ES|EN|FR
Telèfons
Correus
Cercar
Facebook
Twitter
Instagram
Botó que mostra/amaga menú lateral
Notícies
Avís | Prohibició de fer foc per qualsevol activitat i petició d'extremar les mesures preventives
PUBLICAT Dimecres, 22.06.2022
Imprimir
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir per correu electrònic
avís a la ciutadania

L'Ajuntament publica aquest BAN, en el qual es recorda la prohibició de fer foc sota cap concepte, així com de l'ús d'objectes i eines que podrien provocar-lo. S'informa també que des de Generalitat de Catalunya no es concedeixen enguany autoritzacions excepcionals per a la celebració de la festa de Sant Joan (encesa de fogueres, llançament de coets, focs d’artifici o similars) en parcel·les privades.  No es podran llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc, així com tampoc objectes encesos. 

Qualsevol persona que tingui coneixement de l'existència o el començament d'un incendi haurà de donar avís immediat al telèfon únic d’emergències – 112.


B A N 

D'ACORD AMB LA LLEI 6/1988, DE 30 DE MARÇ, FORESTAL DE CATALUNYA, EL DECRET 64/1995, DE 7 DE MARÇ, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS, DESPLEGAT PER L’ORDRE MAB/62/2003, DE 13 DE FEBRER I LA LLEI 5/2003, DE 22 D’ABRIL, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS A LES URBANITZACIONS SENSE CONTINUITAT IMMEDIATA AMB LA TRAMA URBANA.

1r.- Que està PROHIBIT, durant el període comprès entre el 15 de març de 2022 i el 15 d'octubre de 2022, ambdós dies inclosos, a tots els terrenys forestals d'aquest terme municipal, siguin o no poblats d'espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta:

a)  Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:

- Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

- Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa la prohibició dins les parcel·les de les urbanitzacions sempre i quant s’utilitzin fogons de gas o de barbacoes d'obra amb mataguspires.

- Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.

b)    Llençar objectes encesos.

c)    Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena, que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

d)    Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.

e)    La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

2n.- Que el Departament competent de la Generalitat de Catalunya podrà concedir autoritzacions expresses i excepcionals per realitzar activitats de les relacionades a l’apartat primer, amb el vistiplau de l’Ajuntament, amb indicació del motiu i del lloc on s’ha de fer. En qualsevol cas, les autoritzacions podran quedar suspeses en situació d’alt risc d’incendi.

3r.- Davant la situació actual d’alt risc d’incendi, informem que el Departament competent de la Generalitat de Catalunya no concedirà autoritzacions excepcionals per a la celebració de la festa de Sant Joan (encesa de fogueres, llançament de coets, focs d’artifici o similars) en parcel·les privades.

4t.- Que les urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys de 500 metres de terrenys forestals, les edificacions i les instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals han de complir, entre d’altres, les mesures de prevenció d’incendis forestals següents:

a)    Assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció de 25 metres d'amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.

b)    Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.

c)    Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d'accés, i les cunetes.

5è.- Que les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades, s'hauran de trossejar i triturar i ser esteses arran del sòl. En cap cas no es podrà deixar dins d'una franja de 20 metres d'amplada a banda i banda dels camins.

6è.- Que el Decret 64/1995, de 7 de març, és d’aplicació als habitatges situats fora d’urbanitzacions o nuclis urbans i a les instal·lacions agrícoles, ramaderes i forestals aïllats, a les edificacions i instal·lacions de caràcter industrial, de subministrament i d’emmagatzematge de carburants i productes inflamables, així com a les instal·lacions i edificacions de serveis, als titulars de línies aèries de conducció d'energia elèctrica, a les entitats propietàries o concessionàries de vies de comunicació i a les àrees recreatives i àrees d’acampada.

7è.- Que l'Ajuntament dins de l'àmbit de les seves competències podrà adoptar les mesures addicionals de prevenció que consideri oportunes d'aplicació a les zones forestals del seu terme municipal i les comunicarà al Departament competent de la Generalitat de Catalunya.

8è.- La comissió de qualsevol de les infraccions establertes a la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals serà objecte de denúncia i podrà ser sancionada per l’òrgan del Departament competent de la Generalitat de Catalunya.

9è.- Les persones que passin per les zones forestals o hi treballin estan obligades a complir les indicacions que, en matèria de prevenció i/o extinció d’incendis forestals, els hi facin els agents rurals o altres agents de l’autoritat, i a facilitar la seva identitat si fossin requerides.

10è.- Qualsevol persona que tingui coneixement de l'existència o el començament d'un incendi intentarà extingir-lo, sempre que sigui possible. En tot cas, sempre haurà de donar avís immediat al telèfon únic d’emergències – 112.

11è.- Aquest Ajuntament podrà mobilitzar els mitjans materials del seu terme municipal, tals com vehicles, remolcs, motoserres, excavadores, així com altres eines necessàries per a la prevenció i/o extinció d’incendis forestals. Els seus propietaris resten obligats a utilitzar-los o a facilitar-ne la utilització.

 

^