Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
Les sol·licituds s'han de lliurar  telemàticament o a l'OAC de l´Ajuntament de Canet de Mar com a màxim fins al 18 de juny
PUBLICAT Dimecres, 19.05.2021
portada ajuts beques menjador

Les families que ho desitgin poden presentar la sol·licitud als ajuts individuals de menjador per al curs 2021-2022 del 24 de maig al 18 de juny a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Caner de Mar o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), ubicada al carrer Ample, 11.

Els ajuts individuals de menjador escolar són una prestació que s'adreça a infants i joves empadronats a Canet de Mar i escolaritzats a les etapes d'Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria, sempre que el seu centre ofereixi servei de menjador.

Beneficiaris:

Podrà ser  beneficiari  d'aquest ajut l'alumnat que :

1.- Estigui matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la comarca del Maresme en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació especial i educació secundària obligatòria (si el centre ofereix servei de menjador), durant el curs corresponent a la convocatòria. Cal tramitar la sol·licitud al municipi on s'estigui empadronat.

2.- No tingui dret al servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

3.- No estigui en acolliment residencial.

4.- Faci ús del servei de menjador escolar. És condició indispensable que el centre disposi de servei de menjador escolar. Documentació obligatòria a totes les peticions: 

Model de sol·licitud CCM1. No es tramitaran sol·licituds que no estiguin signades per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys. És obligatori, en el cas del sol·licitant informar l'IDALU de cada alumne (codi identificador únic que s'assigna a cada alumne. Si no el sabeu, heu de consultar-lo al centre educatiu). 

-   NOMÉS EN CAS QUE SIGUI LA PRIMERA VEGADA QUE DEMANA L'AJUT. 

 • Original i Fotocòpia del DNI/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l'alumne sol·licitant, i de tots els membres de la unitat familiar que figurin al volant de convivència. En cas que els menors no en disposin, llibre de família. En el cas que ni el beneficiari de l'ajut ni cap altre membre de la unitat familiar disposin de DNI o NIE, s'haurà d'aportar passaport i especificar el país d'origen de la persona beneficiària de l'ajut. Només es valorarà aquells casos que estiguin informats pels Serveis Socials Municipals.

 -  Certificat de convivència actual, en cas de no presentar-lo el sol·licitant declara de forma responsable amb la signatura del model CCM1, que disposa de la documentació que acredita el domicili informat i que té el consentiment de totes les persones que consten empadronades al domicili perquè el Consell Comarcal, l'Ajuntament o el Departament d'Educació puguin obtenir les dades del padró amb l'única finalitat de resoldre el tràmit.

Acreditació de la situació econòmica de l'any 2020

Es recomana que els sol·licitants facin la declaració de la renda 

 • Autorització perquè l'administració pugui sol·licitar a l'AEAT i altres administracions competents informació relativa al nivell de renda signada per tots els membres de la unitat familiar. Pàgina 2 del model CCM1.
 • En el cas que algun membre de la unitat familiar sigui pensionista jubilació, invalidesa, PIRMI, RAI, incapacitat absoluta, gran incapacitat, LAPAD (dependència), a favor de familiars, per fill a càrrec, pensió per decisió judicial i totes les recollides a l'art. 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre,  cal aportar  certificat acreditatiu i informe de vida laboral actualitzat.
 • Ajuts de lloguer de l'Agència Catalana de l'Habitatge. Cal declarar l'import.
 • Ajuts d'urgència social. Cal aportar certificat acreditatiu i quantia. 
 • En la resta de situacions no previstes, si no espot obtenir informació a través de l'AEAT o d'altres organismes informació del nivell de renda familiar, el nivell de renda es podrà requerir mitjançant la vida laboral, nòmines, contracte...dels membres de la unitat familiar.
 •  Les persones que rebin la Renda Garantida de ciutadania: certificat acreditatiu
 •  Les persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de cotitzacions corresponent a l'any 2020.

Documentació complementària de la situació familiar: 

 Només en cas que demaneu l'ajut per primera vegada o que la documentació hagi caducat i l'hageu  renovat 

 • Família nombrosa: original i fotocòpia del carnet vigent 
 • Família monoparental: original i fotocòpia carnet vigent 
 • Infants en acolliment: original i fotocòpia de la resolució 
 • Discapacitat de l'alumne o germans: original i fotocòpia del certificat emès pel CAD
 • Còpia del conveni o sentència de divorci, en el cas que un dels progenitors ja no visqui al domicili, però sí que consti al certificat d'empadronament.

Lloc i termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds dels infants empadronats a Canet de Mar s'han de presentar entre el 24 de maig i el 18 de juny  preferentment de manera telemàtica al portal de tràmits de la web de l'Ajuntament de Canet de Mar https://canetdemar.cat o bé a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Canet de Mar, carrer Ample, 11. 

Fora d'aquest termini només podran demanar ajut de menjador:

 a)   els alumnes nouvinguts a la comarca que en el termini de presentació de sol·licituds no tenien plaça assignada

 b)  els alumnes amb situacions sobrevingudes en què la situació econòmica familiar s'ha vist afectada per força major i degudament justificada pels serveis socials.

DOCUMENTACIÓ

Sol·licitud beques menjador

Sol·licitud beques menjador

Fitxer: Sol.licitud_ajut_inidividual_de_menjador_Consell_Comarcal.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 272.11 kB

Bases beques menjador 21-22

Bases beques menjador 21-22

Fitxer: Bases_AIMS_catala_21_22.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 16
Mida: 116.98 kB

Cartell ajuts beques menjador 2021-22

Cartell ajuts beques menjador 2021-22

Fitxer: Ajuts_menjador_escolar.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 175.13 kB