ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Ràdio Canet, organisme autònom
 
Imprimir

Edicte

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Canet de Mar, en la seva sessió de data 22 d’agost de 2001, adoptà, amb el quòrum de la majoria absoluta, els acords de la part dispositiva dels quals és la que segueix:

Primer. - Restar assabentats de l’aprovació definitiva de la constitució de Ràdio Canet com a organisme autònom de caràcter local per a la prestació del servei públic de radiodifusió.

Segon. - Restar assabentats de l’aprovació dels estatuts pels quals es regirà Ràdio Canet i la relació de béns que se li adscriuen per al desenvolupament de les seves funcions, segons els documents adjunts en aquest acord.

Tercer. - Fer públics els presents acords i el text íntegre dels estatuts de l’organisme autònom a través del Butlletí Oficial de la Província i del tauler d’anuncis de la casa consistorial, i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi verificat la dita publicació.

Quart. - Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat testimoni fefaent d’aquests acords i dels estatuts de l’organisme autònom, perquè en tinguin coneixement.

Cinquè. - Instar la inscripció de l’organisme autònom a la secció corresponent del registre d’entitats locals de Catalunya.”
Es fa públic per a coneixement general, amb la indicació que els actes i les disposicions anteriors són definitius en via administrativa i els interessats podran interposar-hi recurs contenciós administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des de la present publicació, prèvia comunicació a l’Ajuntament de la interposició del recurs esmentat, si bé podran interposar-hi qualsevol altre recurs o acció si ho consideren procedent.

ESTATUTS DE L’ORGANISME AUTòNOM LOCAL DE RàDIO CANET

Títol primer
La naturalesa, els fins i el domicili

Article 1
L’Organisme Autònom local de Ràdio Canet es un Ens descentralitzat, de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pròpia i patrimoni independent, el qual té plena capacitat per al compliment dels fins que es determinen en els presents estatuts.

Article 2
Correspondrà a l’Organisme Autònom Local, com a finalitat genèrica, el funcionament y prestació del servei de Ràdio municipal, com emissora de freqüència modulada de caràcter institucional, fomentant i potenciant les necessitats culturals, d’oci, educatives i informatives de la població de Canet de Mar, en especial amb dedicació preferent a les noticies d’interès local, sota els principis de convivència, solidaritat, responsabilitat, llibertat d’expressió i d’informació, normalització lingüística, tolerància i pluralisme polític.
L’emissora municipal serà d’àmbit local, i sense finalitat lucrativa, amb subjecció a les disposicions vigents sobre la matèria i en especial als requisits establerts al Decret 175/1980 de 23 d’octubre per les emissores de caràcter institucional, amb modulació de freqüència.

Article 3
L’Organisme Autònom Local tindrà el seu domicili social a Canet de Mar (08360), carrer de la Font número 8, primer pis. El domicili social podrà ésser traslladat per acord del Consell de Govern, prèvia ratificació del Ple Municipal.

Article 4
L’Organisme Autònom local de Ràdio Canet tindrà una durada indefinida.

Article 5
L’Organisme Autònom local de Ràdio Canet es constitueix a l’empara de l’art. 20 de la Constitució, de conformitat amb els articles 236,3 de la Llei 8/1.987 de 15 d’Abril Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb subjecció als articles 192 i següents del Decret 179/1995 que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals (en endavant ROAS); i els articles de 70 a 75 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals i es regirà per les normes establertes en aquests texts legals, pels presents Estatuts, i pels acords vàlidament adoptats per els òrgans de govern dins de l’esfera de la seva competència.

Títol segon
Els òrgans de govern

Article 6
Els òrgans de govern i administració de l’Organisme Autònom local de Ràdio Canet son:
a) El Consell de Govern, que es un òrgan de govern.
b) El coordinador/a de l’emissora, que es un òrgan de govern.
c) El Consell de gestió, que es un òrgan d’administració

Capítol I
El Consell de Govern

Article 7
El Consell de Govern es l’òrgan col·legiat i suprem de l’Organisme; i assumeix el govern i la direcció superior del servei amb totes les competències i atribucions que legalment li pertoquin i amb caràcter merament enunciatiu les següents:
a) Elaboració i aprovació d’un pla estratègic anual que estableixi les línies generals d’actuació. Per acord exprés del Consell, el pla pot extendres més enllà d’una anualitat.
b) Elaboració i aprovació anual del pressupost de l’Organisme Autònom local de Ràdio Canet.
c) La fiscalització i organització interna del servei, tant en qüestions administratives com econòmiques.
d) Aprovar la programació de l’Emissora que proposarà el Consell de Gestió a través del Coordinador/a, amb subjecció als criteris generals establerts al Pla estratègic.
e) La coordinació de tots les mitjans tècnics i humans per el correcte desenvolupament del servei i les finalitats de l’Organisme.
f) Adquirir l’equip tècnic necessari per al desenvolupament del servei i les finalitats de l’Organisme.
g) Conservar, condicionar, i mantenir l’edifici o els locals a on estigui instal·lada l’emissora, crear, dotar, ampliar de nous serveis, transformar els ja existents; així com el manteniment de les instal·lacions i els equipaments tècnics.
h) La contractació o acomiadament del personal sigui en règim de contracte laboral, o sigui mitjançant col·laboracions, aptes per a la prestació del servei com a directors de programes radiofònics. En queda exclòs les intervencions puntuals de col·laboradors i convidats dels diferents programes.
i) Aprovar i proposar al Ple Municipal, si es el cas, les tarifes del servei que amb caràcter de preus públics, hagin ésser incloses en la corresponent ordenació fiscal; així com també aprovar anualment les tarifes que s’acreditin per les col·laboracions d’entitats comercials, industrials o professionals.
j) Aprovar les plantilles i el règim de nomenaments, cessaments i retribució del personal o col·laboradors amb responsabilitat de programació a proposta del coordinador/a de l’emissora.
k) Negociar amb el personal laboral els convenis col·lectius de treball.
l) Elaborar i aprovar els reglaments de servei i de règim intern de l’emissora.
m) Proposar al Ple Municipal la adquisició, alienació, cessió, pignoració o gravamen d’immobles.
n) Dirigir, organitzar i realitzar treballs d’investigació i docència relacionats amb el mon de la comunicació.
o) Proposar al Ple Municipal les habilitacions i els suplements de crèdit i les despeses extraordinàries que excedeixin del pressupost.
p) L’exercici d’accions de qualsevol classe, judicials o extrajudicials, en defensa dels interessos i drets de l’Organisme.
q) Acceptar les ajudes i donacions “intervivos” o “mortis causa”, llegats i herències de qualsevol classe de bens que facin tercers a l’Organisme; així com proposar, acceptar i aplicar a la concreta finalitat les subvencions de que pugui ésser beneficiari.
r) Aprovació de l’acord de relacionar-se, participar, associar-se, incorporar-se o separar-se’n a col·lectius, associacions, unions d’associacions, o Entitats amb finalitats anàlogues a l’Organisme, així com també constituir o crear en qualsevol de les formes admeses en dret, fins i tot constituint una fundació, amb altres patronats o institucions d’emissores municipals per aconseguir objectius comuns en l’òrbita de les finalitats enunciades en els presents estatuts.
s) Aprovar i proposar al Ple Municipal per a la seva aprovació la modificació dels presents estatuts.
t) Aprovar i proposar al Ple Municipal per a la seva aprovació la dissolució de l’Organisme.

Article 8
El Consell de Govern estarà format i constituït pels següents membres:
- L’Alcalde/essa de l’Ajuntament de Canet de Mar o la persona designada segons el presents estatuts.
- El regidor/a responsable de l’àrea de comunicació de l’equip de govern municipal, o la persona que el substitueixi segons els presents estatuts.
- Un representant de cada una de les formacions polítiques que conformin el Ple Municipal.
- Dos treballadors o col·laboradors amb responsabilitat de programació de l’emissora municipal. Es incompatible l’exercici del càrrec amb l’exercici dels càrrecs de regidors, alcalde o càrrecs de confiança de l’Ajuntament de Canet de Mar.
- Dos membres del Consell de Gestió. Es incompatible l’exercici del càrrec amb l’exercici dels càrrecs de regidors, alcalde o càrrecs de confiança de l’Ajuntament de Canet de Mar.
- Dos membres d’altres mitjans de comunicació local, sigui escrita, audiovisual o telemàtica. Es incompatible l’exercici del càrrec amb l’exercici dels càrrecs de regidors, alcalde o càrrecs de confiança de l’Ajuntament de Canet de Mar.
- El secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar o persona que el substitueixi segons els presents estatuts, que ha ésser funcionari municipal.
- L’interventor municipal o persona que el substitueixi segons els presents estatuts que ha ésser funcionari municipal.
- Si s’escau i per acord amb majoria qualificada segons preveuen els presents estatuts, podran formar part del Consell dos membres en representació de la societat civil canetenca. Es incompatible l’exercici del càrrec amb l’exercici dels càrrecs de regidors, alcalde o càrrecs de confiança de l’Ajuntament de Canet de Mar.

Article 9
La elecció del Consell de Govern serà de la següent manera:
- L’Alcalde/essa serà en tot moment la persona que ostenti el càrrec de Alcalde-President de l’Ajuntament de Canet de Mar. L’alcalde/essa tindrà la possibilitat de substitució segons preveuen el presents estatuts.
- El regidor/a responsable de l’àrea de comunicació de l’equip de govern municipal serà en tot moment la persona que ostenti aquest càrrec. Si el càrrec coincideix en alguna persona de les que ja formen part del Consell per els altres criteris d’elecció, el Govern Municipal escollirà entre els seus membres la persona per a ocupar aquest lloc.
- Els representants de cada una de les formacions polítiques que conformin el Ple Municipal seran nomenats per cadascuna de les dites formacions, que poden ostentar el càrrec de regidor o no.
- Els dos treballadors o col·laboradors amb responsabilitat de programació de l’emissora municipal seran nomenats conforme estableixi el reglament de règim intern i/o subsidiàriament per elecció interna entre els diferents treballadors o col·laboradors.
- Els dos membres del Consell de Gestió seran nomenats conforme estableixi el reglament de règim intern i/o subsidiàriament per elecció interna entre els diferents membres d’aquest Consell de Gestió.
- Els dos membres d’altres mitjans de comunicació local, sigui escrita, audiovisual o telemàtica seran proposats per la resta de membres del Consell, a excepció del Secretari i de l’Interventor, i la seva aprovació serà per majoria simple dels presents.
- Els dos membres en representació de la societat civil canetenca, seran proposats per la resta de membres del Consell, a excepció del Secretari i de l’interventor, i la seva aprovació serà per majoria de 2/3 dels presents.
- El secretari i l’interventor seran el propis de la Corporació.
El resultat de llurs eleccions serà posat en coneixement del Ple per a la seva designació.

Article 10
Els càrrecs del Consell de govern seran:
President: L’Alcalde/essa de l’Ajuntament de Canet de Mar. En cas d’absència o malaltia el substituirà l’alcalde/essa en funcions o el regidor que per l’Alcalde/essa sigui designat.
Vicepresident: El regidor/a responsable de l’àrea de comunicació de l’equip de govern municipal, o la persona que el substitueixi segons els presents estatuts.
Vocals: Els representants de les diferents formacions polítiques, els dos treballadors o col·laboradors de l’emissora municipal, els dos membres del Consell de Gestió, els dos membres d’altres mitjans de comunicació local; i els dos membres en representació de la societat civil canetenca.
Secretari: El propi de la Corporació, amb les facultats i obligacions pròpies del càrrec conforme a la legislació vigent. En cas d’absència, malaltia o perquè la plaça no està coberta el substituirà en aquest darrer cas el funcionari que faci les funcions de secretari municipal, i en els altres casos per al funcionari designat pel propi secretari.
Tresorer: L’interventor de la Corporació, amb les facultats i obligacions pròpies del càrrec conforme a la legislació vigent. En cas d’absència, malaltia o perquè la plaça no està coberta el substituirà en aquest darrer cas el funcionari que faci les funcions de interventors, i en els altres casos per al funcionari designat pel propi interventor.

Article 11
Les funcions dels càrrecs del Consell de govern seran:
President:
a) Representar l’Organisme Autònom local de Ràdio Canet en tots els actes i contractes que realitzi l’Entitat, i en general en tots aquells actes, la naturalesa o significació dels quals ho requereixi.
En concret i pel que fa referència a la representació i compareixença de l’entitat en judici com actora, demandada, coadjuvant o en qualitat de tercer cridat al litigi, i als efectes previstos a la capacitat per a ésser part conforme a la legislació processal que sigui d’aplicació al cas la representació, seran per qui tingui la qualitat de President o de la persona que el substitueixi segons els presents estatuts.
b) Exercitar, en cas d’urgència, tota mena d’accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials, extrajudicials o de caràcter administratiu, en defensa dels drets i interessos de l’Organisme Autònom Local, donant-ne compte al Consell de govern a la primera reunió que celebri.
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell de Govern, així com dirigir les seves deliberacions.
d) Dictar les disposicions necessàries per al compliment dels acords del Consell.
e) Ordenar els pagaments d’acord amb les normes d’execució del Pressupost de l’Organisme Autònom Local.
f) Comunicar al Ple Municipal els acords del Consell de Govern i en especial proposar els acords quina aprovació sigui necessària pel Ple.
g) Delegar total o parcialment les seves facultats al regidor que lliurament designi mitjançant la figura del Decret d’Alcaldia. Aquest Decret necessàriament ha d’assenyalar si la delegació es total, parcial o especial, i en aquests dos darrers casos caldrà expressar i enumerar les facultats delegades.
h) Atorgar poder per a plets a favor dels Procuradors del Tribunals i de lletrats que tingui per convenient, essent aquesta facultat delegable conforme a les lletres a) i g) d’aquest article.
i) Subscriure amb el Secretari les actes de les reunions del Consell de Govern.
j) Visar els certificats confeccionats pel Secretari.
k) Té el vot de qualitat que decidiran els empats d’acord amb el que es preveu en aquests estatuts.
Vicepresident:
a) Suplir al President en totes aquelles funcions que li pertoquen per el cas de la seva absència o malaltia, i a manca de persona designada o delegada.
b) Suplir al President en totes les seves funcions en cas que el seu càrrec quedi vacant.
c) Assistir i assessorar al President.
d) Exercir aquelles funcions que li delegui el President i haurà de donar-ne compte de la delegació al Consell de Govern.
Vocals:
a) Com a missió principal ajudar al acompliment del objectius i finalitats de l’Organisme Autònom Local Ràdio Canet de la manera que es determini en les reunions del Consell de Govern.
b) Aportar idees, projectes i propostes per a la seva aprovació al Consell.
c) En general el compliment dels compromisos que es prenguin en les reunions del Consell i el compliment de les funcions encarregades.

Secretari, de manera enunciativa:
a) Redactarà i sotmetrà a consideració del Consell de Govern l’Ordre del Dia.
b) Redactarà i signarà amb el President les actes de les reunions.
c) Redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar.
d) Fer notar i informar al Consell la reserva de legalitat dels acords a prendre.
e) El secretari té veu, però no té vot en les decisions del Consell.

Tresorer, de manera enunciativa:
a) El control dels recursos de l’Associació.
b) Elaboració del pressupost anual.
c) El control dels cobraments i pagaments de les factures aprovades pel Consell.
d) Portarà un llibre de caixa.
e) El tresorer té veu, però no té vot en les decisions del Consell.

Article 12
El Consell de Govern es nomenarà per un període igual al del govern municipal i els seus membres entraran en les seves funcions a partir del moment de presa de possessió dels seus càrrecs. Mentrestant quedaran en funcions els antics membres.
Els consellers exerciran llurs funcions amb la diligència de representant lleial i han de guardar secret tant durant l’exercici del càrrec com amb posterioritat de les informacions confidencials que rebin.
El càrrecs del Consell son sense retribució, però tenen dret a bestreta i al reembossament de les despeses, degudament justificades, i també a la indemnització pels danys que en derivin. L’alcalde, els regidors, el Secretari i el Tresorer es regiran en aquesta matèria pel seu estatut personal.

Article 13
Els consellers podran assistir a la reunió per si mateixos o mitjançant representació donada a un altre Conseller.
La representació s’ha de conferir per escrit, amb caràcter especial per a cada reunió, sense que en cap cas la representació pugui ésser amb caràcter general.
L’escrit de representació ha de contenir com a mínim el nom i cognoms del poderdant, adreça i signatura; així com també el nom i cognoms del Conseller apoderat i la menció de la sessió en que actuarà l’apoderat.
La representació es sempre revocable. La assistència personal del poderdant tindrà valor de revocació.
L’apoderat notificarà, lliurant al Secretari a l’inici de la sessió, l’escrit d’apoderament per tal de que ho faci constar a l’acta. Sense aquest requisit l’apoderat no tindrà veu i vot en nom del seu poderdant, ni farà quòrum.
S’estableix el límit de representació a les reunions del Consell en un Conseller, de tal manera que una mateixa persona no pot representar a més de un Conseller, en una mateixa sessió.
No es podrà atorgar apoderament per assistir als actes derivats del procediment sancionador, encara que l’afectat per l’expedient pot estar assistit d’advocat que farà les funcions de la seva professió.

Article 14
El Consell de Govern es reunirà en la seu social tantes vegades com sigui necessari i serà convocada pel President per escrit amb vuit dies d’antelació i amb una freqüència mínima de sis mesos. La convocatòria necessàriament haurà d’expressar el dia i hora de la reunió en primera convocatòria, i la hora dins el mateix dia de la segona convocatòria que no podrà ésser determinada com a màxim en un espai de temps superior a les tres hores des de la primera convocatòria, i com a mínim mitja hora més tard.
Facultativament, i a criteri del President, les reunions poden celebrar-se en la seu de l’Ajuntament de Canet de Mar.
Tanmateix el Consell podrà acordar l’assistència a les reunions d’assessors o persones expertes en la matèria a tractar, a proposta de qualsevol membre, els quals podran intervenir en les deliberacions, amb veu, però sense vot.

Article 15
1. En el supòsit que el President no convoqui reunió de Consell en el termini mínim de sis mesos, el Vice-president i en defecte d’aquest, una quarta part dels consellers, notificaran al President i si s’escau al Vice-president per telegrama, burofax o medi que quedi constància fefaent la obligació d’aquesta convocatòria.
2. Passats vuit dies des de la recepció de la notificació, sense que el President o el Vice-president continuïn sense convocar la reunió, ho faran una quarta part dels consellers.

Article 16
El Consell de Govern quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria amb l’assistència de la meitat més un dels seus components, i en segona convocatòria amb els consellers presents i/o representats.
Els acords del Consell, a excepció dels acords amb vot de majoria qualificada segons els presents estatuts, s’adoptaran per majoria simple dels consellers presents o representats, entenent com a tal la que es produeixi quan els vots a favor superin els vots en contra.
En cas d’empat es tornarà a posar a votació la proposta d’acord i si encara persisteix l’empat el President resoldrà fent ús del seu vot de qualitat.
Els vots poden ésser a favor, en contra o en blanc sense que en cap cas es pugui admetre l’abstenció.
Els consellers que es trobin en conflicte d’interessos amb l’acord proposat per a votació o estiguin en alguna de les causes especificades a l’article 28 de la Llei 30/92 de 26 de Novembre, no podran votar ni per si mateixos ni per representació, el punt determinat en l’ordre del dia que els hi afecti, i a més, necessàriament hauran d’abandonar físicament el lloc a on es celebri la reunió de la Junta en el moment de la votació d’aquests concrets punts, tornant-se a integrar a la sessió a la finalització de la votació.
Per a la fixació del quòrum d’aprovació d’aquest acord concret no es computen ni fan nombre els membres afectats.
L’incompliment dels requisits determinats en aquest apartat portarà com a conseqüència la nul·litat de l’acord.
Si l’incompliment es responsabilitat de les persones afectades, seran advertides pel President o qui faci les seves funcions fins a tres vegades i en cas de persistir amb l’incompliment, després de les advertències, es procedirà a la votació, sense sentir ni prendre en consideració el seu vot en cas de fer-ho, i es consignaran aquestes incidències al llibre d’actes.
Tots els consellers queden subjectes als acords vàlidament adoptats pel Consell de Govern, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que hagin votat en blanc.

Article 17
Els sufragis seran lliures i directes, en el que cada Conseller tindrà dret a un vot, amb l’excepció del vot de qualitat del President.
Per la validesa del vot s’estableix que aquest no serà secret, podent-se fer a ma alçada i quin recompte el farà el Secretari que en donarà fe.
Pel supòsit que es vulgui decidir que un o varis acords del Consell serà secret, es decidirà en aquell moment per majoria de 3/4 dels consellers presents o representats a ma alçada.

Article 18
1. Són acords que cal prendre en una majoria de 3/4 del consellers presents:
a) Proposar al Ple Municipal modificacions dels presents estatuts.
b) Proposar al Ple Municipal la dissolució de l’Organisme Autònom Local.
c) Proposar al Ple Municipal la alienació, gravamen o pignoració de béns immobles.
d) Els acords que s’hagin d’adoptar d’aquesta manera segons els presents estatuts.
2. Són acords que cal prendre en una majoria de 2/3 del consellers presents:
a) La elecció dels dos membres en representació de la societat civil canetenca per al Consell de Govern.
b) Els acords que s’hagin d’adoptar d’aquesta manera segons els presents estatuts.

Article 19
El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del mandat dels consellers podrà esdevenir-se per:
a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual s’exposin els motius.
b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c) Per perdre la representació o confiança de les formacions polítiques que els hagin designat.
d) Per la pèrdua del càrrec d’Alcalde, regidor, tresorer o secretari de la Corporació.
e) Per estar sotmès de manera personal a suspensió de pagaments, concurs de creditors o estar inhabilitat per exercir càrrecs públics.
f) Per la seva mort o declaració de falliment.
g) Per expedient sancionador.
Capítol II
El coordinador/a de l’emissora

Article 20
El coordinador/a de l’emissora serà designat pel Ple Municipal, a proposta del Consell de govern que serà escollit a través de convocatòria per a la provisió de la plaça mitjançant el sistema de concurs i sotmès a la legislació de contractes administratius.
Alternativament al sistema d’elecció mitjançant la figura del concurs, i sempre que sigui acordat com a mínim per una majoria de 3/4 parts del consellers presents o representants, es podrà adoptar l’acord de que el coordinador/a de l’emissora sigui designat pel Ple Municipal, a proposta del Consell de govern.
La persona a escollir a través d’aquest sistema d’elecció directa a d’ésser entre les persones especialitzades o expertes en el mon de la comunicació, sense que sigui necessari o imprescindible la possessió de cap títol universitari. La seva elecció ha de comptar amb l’aprovació per una majoria també de 3/4 dels consellers presents i/o representats, i per una durada com a mínim de tres anys.

Article 21
L’Organisme Autònom Local establirà un contracte amb el nomenat coordinador de l’emissora, on es determinaran les condicions del nomenament, els drets i les obligacions, la remuneració, el termini de durada i les causes d’extinció, així com els requisits per a prorrogar-l’ho, sense que en cap cas pugui coincidir amb el temps de legislatura municipal.

Article 22
Correspondran al Coordinador/a de l’emissora les següents funcions:
a) Representar administrativament a l’Organisme Autònom Local, sempre a petició del Consell o el President, i quan no els pertoqui a aquests òrgans d’acord amb les seves competències.
b) Vetllar en primera instància pel foment de les finalitats establertes a l’article 2 i el compliment en tota la programació dels principis de convivència, solidaritat, responsabilitat, normalització lingüística, llibertat d’expressió i d’informació, tolerància i pluralisme polític tant per part dels Directors de programes com col·laboradors. A aquestes finalitats podrà suspendre provisional i cautelarment la funció del Director del programa, donant-ne immediata compte en el màxim termini de un dia al President.
c) Proposar al Consell de Govern per a cada temporada radiofònica i com a mínim una vegada a l’any la programació de l’Emissora.
c) Executar i fer complir els acords del Consell.
d) Dirigir la programació, els serveis i l’ús de les dependències de l’Organisme Autònom Local, sense perjudici de les facultats del Consell.
e) Vetllar per el compliment del règim intern.
f) Col·laborar, i si s’escau proposar, al Consell el pla estratègic anual o plurianual, el pressupost de l’Organisme, l’adquisició de l’equip tècnic necessari per al desenvolupament del servei, la contractació o acomiadament del personal o col·laboradors, així com les tarifes que s’acreditin per les col·laboracions d’entitats comercials, industrials o professionals.
g) Coadjuvar amb el Consell en la coordinació de tots les mitjans tècnics i humans per el correcte desenvolupament de l’emissora, així com amb la conservació i manteniment de l’edifici o els locals a on estigui instal·lada l’emissora, les instal·lacions i els equipaments tècnics.
h) Assistir obligatòriament a totes les reunions del Consell de Govern per al seu assessorament i informació resumida dels principals aconteixements produïts en els afers diaris. Haurà de prendre part a les deliberacions amb veu però sense vot.

Capítol III
El Consell de Gestió

Article 23
El Consell de Gestió es un òrgan col·legiat que assumeix la tasca de gestió de l’emissora juntament amb el coordinador.
Tindrà una durada mínima de tres anys i serà designat pels treballadors o col·laboradors de l’emissora segons estableixi el reglament de règim intern.

Article 24
El Consell de Gestió estarà format, a part del coordinador, com a mínim per tres persones i com a màxim fins cinc, i estarà constituït com a mínim per un responsable de la part tècnica de l’emissora, un adjunt al coordinador i un secretari.
El càrrecs d’aquest Consell son sense retribució, però tenen dret a bestreta i al reembossament de les despeses, degudament justificades, i també a la indemnització pels danys que en derivin.
Dins el Consell de gestió hi serà amb veu i vot el coordinador de l’emissora.

Article 25
El Consell de Gestió es reunirà a la seu social tantes vegades com sigui necessari i com a mínim una vegada al mes. El seu règim de funcionament, convocatòria, votació, quòrum, i totes les seves circumstancies serà regulat pel reglament de règim intern.
Les funcions i la qualitat de membre del Consell no serà en cap cas delegable.

Article 26
Correspondrà a aquest Consell en tot cas i com a mínim les següents funcions:
a) Col·laborar estretament amb el coordinador de l’emissora.
b) Gestionar els acords del Consell de Govern.
c) Col·laborar amb el compliment dels reglaments de règim intern i de serveis.
d) Proposar al coordinador la programació de l’emissora.
e) Proposar al coordinador el pla estratègic anual o plurianual i l’adquisició de l’equip tècnic necessari per al desenvolupament del servei.
f) Gestionar i executar les facultats que li vingui delegades pel Consell de Govern.

Títol tercer
El règim econòmic

Capítol I
El Patrimoni

Article 27
Constitueixen el patrimoni de l’Organisme Autònom Local tant els bens que li adscrigui el Ple de l’Ajuntament conforme a les disposicions del Reglament de Bens del Ens Locals, com també els bens que adquireixi per a qualsevol títol admès en dret.

Article 28
Constitueixen els ingressos de l’Organisme Autònom Local:
a) Els productes i els rendiments del patrimoni.
b) Les aportacions de l’Ajuntament amb càrrec als pressupostos municipals.
c) Els crèdits o préstecs que obtingui d’entitats oficials o particulars.
d) Les subvencions.
e) El numerari de les col·laboracions d’entitats comercials, industrials o professionals.
f) Els altres que obtingui d’acord amb les disposicions legals vigents.

Article 29
La hisenda de l’Organisme Autònom Local es regirà segons la legislació aplicable i concretament a les regles establertes a l’article 203 del Decret 179/1.995 de 13 de juny.

Capítol II
Els Pressupostos

Article 30
L’Organisme Autònom Local formarà per a cada exercici econòmic un pressupost que s’integrarà i consolidarà en el Pressupost General de la Corporació Municipal, que s’ha de subjectar als criteris de les disposicions de la Llei 39/1.988 Reguladora d’Hisendes Locals i les disposicions reglamentaries que la desenvolupin o les normes amb rang de llei que puguin ésser aprovades en el futur per òrgan competent sobre la matèria.
Amb aquesta finalitat el pressupost de l’organisme s’ha de trametre a l’Ajuntament de Canet de Mar abans del 15 de Setembre de cada any, acompanyat de la documentació que preveu la legislació sobre hisendes locals.

Article 31
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.
No obstant la formació del pressupost per a cada exercici ha de coincidir necessàriament amb la formació dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament de Canet de Mar, i amb la premissa indicada en el paràgraf segon del l’article anterior.

Títol quart
Règim jurídic i dels recursos

Article 32
Els acords del Consell de Govern i les resolucions que pugui adoptar el President son susceptibles en tot cas del potestatiu recurs de reposició davant del mateix Consell, dins el terminis i amb els efectes que preveu la Llei 30/1.992, modificada per la Llei 4/99 o les normes amb rang de llei que puguin ésser aprovades en el futur per òrgan competent sobre la matèria.
Contra la resolució expressa o tàcita, o en el cas de no fer us del recurs potestatiu de reposició, es pot interposar recurs d’alçada davant el Ple Municipal de la Corporació, amb subjecció també a la legislació indicada en el paràgraf anterior.

Títol cinquè
La modificació dels estatuts i la dissolució de l’organisme autònom local

Article 33
La modificació dels Estatuts es realitzarà amb els mateixos tràmits i requisits exigits per a la seva aprovació i de conformitat amb la normativa vigent.

Article 34
L’Organisme Autònom Local s’extingeix:
a) Per acord unànim del Ple de la Corporació, quan es consideri convenient gestionar el servei per un altre modalitat diferent, entre les previstes legalment.
b) Per la impossibilitat del compliment del servei d’emissora de Ràdio municipal, amb el previ acord unànim del Ple Municipal.
c) Per acord del Ple de la Corporació, quan l’Organisme aprovi amb els requisits assenyalats en aquests estatuts de la proposta al Ple Municipal per a la seva dissolució.

Article 35
Els efectes de l’extinció de l’Organisme Autònom Local comporta:
a) Que els seus bens, drets i obligacions s’incorporen al patrimoni de l’Ajuntament de Canet de Mar, el qual es succeeix universalment.
b) Que els bens que formen part de l’actiu, atesa la seva naturalesa, s’han d’incorporar al domini públic o als bens patrimonials de l’Ajuntament.
c) Els bens procedents d’una donació o fundació han de rebre la destinació que hagin previst els donants o els fundadors.
Disposicions addicionals
Primera
Els terminis assenyalats en aquests Estatuts per dies, son a comptar de l’endemà i s’han d’entendre sempre naturals, i per tant computaran els dies de festa, encara que si el termini acaba en dia festiu, serà el proper dia no festiu el dia d’acabament.
Els terminis assenyalats en aquests Estatuts per mesos o anys es computaran de data a data. Si en el mes de venciment no hi ha dia equivalent a l’inicial del còmput, s’entén que el termini acaba el darrer dia del mes.
Segona
Com a complement dels presents Estatuts, regiran les Disposicions reglamentaries aprovades pel Consell de Govern.
Disposició final
L’entrada en vigor dels presents Estatuts serà a l’endemà de la seva íntegra publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Canet de Mar, a vint-i-dos de Maig de l’any dos mil ú.
Diligència. Per a fer constar que els presents Estatuts han estat aprovats en sessió ordinària del Ple Municipal de data

25 de maig de 2001.
L’Alcaldessa, Ibis Puig i Valls. El Secretari, Carles Mitjà i Sarvisé.

Canet de Mar, 31 d’agost de 2001.
 
L’Alcaldessa, Ibis Puig Valls.

^