ES|EN|FR
TelŔfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botˇ que mostra/amaga men˙ lateral
Cr˛nica del Ple ordinari de 28 de setembre de 2023
 
Imprimir
Ple 28 de setembre de 2023

Aquest Ple ordinari ha començat amb un minut de silenci, en record del pare de la regidora Arena Almada, mort recentment i motiu pel qual la regidora no assisteix a aquesta sessió plenària. 

L'alcalde Pere Xirau presideix el Ple, on hi són presents doncs, 16 dels 17 càrrecs electes que el composen.  

Punts que s'han tractat en aquest Ple: 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Despatx d'Alcaldia

L'alcalde explica que el Govern, a partir d'una auditoria, està fent un Pla per a la regularització de la situació de molts contractes públics que a dia d’avui no ho estan i s'han de tirar endavant de forma irregular, com és palès a cada Ple amb l'aprovació de les factures amb reconeixement extrajudicial de crèdit. Neteja d'edificis i Informàtica són els prioritaris. 

El Govern també està preparant el Pla d'Actuació Municipal per 4 anys i en breu el presentaran. 

Han felicitat els treballadors per la Fira Mercat Modernista recentment celebrada i també a tothom que, de manera individual o col·lectiva, hi ha participat.

Felicita als nous membres del Pubillatge de Canet i agraeix la feina feta als sortints. 

Ratificacions o assabentats de PleDecret d’Alcaldia sobre l'Odèon. Es dona informació sobre aquest Decret que fa referència a l'oposició de l'Ajuntament al recurs de cassació presentat per l'empresa SGS Technos, que va ser demandada per l'Ajuntament i condemnada a pagar més de 500mil euros per la seva responsabilitat en l'esfondrament del sostre de l'Odèon l'any 2007. SGS ha fet un recurs de cassació al Tribunal Suprem perquè s'oposa a aquesta sentència. L’Ajuntament també presenta de nou la seva postura al respecte. I ara l'alcalde en dóna compte al Ple. 

Informe sobre morositat. Les administracions públiques tenen fixat un període màxim de 60 dies, entre que els proveïdors presenten les factures i aquestes es paguen. Canet està al voltant de 30 – 35 dies. Per tant, es compleix amb escreix.

Línies fonamentals pressupost 2024.  Es demana a tots els ajuntaments de Catalunya. Encara no s’ha elaborat el pressupost pel proper any. Per tant, el que es fa es estudiar com es pot complir l’estabilitat i l’equilibri pressupostari i el deute municipal establert. S'hi inclou l'increment de sou dels funcionaris 2.5%, la Valoració de Llocs de Treball i l’amortització de préstecs. Les línies generals seguiran les normatives.

 Propostes dictaminades per la Comissió Informativa GeneralLa Comissió Informativa General és l'òrgan que es reuneix uns dies abans del Ple i determina els assumptes que s'hi tractaran. Té representació de tots els grups polítics del Ple. 

Entre les propostes que ha determinat la Comissió que s'han de tractar en aquest Ple, destaquem:  1. Alcaldia Aprovació de la modificació de l'acord pres pel Ple municipal extraordinari de data 6 de juliol de 2023 relatiu a la dedicació, les retribucions i les dietes dels membres del Ple, pel que fa a la indemnització per a ús del vehicle particular

Està revisat per llei. Es passa de 0.19 euros x km i ara serà de 0.26 euros x km. Això és el que cobraran els electes quan facin servir els seus vehicles particulars per qüestions relacionades amb l'Ajuntament.

S’aprova per unanimitat

Ratificació decret sobre l’escenotècnia de l’Odèon. S’ha ampliat el termini d’execució perquè l’endarreriment no ha estat per culpa de l’empresa. La nova data és el 21 de novembre.  

Jordi Castellà, de Millorem Canet, exposa que si hi ha més endarreriments s’haurien d’aplicar les penalitats, quan les demores no siguin excusables. El retard d’aquesta obra és important i s’hi ha d’estar al sobre.

Marian Gómez, del PSC, demana si abans de la inauguració podran tenir accés al cost real de tota l’obra i a la llicència d’obertura de l’equipament. El cost real se li respon que tenen accés a l’expedient i la llicència d’obertura se’ls farà arribar quan aquesta es pugui fer.

Punt aprovat per unanimitat.

Carrer Castañer

Carrer Castañer i recuperació de la calçada històrica. Modificacions al projecte.

El regidor d’Urbanisme Lluís Llovet explica que aquest és un carrer històric i que és l’únic d’aquest empedrat que queda a Canet. L’obra tenia una subvenció que s’havia de justificar abans de 31/12. S’han fet reparacions artesanals per recuperar el que hi havia. Hi ha hagut sorpreses a l’hora d’obrir, com ara el pou o una segona xarxa de fibrociment d’amiant. Ara s’ha de treure del subsol aquest amiant. Això té un cost alt i per tant s’incrementarà l’obra. S’espera rebre també subvencions al respecte per minorar el cost. 

Jordi Castellà demana si tot això farà variar el compliment dels terminis per acabar. Demana també s’hi s’ha explicat als veïns.

Marian Gómez demana detalls específics i demana l’acta de replanteig i informes de direcció facultativa. Demana si la modificació té prevista la xarxa de clavegueram i els enllaços i com es va fer l’adjudicació. Hi ha un pla director de clavegueram i de xarxa d’abastament d’aigua?

Lluís Llovet diu que ho acaba d’explicar a la seva exposició: primer un pou i després que hi ha una xarxa de més de 150 metres, just a sota de la que s’havia d’arranjar i que per això s’ha de fer una modificació. El projecte es va aprovar per Ple i a l’Ajuntament tenen a disposició tot l’expedient i el projecte de l’obra.  Les obres s’endarreriran i s’han fet dues reunions amb els veïns explicant tot el procés de l’obra i els terminis. La intenció es acabar-ho abans d’acabar l’any. El Pla director de clavegueram es va aprovar el 2016 i té sis fases. S’està duent a terme de forma força adequada.  Sobre l’aigua, es té detall de tots els carrers i dels tipus de tubs de cada un. Agbar i Sorea tenen ara la concessió del subministrament. Es vol una auditoria per quan es plantegi un canvi.  

Andreu Graupera, portaveu de la CUP, puntualitza que no es deu tenir de tot el que no s’ha obert, com ha passat ara amb el carrer Castañer.

Els dos punts sobre el carrer Castañer es voten junts i tots dos són per unanimitat.

  2. Intervenció

Entre els punts econòmics, destaquen:

Suplement de crèdit.  Lligada a partides de línies vàries. La més important una d’energia elèctrica i de gas que s’ha incrementat per l’augment de preu d'aquests subministraments. També l’arrendament de maquinària i instal·lacions de Brigada. així com el servei de neteja que quedava fora de contracte i una altra partida sobre jardineria. Són 387.500 euros.

Punt aprovat per unanimitat

Modificació de crèdit. Crèdit extraordinari. És una modificació que es fa per pagar el mobiliari de l’Odèon. És una partida que no estava prevista. S’han fet baixes de partides sobre licitacions d’obres que s’han anat estalviant diners que ara es poden destinar aquí.

Annex inversions. Al pressupost anual hi ha un afegit que és l’annex d’inversions. Com que al 2023 no hi havia partida, ara s’ha inclòs el mobiliari de l’Odèon en aquesta partida.

S'aprova també per unanimitat

Compte general 2022.  El regidor Lluís Llovet explica que s’ha fet, prèviament al Ple, una sessió exclusiva de la Comissió de Comptes. Hi ha un romanent de Tresoreria molt alt de més de 7 milions d’euros i l’Ajuntament està molt sanejat. Tot i que es queixa del capítol I, que és el de personal, perquè se’ls obliga a actualitzar els sous del funcionaris que fixa l’estat. Hi ha superàvit a les partides. 

Llovet dona al Ple més xifres que expliquen el compte general.

Unanimitat també en aquest punt per part de tots els càrrecs electes. 

Factures en fase O i ADO amb reparament. A partir d'una sentència del Tribunal de Comptes, els reconeixements extrajudicials de crèdit se sotmeten al Ple. Afecta a factures que responen a compromisos de l'Ajuntament, que s'han contragut de forma irregular. A vegades són contractes que han acabat i no s’ha licitat el nou i a vegades contractes que haurien de ser menors i no s'ha seguit el procediment correcte.

El portaveu del PP, Albert Martínez, explica que entre els dos darrers plens, la xifra d'aquestes factures ascendeix a més de 300.000 euros i haurien de ser factures puntuals i extraordinàries. I és evident que no és el cas. Demana perquè s’omet la funció interventora. Esmenta que hi ha responsabilitats administratives i penals i que per això votaran en contra.

Miguel Borrego del PSC, reitera el que ja ha de repetir a cada Ple. S’intenta corregir una omissió de la funció interventora, acompanyada d’un informe desfavorable molt clar. És una acumulació permanent i tornen a sortir factures de contractacions pendents i no se soluciona. Recorda la possible nul·litat de l’acord i les responsabilitats derivades.

Lluís Llovet els detalla la planificació que hi ha. Es paga per respecte als qui han fet la feina, que no tenen perquè no cobrar. Altres ajuntaments també ho fan (Arenys, Mataró ...). A vegades és perquè es proposa a l’empresa que prorrogui, però l’empresa no vol prorrogar. T’han de donar el servei mentre no licitis el nou, però encara no s’ha tingut temps de fer-ho. Diu que les regidories estan treballant. Destaca Educació, Igualtat i Joventut. També Obres, Informàtica, Jardineria, Neteja, Cultura, Urbanisme ... estan avançant. Les licitacions són molt complicades.

Albert Martínez demana que no hi hagi cap fals autònom. Miguel Borrego també ho esmenta.

S’aprova el punt per 10 vots a favor, 5 en contra i una abstenció. 


Urbanisme Vidrieres Santuari Misericòrdia

Obres a les vidrieres Santuari. Cal declarar aquestes obres que s'han de fer, com a d'utilitat pública. Així ho determina la Llei i per això es porta al Ple. S’aprova per unanimitat.

Recursos Humans   Borsa de treball de Policies Locals amb el Consell Comarcal 

Es proposa la signatura d'un conveni amb el Consell Comarcal, que facilitarà un procés selectiu únic per cobrir llocs de treball quan hi ha baixes.

Jordi Castellà, de Millorem Canet, demana que es tingui en compte el català a l’hora de fer les proves.

Andreu Graupera, de la CUP, manifesta que aquest és un model obsolet i hi estan en contra.

Albert Martínez demana si els candidats hauran passat ja la formació bàsica abans d'incorporar-se al lloc de treball.

Marián Gómez pregunta si seran places per personal interí o de carrera. Si no és de funcionari de carrera consideren que el conveni no és efectiu. El primordial és que les places es cobreixin amb policies de carrera. Els interins, per exemple, no poden portar arma.

La regidora de Seguretat Ciutadana, Àngels Isart, respon que serà per personal interí, tot i que també voldria que fos de carrera.

S’aprova la signatura del conveni per 14 vots a favor i un en contra, del regidor de la CUP.  La regidora Ventura ha abandonat el Ple per complir amb un compromís institucional.


Punts d'urgència Els punts d'urgència són qüestions que no han pogut entrar a temps a la convocatòria, però que per la seva importància, se sotmeten al Ple. Primer s'ha de votar sempre la urgència per poder-los debatre i després ja es poden exposar i votar. Els punts d'aquest Ple són:

Conveni per cooperació i assessorament tècnic en matèria d'energia i compra agregada.

S’aprova la urgència i es debat el punt.

L’explica el regidor de Sostenibilitat. Es refereix a l’enllumenat per Canet perquè el preu a nivell comarcal sigui més econòmic. Es delega la competència al Consell Comarcal i més endavant a través de l’Associació de municipis.

Jordi Castellà manifesta que s’abstindrà, perquè com que és un punt urgent, no l’han pogut estudiar, ja que s’ha enviat avui mateix.

Andreu Graupera, per coherència política, s'expressa en el mateix sentit.

Albert Martínez, diu que tampoc pot votar un punt que no ha estudiat en profunditat.

Des del PSC exposen que no han rebut la documentació.

El punt s'aprova per 9 vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions.

Aprovació inicial Reglament Teatre municipal.

S’aprova la urgència del punt i es passa a debatre’l.

L'explica el regidor de Cultura, Emili Sánchez. S’afegeix la paraula "Restaurant" al Cafè Bar de l’Odèon. És per millorar el pla d’usos i la viabilitat econòmica. Hi ha un estudi de l’Escola de Turisme de Sant Pol al respecte. S’ha volgut ser molt curosos i fer-ho ben fet.

L’oposició de nou, lamenta no haver-ho rebut amb prou temps per estudiar-ho.

S'aprova per 9 vots a favor, 1 en contra i 5 abstencions.

 MocionsMOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP DE CANET DE MAR, A FAVOR DE LA CREACIÓ D’UN REGLAMENT DE FUNCIONAMENT, ORGANITZACIÓ I ACCÉS DELS GRUPS MUNICIPALS ALS ÒRGANS D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPAL 

El regidor Albert Martínez explica la Moció. Demanen que es compleixi la Llei catalana de l’audiovisual. La Ràdio s’ha de deslligar de l’ens municipal. S'ha de crear un òrgan de gestió amb representació proporcional dels grups polítics. 

El portaveu de Millorem Canet, exposa que cal un Consell de la Ràdio i el director ha de ser nomenat en breu o en aquest Mandat, com a mínim. Agraeix a la Ràdio la feina que fan. 

El portaveu de la CUP diu que cal un Pla de Comunicació integral que ho integri tot: xarxes socials, Viure Canet, pàgina web i totes les publicacions d'àmbit municipal. Per garantir transparència, la participació i la diversitat d’opinió. Demana que el Govern lideri aquest projecte, amb els grups, els treballadors i treballadores i les associacions del poble. 

Parla la regidora Glòria Jiménez, com a responsable de Comunicació, en nom del Govern. Cal una estratègia intel·ligent i meditada. Reivindica la feina dels treballadors de Ràdio Canet pel servei que fan i la informació veraç i equilibrada que elaboren des de fa molts anys. Respon que el Govern és molt conscient de la situació actual. Es vetlla pel pluralisme polític a l'ens. És important que l’Ajuntament compleixi amb la Llei i es redactin els documents necessaris per a la correcta gestió. El Govern està informat sobre com s'ha de procedir,  però en aquest moment hi ha prioritats més urgents que s'han de resoldre de forma diligent i ràpida.

Quan es comenci a redactar la proposta de Reglament de mitjans de comunicació, es tindrà en compte perquè es faci el compliment de la Llei de l'Audiovisual de Catalunya i el Text refós de la Llei de règim municipal i que reguli el funcionament d'un Consell editorial o equivalent per tots els mitjans de comunicació públics.

Caldrà reunir informació, crear un grup de treball, redactar una proposta i consultar i fer participar la ciutadania. Això pot ajudar a fer ajustaments al text. Es farà l'aprovació municipal i després es publicarà i divulgarà per assegurar-nos que els implicats estiguin informats. I després de tot això, es farà un seguiment i uns ajustaments si cal. La regidora explica que s’haurà de buscar, sens dubte, assessorament tècnic.

Fa un incís per demanar a l'oposició si han notat que no se’ls deixa participar, des que ha iniciat el Mandat. És evident que hi ha hagut un canvi en aquest sentit. Jiménez explica que està previst dotar la plaça de responsable de la Ràdio perquè designar un director seria molt és costós.  Hi ha prioritats més urgents per aconseguir la correcta gestió dels llocs de treball de la Ràdio. No es pot prendre el compromís de fer-ho en mig any.

Martínez manifesta que la resposta és un sí, però no ara. Proposa modificar els terminis i així poder votar tots favorablement la Moció. La secretària de la corporació diu que això no es pot fer ara. Ara s’ha de votar aquesta moció tal i com s'ha plantejat i, si es vol, es pot tornar a presentar més endavant.

La Moció no s’aprova perquè només hi voten a favor 5 regidors i regidores (PP, PSC i Millorem Canet).

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP DE CANET DE MAR CONTRA LA TRAMITACIÓ D’UNA LLEI D’AMINISTIA

Ara en castellà, el regidor Martínez explica la Moció sobre aquest assumpte que sobrepassa la municipalitat. Es debat la moció, que no queda aprovada ja que només hi vota a favor el regidor del Partit Popular.

 


Precs i preguntes Com que aquest és un ple ordinari, hi ha el torn de precs i preguntes que fan els grups de l'oposició al Govern. 

L’alcalde explica que les preguntes s’han de presentar en temps i forma i sinó no és contestaran ara i s'hauran de deixar per al proper Ple. Es refereix a les preguntes que ha presentat el grup Primàries - Millorem Canet. 

El portaveu de Millorem Canet, Jordi Castellà, recorda que sí es va dir que es podien presentar preguntes sobrevingudes i les seves ho són. Però l’alcalde li diu que no es podrà ara i s’haurà de deixar pel proper Ple.

Preguntes del grup municipal de la CUP

1. Neteja edificis municipals. S’ha acabat i es fan factures de forma extrajudicial de crèdit. Quan es licitarà el nou?

Coia Tenas, regidora de Medi Ambient, explica que aquest contracte no es va voler prorrogar per part de l’empresa. Però el servei s’ha de seguir donant. És un dels contractes posats com a prioritari. S’hi està treballant. El dia 1 de gener del 2024 s’ha d’estar treballant amb les empreses noves, perquè es farà per lots.

2. Hi ha novetats amb la ubicació del segon institut després de la sentència del TSJC sobre l’anul·lació del POUM?

Lluís Llovet explica que el POUM es manté fins que hi hagi una sentència ferma. Per tant el POUM ara per ara es manté. S’ha presentat recurs de cassació perquè el POUM es pugui aplicar i s’espera que s’admeti a tràmit. Ara per ara les llicències d’obres es poden donar i s’intentarà desenvolupar els PAUs de forma consensuada.

3. Es demana informació del projecte de Benestar Social i ubicació d'aquest servei a la caseta del conserge, a la riera Gavarra.

Llovet respon que s’estan reestructurant i redistribuint els departaments i serveis. S’ha demanat pla sobre Can Pinyol. S’havien de treure els Serveis Socials d’on estaven i ara estan en un lloc que està funcionant molt bé. Ara s’ha demanat un conveni amb la Diputació (propietària de la caseta) per 20 anys i després s’hi traslladarà l’equipament que convingui. 

4. Pujada de Pedracastell. 

Hi ha un tall gran a la via, a l’alçada de l’autopista. El pas està restringit i demana què ha passat.

Respon Àngels Isart. Hi va haver un despreniment dels blocs de formigó de l’autopista i es va avisar al Ministeri i ja s’ha arreglat. 

5. Vaixell de l'armada espanyola davant la costa de Canet

S'ha assabentat, a través de xarxes i persones particulars, que hi havia un vaixell de l’armada espanyola davant la costa de Canet. L’alcalde diu que no tenen informació al respecte i que no han vist tampoc cap moviment que faci sospitar. Fa broma sobre la bellesa de Canet i que al pas per la costa de tots els vaixells segur que fan fotografies d’aquesta bellesa que tenim.

Prec: per als pressupostos del 2024 demana augment per a les àrees de Joventut Igualtat i Festes per a un Punt Lila per les festes que es fan al municipi. 

Rosabel Madrid, regidora d'aquestes àrees, explica que s’està fent un gran esforç per garantir el Punt Lila. És compromís i ho estan complint.

Preguntes del grup municipal del PP

1.  ¿Cuáles fue el plan de Seguridad del acto L’esquitxadeta de Canet de Mar (Maresme) organizada por los Tabalers dels Diables y Esplai Bitxus, fiesta que estaba en el programa de fiesta mayor pequeña?

¿Cuántos agentes de Seguridad privada y pública están destacados en el acto?

¿Cuántos agentes de Policía Local estaban en el torno nocturno del viernes?

Prec: Aumenten las medidas de Seguridad y el número de agentes en todos los actos nocturnos en nuestro pueblo.

Rosabel Madrid lamenta els incidents que hi van haver. Però explica que la festa va ser molt positiva. Calen activitats juvenils i cal seguir oferint suport a les iniciatives dels col·lectius organitzats de joves.

La seguretat ha estat la mateixa que a la resta d’actes que es fan a Vil·la Flora. Hi havia una patrulla de la Policia i es treballa de forma coordinada.

També intervé Àngels Isart i diu que serà concreta. 2 agents amb servei de 17 a 2.30 matinada i tres agents de 22.00 a 6.00 del matí. Explica on vigilaven cada patrulla. Quan hi va haver l’incident només hi havia operativa la patrulla dels tres agents.

 


Xirau dona per acabat el Ple. Excusa la presencia de la secretària, per malaltia. També excusa, un cop més, a la regidora del PSC, Arena Almada, a causa de la defunció del seu pare.

I demana un cop més que no li diguin senyor alcalde, sinó alcalde i prou.

Xirau informa al Ple que, del 2 al 15 d’octubre farà vacances i el substituirà el primer tinent d'alcalde, Lluís Llovet. 


Aquesta crònica s'elabora des del Servei de Comunicació municipal, d'acord amb els criteris de transparència que recomanen explicar com es prenen els acords i es desenvolupen les sessions plenàries i fer-ho de forma objectiva i que sigui fàcilment entesa per la ciutadania.

És un document complementari que acompanya a tota la informació oficial i els documents administratius relacionats, així com a la Vídeo acta, el sistema actual que utilitzem per a l'enregistrament en vídeo dels plens de la corporació. 

les cròniques del Ple

^