Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Tràmits i gestions
 
 • Descripció

  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa l'Ajuntament de Canet de Mar. La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

  El dret d'accés ala informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets els menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

  En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

 • Qui ho pot fer?

  La persona física, major de 16 anys,  a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.
  D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l’accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu. En el cas de les matèries que tenen establert un règim d’accés especial, aquest accés es regulat per llur normativa específica, i amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014.

 • Àrea responsable
  Secretaria
 • On es pot fer?

  Presencialment a la Oficina d'Atenció al Ciutadà.

  Telemàticament, omplint el formulari adjunt i enviar-lo a través del mòdul e-tram, adjuntant-lo a la instància genèrica. (heu de dirigir-vos a "instància en línia")

 • Quins documents són necessaris?

  Requisits previs:

  • Identificació del sol·licitant
  • Concreció de la informació que sol·licita
  • Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions
  • si pertoca, la modalitat que prefereixi per accedir a la informació sol·licitada

  No cal adjuntar cap document llevat que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers, que no tinguin empara legal d'accés, per tant, caldrà en aquest cas annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

 • Preu - Forma de pagament
  L'accés a la informació pública és gratuït. No obstant això, l'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original, poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s'escau, per la corresponent ordenança fiscal.
 • Termini
  Es pot demanar en qualsevol període de l'any
 • Documents

  Formulari dret accés informació pública

  Formulari dret accés informació pública

  Fitxer: formulari_dret_acces_informacio_publica_rectificat.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 90.71 kB

 • Legislació - normativa aplicable

  •    Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
  •    Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  •    Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Enllaços i informació relacionada