ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Junta de Govern Local

D'acord amb el dictamen CNS 6-2011 de l'Agència Catalana de Protecció de Dades sobre la publicació de les actes de la Junta de Govern Local a la web municipal, les sessions d´aquest òrgan no tenen caràcter públic, tal i com estableixen els articles 70.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 156.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

En el mateix sentit, l'article 113.1 b) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, també estableix que les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, sens perjudici de la publicitat dels acords i la tramesa a la comunitat autònoma i l'Administració de l'Estat, i de la tramesa d'una còpia de l'acta a tots els membres de la corporació.

Des de l'Ajuntament de Canet de Mar, amb clara voluntat de transparència de cara a la ciutadania pel que fa a les decisions preses pels càrrecs electes en l'exercici de les seves funcions, hem publicat les actes de les Juntes de Govern Local des de l'any 2004, poc temps després que el web institucional entrés en funcionament. Per tal de ser fidels a aquesta voluntat de govern obert, en la mesura que sigui possible, publicarem una versió de les actes a les quals haurem tret tota referència a dades de persones físiques.  Per tot això, vam retirar d'aquest web les actes que hi teníem publicades i que responien, com hem dit, a l'única voluntat d'oferir als ciutadans el dret d'accés a la informació en poder de l'administració pública i de transparència i bon govern. N'hem anat fent la revisió corresponent per poder-les tornar a publicar, retocades però donant compliment a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

^