regidor fa una afirmació molt dura contra l'alcaldessa, per una frase que aquesta li va dir a la darrera reunió celebrada per tractar aquest punt de l'ordre del dia, sobre el fet que fos jubilat i que hauria de ser a casa seva i no a l'Ajuntament.  L'alcaldesa respon que a les comissions informatives només hi han d'anar els tinents d'alcalde i no és obligació ni d'altres regidors ni tampoc de tècnics. Que ja tenen els informes on està tot explicat.  L'alcaldessa li recorda que tota la VLT són molts de diners i que ni aquest govern ni cap que vingui pot assegurar-ne el pagament. El que han fet és posar fil a l'agulla i començar a revertir aquesta injustícia. L'Equip de Govern ha pres un compromís i el tiraran endavant. 

La Valoració de Llocs de Treball s'aprova pels vot a favor dels membres del Govern (10) i les abstencions dels membres de l'oposició presents al Ple (6). 

L'alcaldessa celebra que s'hagi aprovat aquest primer punt i dona les gràcies als regidors del Govern. 

Votació Ple 220906 

icona checkProposta modificació RLT i adequacions singulars Policia Local 

Aquest punt també l'explica la regidora responsable de Recursos Humans, Àngels Isart, que comença explicant que la vigent Llei de Pressupostos generals de l'Estat només permet increment salarial per sobre del 2% en aquells casos singulars en què resulti imprescindible pel lloc de treball o pel grau de consecució dels objectius fixats i sempre en el marc de la valoració dels llocs de treball.  Com que ja hi ha la VLT aprovada, la primera fase suposa adequar singularment alguns llocs de treball. No es tracta d'incorporar nou personal ni més places, sinó reordenar el personal. S'ha acordat a la Mesa de negociació un calendari, del 2022 al 2027 per fer les diferents adequacions singulars dels llocs de treball i per a l'aplicació de la valoració de cada lloc.  Per tant, és necessari modificar l'acord de matèries comunes dels empleats públics per adequar-lo al nou escenari retributiu. 

Què es modifica: 

1r - L'article 12 de l'acord de matèries comunes, que fa referència a les guàrdies del personal de la Brigada d'Obres i Serveis (BOiS).  Es deixarà de pagar la guàrdia als encarregats de la BOiS, de l'Enllumenat i de Jardineria, perquè aquesta quantitat econòmica s'inclou al seu complement específic. 

2n - Modificació de l'acord sectorial de la Policia Local. Es crea el lloc de treball de Q3 i jornada partida. Amb aquesta jornada el Govern creu que es donarà un millor servei a la població de Canet de Mar, tot i tenir aquest plus de jornada partida un informe desfavorable dels tècnics alts càrrecs. 

3r - Plus de nocturnitat. La regidora no aclareix què passa amb aquest plus. 

4t - Deixar sense efecte els articles 14 i 16 de disponibilitat i productivitat, que s'inclouran al complement específic. 

5è - Adequacions singulars que afecten a agents, caporals, sergent i inspector. Aquestes adequacions estan a l'expedient, la regidora no les anomena. 

Per tant, exercint la potestat d'autoorganització de l'Ajuntament, es modifiquen aquests punts i s'inclouen les quantitats econòmiques als complements específics. 

La regidora aclareix que no s'ha produït un increment lineal de retribucions, tal i com estableix la jurisprudència del Tribunal Suprem. 

Aquesta aplicació d'adequació singular es proposa amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2022.  No s'aplica cap Complement Personal Transitori (CPT).  S'ha motivat i descrit quines són les adequacions que amb caràcter singular i excepcional resulten imprescindibles pels continguts dels llocs de treball, sobretot per les condicions de desenvolupament d'aquests llocs o perquè són imprescindibles per assolir els objectius que s'ha marcat el Govern municipal, que suposa donar resposta a les necessitats creixents de la ciutadania de Canet de Mar. 

El resultat d'aquestes adequacions singulars significa un increment del capítol I de personal, per import de 51.034 euros del vigent pressupost, que es destinaran a 6 llocs de treball, dels 98 llocs que consten a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament.  

La regidora manifesta que s'ha fet d'acord amb la legalitat d'aquest especial tràmit i també la retroactivitat a 1 de gener. Hi ha dotació pressupostària per l'estalvi generat. 

Al torn de les intervencions dels grups polítics intervenen: 

Andreu Graupera (CUP)

El regidor manifeta que fins al dia d'avui, no se'ls havia llegit la totalitat de l'expedient. Regidors de Govern riuen i li diuen que s'ho podia llegir ell mateix perquè tenia accés a l'expedient. 

Josep Antoni Massagué (Junts x Canet)

El regidor exposa que en aquest cas hi ha advertiments i recomanacions en els informes de Secretaria i Intervenció, com ara que hi ha un nou plus per a la Policia Local que no té empara legal. Fa esment a la jurisprudència al respecte i demana de nou, perquè s'han modificat algunes puntuacions inicials de determinats llocs de treball o perquè s'utilitzen diferents fórmules per diferents col·lectius. 

Miguel Borrego (PSC)

El regidor manifesta que en aquest punt es manté el problema que hi havia al primer punt, respecte als informes dels tècnics alts càrrecs sobre, entre d'altres qüestions, perquè es van modificar les puntuacions inicials d'alguns llocs de treball, que hi ha complements no ajustats a norma, o que cal acreditar objectivitat en algunes supressions d'articles. Pel que fa al complement econòmic per fer la jornada partida, els informes tècnics deixen clar que no està ajustat a dret. A tots els punts hi ha una remissió a l'informe 19/2022 de Secretaria. Voldrien votar a favor, però no ho poden fer per tot el que s'ha exposat. 

L'adequació singular dels 6 llocs de treball de la Policia Local i la modificació de la Relació de Llocs de Treball, s'aprova amb els vots favorables de l'Equip de Govern (10) i les abstencions dels membres de l'oposició presents al Ple (6). 

L'alcaldessa felicita als membres del Govern per la seva valentia. 

 icona checkModificació parcial de la RLT i adequacions singulars de llocs de treball 

En aquest punt es proposa crear la figura d'encarregat de la Brigada d'Obres i Serveis, que tindrà un complement específic de 19.641,90 euros, i l'aprovació de l'adequació de 10 llocs de treball.  Es modifica la Relació de Llocs de Treball per aquests canvis i la retribució dels complements específics d'aquests llocs es pagaran amb efectes a 1 de gener de 2022. 

Torna a explicar el punt la regidora de Règim Intern, Àngels Isart, que reitera que es porta a aprovació l'adequació d'alguns llocs de treball en base a l'aprovada Valoració de Llocs de Treball. Manifesta que es podria haver aplicat a qualsevol lloc de treball, i que l'Equip de Govern ha triat aquests 10 per fer-ho ja aquest 2022. Entre ells hi ha l'aplicació d'un CPT (complement personal transitori, que és una quantitat que percep el treballador per una feina que està fent en aquell moment, però que deixarà de percebre quan ja no faci aquesta feina).  Les raons d'aquesta tria consta a l'expedient i per tant no les repetirà al Ple. 

Aquestes adequacions singulars de 10 llocs de treball, suposen un increment salarial de 21.779 euros que ja s'havien previst inicialment per poder començar a aplicar la VLT. Es proposa que els efectes econòmics d'aquest acord siguin amb efectes retroactius, és a dir, que és pagui a aquests 10 treballadors, l'increment de sou des de l'1 de gener de 2022, perquè legalment es pot fer quan es produeixen actes favorables per a la persona interessada. I tots aquests treballadors ja ocupaven aquestes places amb anterioritat a la valoració i desenvolupaven les tasques que ara se'ls reconeixen, per tant se'ls pot pagar amb efectes retroactius. 

La regidora explica que es proposa també en aquest mateix punt, la creació d'un nou lloc d'encarregat d'Obres i Serveis, ja que fa falta, perquè s'ha detectat que el cap de la Brigada és un arquitecte tècnic que fa les feines tècniques, informes i petits projectes, però feia falta un cap operatiu. Calia un oficial de 1a que conegui l'ofici que sigui capaç de distribuir les tasques i valorar les necessitats del dia a dia. 

Torn per a les intervencions dels portaveus: 

Gemma Bosch (Canet i TU)

La regidora explica que s'ha esperat al darrer punt del Ple per fer la seva intervenció global. Està d'acord amb el fet que no es pot votar negativament, primer perquè tant la VLT com la RLT són documents que tots els grups de l'oposició han recolzat durant tota la legislatura, perquè garanteix la igualtat retributiva tant a nivell de categoria salarial com també entre sexes.  El seu grup va rebre la informació escassos dies abans de la celebració de la Comissió informativa del Ple, la van llegir i interpretar com van saber, però a la Comissió els membres de l'oposició no van rebre resposta a moltes de les preguntes que van fer. Agraeix que el personal del Comitè d'Empresa s'avingués amablement a fer una reunió amb l'oposició per explicar el procés. Reitera que no vol votar negativament per la feina feta també per alguns membres de l'Equip de Govern.  No obstant això, l'argument que se'ls ha donat que diu que tots els informes són favorables excepte un, no són certes. I aquest fet ha estat validat amb assessors externs i també interns de l'Ajuntament. I per aquesta manca de garantia legal, el seu grup s'abstindrà. Felicita als treballadors perquè aquesta RLT quedarà aprovada avui. 

Josep Antoni Massagué (Junts x Canet)

Dubta si tornar a fer la relació de les preguntes que ja ha anat fent, perquè reitera que no se li responen. Enlloc d'això, opta per explicar l'abstenció que farà de nou la seva formació política. La proposta del Govern no està feta correctament, perquè o bé no s'ajusta a dret, o bé no està acreditada. Valorar un lloc de treball vol dir atorgar unes puntuacions i posteriorment traduir-ho en una retribució econòmica en base a aquesta puntuació. És el que cada treballador es mereix i és de justícia que rebi. Els treballadors i tothom hauria de tenir la garantia absoluta que el que el Govern està proposant és impecable i s'ha fet amb criteris objectius i equitat. Malauradament, no és així. 

Marian Gómez (PSC)

Reitera de nou que portar a aprovació la VLT i la RLT és un tema que el seu grup també demana des de l'inici de legislatura. S'adreça als treballadors presents al Ple per dir-los que és cert que els qui porten l'Ajuntament endavant són ells i elles. S'està parlant d'un reequilibri i una equitat salarial i econòmica, i així hauria de ser. El que passa és que posar diferent preu a cada punt de la valoració, no és equitat. S'han posat 6 preus diferents per calcular les puntuacions. Si la RLT i VLT estan ben definides, queda garantit que la puntuació atorgada a cada lloc és la correcta. I el punt, per ser equitatiu, hauria de ser igual per tothom. Equitat vol dir, per exemple, que en un cos com el de la Brigada, tots els seus treballadors facin les guàrdies o tots tinguin accés a poder-les fer. La regidora fa referència al fet que s'hagi inclòs al servei de guàrdia a personal de jardineria, àrea que gestiona directament l'alcaldessa i que per tant aquest fet es pot considerar un augment de sou encobert. I no s'hi posi per exemple a ferrers, fusters o conductors. Acusa l'alcaldessa de mentir quan aquesta va dir que qui decidia qui feia i qui no feia guàrdies era el cap de la Brigada, quan això no és cert. 

Pren la paraula l'alcaldessa per dir a l'oposició que aquests no volen entendre el que els expliquen. Aclareix que la persona que va justificar les guàrdies per als jardiners va ser l'encarregat de jardineria, no el cap de la Brigada. I la justificació és que a vegades hi ha urgències d'un arbre que cau o altres fets i fan falta els jardiners al servei de guàrdies.  També manifesta que és el cap de la Brigada qui decideix quins treballadors fan guàrdies i quins no. Manifesta a la regidora Gómez que no ho coneix i que la ignorància és molt agosarada. 

La regidora Isart demana de nou la paraula per dir que l'Ajuntament té potestat d'autoorganització i que per tant, el Govern pot fer el que vulgui. Ho aclareix dient que no és el que vulguin fer, sinó que tenen dret a mirar els llocs de treball que poden anar a un lloc o a un altre.  Repeteix que s'ha arribat a un acord amb el Comitè d'Empresa i que tot el que s'ha portat al Ple s'ha fet en base a aquest acord comú. Dona les gràcies a l'Equip de Govern per la responsabilitat i haver votat a favor per haver portat al Ple la primera VLT, que potser estava en un calaix des de feia molts anys. És una eina que comencen a treballar tots, siguin del partit que siguin. 

L'adequació singular dels 10 llocs de treball, la creació de la plaça d'encarregat de la BOiS i la modificació de la Relació de Llocs de Treball, s'aprova de nou amb els vots favorables de l'Equip de Govern (10) i les abstencions dels membres de l'oposició presents al Ple (6). 

Abans d'acabar el Ple, el regidor Miguel Borrego (PSC) demana fer una intervenció. L'alcaldessa li permet però no li obre el micròfon. El regidor manifesta el seu desacord amb els constants comentaris despectius i apreciacions personals de la sra. alcaldessa cap als membres de l'oposició que aquesta no hauria de fer. No és un fet puntual i per això ho volia manifestar al plenari.  

L'alcaldessa dona les gràcies a tothom i dona per finalitzat el Ple, ja que al ser un Ple extraordinari, no hi ha el torn de precs i preguntes.  

 


Aquesta crònica s'elabora des del Servei de Comunicació municipal, d'acord amb els criteris de transparència que recomanen explicar com es prenen els acords i es desenvolupen les sessions plenàries i fer-ho de forma objectiva i que sigui fàcilment entesa per la ciutadania.

És un document complementari que acompanya a tota la informació oficial i els documents administratius relacionats, així com a la vídeo acta, el sistema actual que utilitzem per a l'enregistrament en vídeo dels plens de la corporació. 

Consulteu tots els documents de la Valoració de Llocs de Treball.

^