ES|EN|FR
TelŔfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Infoparticipa - qualitat i transparŔncia de la comunicaciˇ p˙blica local
 
Imprimir
banner infoparticipa

La transparència és una obligació de les administracions públiques i dels qui en formem part. Per tal de donar-ne compliment, hi ha indicadors que ens faciliten la publicació dels continguts. El segell Infoparticipa reconeix la transparència de les administracions per part del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la ciutadania plural. És un organisme independent liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona i que compta amb la participació d'experts investigadors d'àmbits com la governança, la transparència i la responsabilitat social corporativa.

Des de l'Ajuntament de Canet de Mar apostem per la qualitat i la transparència en la comunicació pública local i per això treballem per complir amb els indicadors del segell Infoparticipa.


Indicadors Infoparticipa Qui són les i els representants polítics?

1. Es dona informació sobre l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?

2. Es dona informació bàsica sobre l'alcaldessa: biografia i/o currículum?

3. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom, cognoms, foto i partit polític?

4. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?

5. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

6. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? 

7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes del govern i de l'oposició?

8. Es publiquen les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes del govern i de l'oposició? 

9. Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o alcaldessa?

10. Es publiquen a la pàgina web les dades de contacte dels i les membres del govern (adreça electrònica, web, telèfon, xarxes socials ...)?

11. Es publiquen a la pàgina web les dades de contacte dels i les membres de l'oposició (adreça electrònica, web, telèfon, xarxes socials ...)? 

12. Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern local i/o comissions informatives? 

13. Es dona informació sobre les competencies i el calendari de treball d'aquests òrgans de govern?

14. Es publica l'organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i els cognoms i les seves responsabilitats? 

15. Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius?

16. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb les ordres del dia prèvies a la seva celebració? 

17. Es publiquen les actes del Ple municipal?

18. Es publiquen els acords complets de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta actua per delegació del Ple? 

19. Es publica el Pla de Govern?

20. Es publica la normativa municipal?

21. Es publica la normativa urbanística?

22. Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució? 

23. Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs

24. Es publica informació sobre l'ejecució trimestral del pressupost de l'any en curs? 

25. Es publiquen les modificacions pressupostàries realizades? 

26. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat presupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d'endeutament? 

27. Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general? 

28. Es publica la relació de llocs de treball de la corporació i les retribucions del personal laboral y funcionari, segons categories? 

29.  Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors polítics, funcions i currículum?

30. Es publica l'oferta de treball de l'Ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?

31. Es publica l'inventari general del patrimoni de l'Ajuntament?

32. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?

33. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

34. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?

35. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas?

36. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits?

Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

37. Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió?

38.  Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?

39.  Es pública informació periodística sobre el desenvolupament del ple?

40. Es dona informació sobre la història del municipi?

41. Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?

42. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?

43. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació?

Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?

44. Es dona informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?

45. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?

46. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

47.  S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

48. S’ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania?

49.  Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

50. Es proporcionen al web resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades?

51. Es facilita el dret d'accés a la informació pública?

52.  S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses de les sol·licituds de dret d'accés?

Entreu al portal de transparència de l'Ajuntament de Canet de Mar per a més informació i dades públiques.

 

^