Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Documents
 
Ple ordinari 23 de febrer de 2023

Comença aquesta sessió ordinària del Ple amb puntualitat a les 18.30 h. Presideix l'alcaldessa Blanca Arbell.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

aprovació actes anteriorsPle ordinari de 15/12/2022

Ple extraordinari i urgent 22/12/2022

 RESUM DELS TEMES MÉS DESTACATSAprovació del contracte programa entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la Fundació Els Garrofers 

L'Ajuntament fa una aportació de 50.000 euros per a la Fundació. Al contracte programa s'especifiquen les condicions. 

Jordi Castellà (Primàries CANET) recorda que cal tirar endavant el compromís de fer un Pla de viabilitat.

Josep A. Massagué (Junts x CANET) es pregunta perquè es fa a través d'un contracte programa i no d'una subvenció nominativa, com s'ha fet anteriorment. Reitera, com ja ha fet en altres ocasions, que és imprescindible que l'Ajuntament fiscalitzi la Fundació. Massagué és patró i tresorer, però explica que no ha pogut exercir aquest segon càrrec encara. Recorda que s'està a l'espera de poder publicar les bases per a la contractació d'una gerència i acusa directament la presidència de la Fundació, que recordem ostenta l'acaldessa de l'Ajuntament, de no convocar una reunió per tractar tots aquests temes. Per aquest motiu, alguns patrons han fet ús del seu poder per sol·licitar la convocatòria d'una reunió extraordinària. Demana que s'acabi amb la gerència interina d'ara, que està contractada a dues empreses amb un cost de més de 82mil euros anuals. 

Miguel Borrego (PSC) insisteix també que calen els darrers 5 anys d'auditories de compliment per poder signar el contracte programa. No se solucionen els problemes i la dotació que es farà no serà suficient. 

Els respon Blanca Arbell (ERC) assegurant que s'està treballant en l'auditoria. Al senyor Massagué li respon que el que han demanat ho han fet a l'Ajuntament i no a la Fundació, que és on ho han de fer. I que per convocar la reunió, s'estava a l'espera d'informes dels Serveis jurídics i econòmics de l'Ajuntament. Li diu que no es preocupi, que la setmana que ve es farà la reunió que demana el regidor. Al senyor Borrego li diu que està d'acord amb el que ha dit. 

El contracte programa s'aprova per 14 vots a favor i 3 abstencions dels regidors del PSC. 

Desestimació sol·licitud revisió tarifes d’aigua

Aquest tema l'explica el regidor Lluís Llovet (ERC). Informa que es desestima la sol·licitud d'AGBAR per incrementar les tarifes d'aigua. L'Ajuntament ha fet petició a l'empresa perquè resolguin els dubtes que té el consistori però fins que no tanquin l'any 2022 no es podrà donar per completada l'auditoria econòmica que fa l'Ajuntament sobre aquestes propostes de l'empresa. Volen que es detalli també bé la despesa de personal. Avui es desestima, però un cop es desencalli i es tingui la informació completa, es decidirà quin és l'increment real que se li pot permetre aplicar a l'empresa. 

Andreu Graupera (CUP AMUNT) se n'alegra molt d'aquesta desestimació i dona el seu recolzament per poder municipalitzar aquest servei. Jordi Castellà (Primàries CANET) també es manifesta en el mateix sentit. 

Es vota per unanimitat dels 17 càrrecs. 

Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits. Factures 

El regidor d'Hisenda, Pere Xirau (Canetencs Independents) explica que es tracta d'una banda, de factures de serveis que s'han tramitat com si fossin contractes menors però no s'ha seguit el procediment de contractació, ja que no hi ha hagut licitació; i de l'altra, són despeses fetes sense tenir un expedient assignat. 

Josep A. Massagué diu que pot entendre que hi hagi alguna urgència que requereixi actuar així, però no és el cas de moltes d'aquestes factures. Entre elles hi ha quotes periòdiques, com la central d'alarmes. 

La regidora Marián Gómez (PSC) recorda que s'està demanant que s'aprovi una omissió de la funció interventora, és a dir, que s'han fet despeses sense seguir el procediment legal. Com ha dit el regidor Massagué, hi ha urgències que es podrien entendre, però hi ha actuacions que no poden respondre a urgència, com ara el pagament de lloguer d'una parcel·la al carrer Jaume Romagosa, o 26.000 euros de despesa per una empresa de plagues.  

L'alcaldessa els respon que quan es queixen que no es planifica bé, a qui acusen és als tècnics de la casa (Ajuntament), que són els que fan la planificació. 

Andreu Graupera per la seva banda, diu que si són factures públiques que passen per Ple, haurien de ser obertes i poder-se consultar públicament per veure tothom de quins pagaments es tracta. 

Josep A. Massagué reitera que són despeses tramitades a dit sense expedient i que no es pot culpar els treballadors de fer-les. De nou reitera el perill d'aprovar l'omissió de la funció interventora. 

El regidor Xirau respon que en aquests moments no sap les despeses elevades per les quals demanen els regidors (neteja, plagues i lloguer d'un solar) i que ho revisarà i ja els contestarà. 

Aquests pagaments i l'omissió de la funció interventora s'aproven per 10 vots a favor dels membres del Govern, 4 vots en contra (PSC i Junts x CANET) i les abstencions de Primàries, CUP i Canet i TU. 


Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança general reguladora de preus públics 
⇒ Aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals 
⇒ Aprovació provisional de l’Ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic mitjançant taules i cadires amb finalitat lucrativa

Dins aquests punts relacionats amb les Ordenances i Preus Públics, el que genera més controvèrsia i debat és l'Ordenança Fiscal número 30, reguladora de les taxes per a la prestació de serveis en edificis municipals. Els regidors de l'oposició plantegen dubtes sobretot respecte a l'ús del Teatre Municipal de Canet i l'Envelat. Gemma Bosch (CANET i TU) demana si als descomptes que es preveuen per a les entitats i associacions inclouen també els centres educatius. Andreu Graupera  demana un aclariment sobre el preu públic de l'envelat i com afecta a entitats i particulars. 

Josep A. Massagué reclama una moratòria per als habitatges d'ús turístic fins que no es tingui una normativa local que ho reguli. Respecte a la OF 30 critica que des de l'inici no s'han fet les coses correctament ja que s'han barrejat taxes amb subvencions. La manera de solucionar-ho, amb la utilització de l'Envelat sense cost no és l'adequada. També demana com afectarà als particulars. 

Miguel Borrego es manifesta en el mateix sentit, demanant aclariments al fet que directament se suprimeixi la taxa. I aprofita per fer una reflexió sobre el fet que a les excempcions s'hauria de tenir en compte el concepte jurídic de la capacitat econòmica. 

Per part del Govern responen diferents regidors. M.Assumpta Revoltós (ERC), com a regidora de Festes, respon que s'ha volgut arreglar tot aquest tema, perquè fins ara no s'estava fent correctament. Les entitats registrades al Registre local tenen el dret a utilitzar l'Envelat per fer-hi activitats públiques obertes a tot el poble. No hi entren les activitats privades. L'Ajuntament no fa competència a restaurants i sales de festes. L'Envelat està ple ja tot l'any amb les activitats obertes de les entitats. El que posava a l'Ordenança no era correcte. I per això s'ha de modificar. Els regidors de l'oposició segueixen manifestant dubtes sobre si un particular vinculat a una entitat o una entitat unipersonal ho podrà utilitzar. La regidora de Festes manté que no, perquè han de ser activitats obertes a tot el poble. Però si són obertes a tot el poble i gratuïtes, ho poden fer les entitats. Miguel Borrego afirma que, tal i com està i queda redactat, no queda aclarit. Revoltós recorda que Festes gestiona l'espai però no és l'Àrea que dona els permisos per a la utilització de l'Envelat. Ho fa cada àrea. Però a un particular no se li donarà permís. 

Ana M. Casas (Canetencs Independents) respon a la pregunta sobre la moratòria per als habitatges d'ús turístic. Ho vetlla i hi està al sobre, però és un procediment que s'ha d'iniciar quan es pot fer una justificació des del Departament d'Urbanisme que faci replantejar la situació actual. No ho ha fer Promoció Econòmica. Calen indicadors per poder iniciar els tràmits. 

Pere Xirau respon a la pregunta sobre el Teatre Municipal i l'ús de les escoles. Un teatre no és una sala d'actes. Cal prioritzar l'activitat artística. Per això s'adreça principalment a entitats i grups de teatre. Però no es tanca a associacions que facin activitat artística. Caldrà veure sobre la marxa la capacitat d'acord amb la demanda. Els centres educatius ara mateix no hi estan inclosos però no es descarta que es pugui obrir en un futur. 

També es genera debat en la modificació de l'OF 11 sobre l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Afecta tant a la restauració com a les entitats. Té a veure amb la gestió de les peticions i els permisos. L'objectiu és que acabi essent un tràmit pautat en la majoria de peticions.  Jordi Castellà vol saber si s'han fet reunions amb algun sector afectat. Marian Gómez puntualitza que ja han dit en alguna ocasió que els plànols d'algunes terrasses no estaven correctes. Demana si s'ha arreglat.  Respon la regidora Raquel Serra (SOM CANET) diu que es fan trobades per parlar-ho. I pel que fa als plànols diu que s'ha mirat i que el tràmit pautat mirarà de resoldre aquest aspecte. Castellà diu que entén que hi ha hagut consens amb els afectats. Se li respon afirmativament.  La regidora Gómez aclareix que ara es pagarà per ocupació i no per metres. Explica la diferència perquè es pugui entendre el concepte. I per això és important que es disposi dels plànols. Com que en aquest mateix Ple s'inclou l'acord d'aprovació de la nova Ordenança de terrasses, el que es parla ara està relacionat amb el punt que se sotmetrà a votació posteriorment. 

S'incorpora una nova ordenança sobre la comunicació d'inici d'activitat de llar d'ús compartit. 

Podeu consultar les ordenances a l'apartat de Normativa Local

I el debat al voltant del minut 50 de la vídeo acta. 

Aprovació increment retribucions empleats públics segon la LPGE 
Reconeixement extrajudicials de crèdits_variables de nòmina extemporànies
Reconeixement extrajudicial de crèdits - Aprovació desplaçaments agent Policia Local 

Als punts relacionats amb la plantilla de personal, a banda d'una aprovació d'increment d'un 2,5% que ve donat per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i que per tant, serà d'aplicació a tota la plantilla, els temes que més debat generen són els que es porten a aprovació amb un reconeixement extrajudicial de crèdit. 

L'increment d'acord amb l'aplicació de la Llei estatal s'aprova per unanimitat. 

Els dos punts amb reconeixement extrajudicial de crèdit afecten un cop més a l'Àrea de Seguretat Ciutadana i es porten a aprovació amb omissió de la funció interventora. Té a veure amb imports d'assistència a judicis. La regidora de Règim Intern, Àngels Isart (Canetencs Independents) explica que hi ha uns informes de l'inspector en cap presentats a la relació de variables de nòmina del mes de gener que fan referència d'una banda a l'assistència a un judici i hores extraordinàries que estan fora del període al que correspon l'informe. D'altra banda, també s'informa de la necessitat de pagament de 80 complements de cap de servei realitzats fora del període al que correspon d'informe.  Atenent a la normativa, es posa de manifest que s'ha realitzat una despesa que no ha tingut en compte la funció de la Intervenció municipal. D'acord amb la llei, si això passa no es pot reconèixer la obligació ni tramitar el pagament. Només es podrà fer, si el plenari aprova ometre aquesta funció interventora. Per això aquests punts se sotmeten a votació dels càrrecs electes. És a dir, els agents no van entrar al programa DRAG, que comptabilitza serveis i hores, el que ara informa l'inspector en cap i demana que es pagui. 

Des de l'oposició es fa pal·lès que de nou es porta al plenari temes econòmics relacionats amb la Policia Local en els quals s'omet la funció interventora i es pregunten per què passa. Són irregularitats reconegudes, indegudament compromeses i que per tant, poden ser declarades nul·les de ple dret. En cap cas, malgrat s'aprovi com s'està proposant, vol dir que no hi hagi possibles responsabilitats exigibles.  Hi ha auditories que reflecteixen com s'ha de procedir i de manera insistent s'està obviant. No es diu que un funcionari no pugui cobrar per la feina feta, sinó que el procediment no és el correcte. 

En el cas dels desplaçaments, es refereix al pagament a un agent que ha assistit al curs de formació policial bàsica. Des de l'oposició reiteren que no es discuteix que els treballadors no tinguin dret a percebre el que es consideri, d'acord amb la seva feina, sinó que no es pot obviar la funció de fiscalització de la Intervenció municipal. L'alcaldessa intervé per aclarir que el curs de formació vindrien a ser les pràctiques d'una carrera universitària i que l'han de fer tots els agents de policia abans d'exercir. Hi ha agents que vénen a Canet que ja el tenen fet, però n'hi ha que entren de nou i encara no el tenen. Això pot perjudicar a qualsevol ajuntament, que ha de pagar el sou de l'agent mentre està assistint a la formació i també el desplaçament al curs i aquest després pot marxar a un altre municipi. Aquesta és una lluita de totes les Alcaldies, que estan intentant que quan s'accedeixi a una plaça ja sigui amb la formació policial completada. 

Graupera aprofita per demanar si cal policia amb arma de foc al municipi. Que si es vol apostar per la policia de proximitat i havent-hi tants problemes com hi ha (sobretot econòmics) amb el sistema actual, potser caldria fer un replantejament. L'alcaldessa li respon que fins a 15.000 habitants, no és necessari (Canet en té 14.845 d'acord amb la xifra oficial d'1 de gener de 2022), però que no serà la seva Alcaldia qui decideixi prescindir del cos, que a la pràctica sí que són necessaris i que encara en faltarien 4 més.  

Voten a favor dels dos reconeixements extrajudicials i l'omissió de la funció interventora els membres del Govern (ERC, CI i Som CANET), s'abstenen Junts x CANET, la CUP i CANET i TU i voten en contra el PSC i Primàries CANET. 

check taronja Resolució de procediment d’imposició de penalitat a la UTE Guingueta Passeig Marítim Expedient
Resolució de procediment d’imposició de penalitats a la UTE Guingueta Passeig Marítim

El regidor de Platges, Pep Tenas (ERC) diu que el que es fa és fer efectiva la penalitat imposada a la guingueta, després que ha transcorregut el termini per fer al·legacions. 

Des de l'oposició, Andreu Graupera demana que li diguin exactament quina és la penalitat. El regidor Tenas li diu que en aquest moment no ho recorda, però que existeix i ara s'aplica. 

Aquest tema s'ha debatut en anteriors plens, com el de 15/12/2022

Hi voten a favor tots els regidors i les regidores, excepte els tres càrrecs del PSC, que s'abstenen. 

check taronjaAprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Canet de Mar

En aquest Ple s'ha aprovat inicialment la nova Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar de Canet. La regidora de Noves Tecnologies, Raquel Serra, explica que es modifica per agilitzar el tràmit de peticions i permisos i millorar la comunicació amb l'Ajuntament i assegurar el descans dels veïnat i la circulació de vianants. S'introdueixen entre d'altres conceptes els períodes concrets (amb renovació automàtica) i moments o esdeveniments puntuals. També el concepte de mòdul d'ocupació (per taules i cadires) i no per àrees d'ocupació. 

Hi voten a favor tots els electes excepte els tres regidors del PSC, que s'abstenen. 

La podeu consultar a l'apartat corresponent del web institucional

indicador taronja Ratificació del Decret de la 4a Tinència de l'Alcaldia 2022/2690, de 19 de desembre, d'aprovació de la diagnosi i el Pla Local de Joventut de Canet de Mar 2022-2025 

Al voltant d'aquest punt també es genera un debat, sobre la idoneïtat del present Pla, la seva efectivitat i raó de ser. El podeu veure i escoltar al voltant de les dues hores de la sessió plenària

Hi voten a favor els electes d'ERC, CI, SOM CANET, Primàries i CANET i TU. S'abstenen els electes del PSC, Junts x CANET i la CUP. 

indicador taronja Ratificació del Decret d’Alcaldia 2022/2738, de 22 de desembre, d’aprovació del Pla Intern d’Igualtat de Gènere 2023-2026 de l’Ajuntament de Canet de Mar

S'aprova aquest Pla intern per als propers 4 anys. L'explica la regidora d'Igualtat Rosabel Madrid (ERC). S'ha fet amb l'objectiu d'eliminar qualsevol desigualtat dins de l'Ajuntament, desigualtat que tingui a veure però, exclusivament per raó de gènere. L'ha impulsat l'Àrea d'Igualtat, que l'ha treballat conjuntament amb l'Àrea de Recuros Humans. 

S'aprova per unanimitat. El podeu consultar a l'Àrea d'Igualtat. 

marcadorMoció del grup municipal de Primàries Canet de Mar, per instar el Govern central en la recuperació de dèficit fiscal per a les institucions catalanes, especialment les municipals

Podeu escoltar-ne l'explicació del regidor Jordi Castellà i el debat posterior al voltant del punt 2:26:00 de la vídeoacta, amb un dels moments més distesos dels electes a partir de la intervenció clara i franca de la regidora Gemma Bosch, sobre la realitat del dèficil fiscal i els diners que correspondrien a Catalunya. 

S'aprova per 12 vots a favor (ERC, CI, Primàries CANET, CUP i CANET i TU), amb les abstencions del PSC, Junts x CANET i Som CANET. 

marcador Moció del grup municipal de la CUP per a l'estudi de la municipalització de la gestió d'aigua a Canet de Mar

Podeu escoltar-ne l'explicació del regidor Andreu Graupera i el debat posterior al voltant del punt 2:38:00 de la vídeoacta

La Moció no s'aprova perquè només hi voten a favor 4 càrrecs electes (Junts x CANET, Primàries CANET, CUP AMUNT i Canet i TU). S'abstenen els regidors del PSC i de Som CANET i hi voten en contra els electes d'ERC i Canetencs Independents.   punts d'urgència

En aquesta sessió hi ha tres punts que s'entren per urgència. Hi ha uns moments d'incertesa abans de la votació de la primera urgència, ja que algun regidor demana de fer un recés i l'alcaldessa s'hi oposa. Dos regidors s'absenten al moment de votar i per tant el recompte no queda clar. Tot i així, s'aprova la urgència i es pot passar al primer punt. 

El regidor del PSC Adrià Donadeu ja no torna a la sessió. 

marcador temes Assabentat renúncia regidora de Canetencs Indepedents

La regidora Ana M. Casas ha presentat renúncia com a càrrec electe de la formació Canetencs Independents. La regidora pren la paraula. La podeu escoltar al minut 2:54:00 de la vídeoacta. També podeu accedir a la informació publicada sobre aquest pas de la regidora al grup de regidors No Adscrits a cap formació política. 

marcador temes Nomenament d'un nou patró a la Residència Guillem Mas 

Com que els Estatuts de la Residència estableixen que els patrons s'han de renovar cada cert temps, ara es porta al Ple la proposta del nomenament d'un nou patró, que substituirà l'alcaldessa Blanca Arbell, que abandona el Patronat. 

La persona que a partir d'ara formarà part del Patronat de la Guillem Mas representant l'Ajuntament de Canet de Mar, serà la sra. Mireia Illa Pons. 

Intervé el portaveu de Junts x CANET per explicar que, d'acord amb els Estatuts del Patronat, qui representi l'Ajuntament ha d'estar nomenat pel Ple de l'Ajuntament. El ple el formen els 17 regidors i regidores i en aquest cas, es tracta d'una proposta que fa la sra. Alcaldessa individualment. Es queixa que el nomenament del representant del consistori hauria d'haver estat fruit d'una decisió consensuada de tots els càrrecs que formen el Ple. 

Voten a favor del nomenament els membres del Govern (ERC, CI, Som CANET i la regidora Casas). S'abstenen els dos regidors del PSC presents al plenari (Adrià Donadeu ha abandonat el Ple), Primàries CANET i CANET i TU. Vota en contra el regidor de Junts x CANET.  Andreu Graupera consta com a abstenció, tot i que no és present a la sala al moment de la votació. 

marcador temes  Nomenament d'instructor i secretari per a l'expedient de l'atorgament de Medalles d'Or de la corporació

L'Ajuntament disposa d'un Reglament d'Honors i Distincions des de l'any 2014. Ara es nomena com a instructor dels expediens el regidor de Cultura Pere Xirau i com a secretària, la de la corporació, Clara Pérez. La Comissió d'atorgament estarà formada per un representant de tots els grups polítics amb representació municipal i presidida per la sra. Alcaldessa. La primera reunió de la Comissió es farà el dia 7 de març, per començar amb la tria dels nomenaments per al 2023.

S'aprova per 15 vots a favor i l'abstenció del regidor de la CUP. 

precs i preguntesCom que és un Ple ordinari, les formacions polítiques poden fer precs i preguntes al Govern.  

Preguntes del grup CANET i TU: 

» Com està la concessió dels bars del Camp municipal de futbol i del Pavelló d'Esports?

Josep Tenas respon que ahir es va acabar el termini per presentar propostes al bar del Camp de futbol, i només s'ha presentat una persona.  El del Pavelló sortirà la licitació la setmana que ve. 

» D'acord amb declaracions del regidor d'Esports a Ràdio Canet, s'està pensant a traslladar el Rocòdrom al Pavelló, a causa dels actes de vandalisme que contínuament pateix la instal·lació? CANET i TU no veu com hi pot encaixar, perquè el Pavelló està saturat d'activitats.  Tenas diu que no va dir això. Que el que va dir és que en una de les parets del Pavelló s'hi farà un petit rocòdrom. Bosch li demana com pensen fer-ne el funcionament sense interferir amb la resta d'activitats de l'equipament. 

» Conveni dels treballadors de l'Ajuntament. És una pregunta que van fer al darrer Ple. La negociació del conveni està aturada des del 2017 i hi ha col·lectius, com els treballadors de l'aparcament públic o l'Escola Bressol estan pendents que la seva situació s'actualitzi. S'està treballant en el nou conveni? 

Preguntes del grup de la CUP:

L'alcaldessa informa que aquest grup ha entrat les seves preguntes en temps i forma (per instància presentada al Registre General) i ja s'aniran responent directament. 

La primera pregunta era sobre els punts de càrrega de vehicles elèctrics. Era per a la regidora Raquel Serra, que ha abandonat el Ple quan ha començat el torn de Precs i preguntes, per tant, no la pot contestar. Diuen al regidor que ja li faran arribar la resposta. 

» IBI. S'ha fet una pregunta sobre l'IBI que respon el regidor Xirau. Explica que s'ha consultat a Intervenció i que per un tema de protecció de dades, no es pot facilitar tota la informació. Es farà arribar directament al regidor la resposta, fins on es pugui donar informació. 

» Quin edifici es comprarà amb els 200mil euros que consten al pressupost  de 2023 per fer una compra d'immoble?  Xirau respon. Ja se'n va parlar a l'anterior Ple. Es valoren diferents espais. A l'anterior Ple ell va manifestar la seva opinió favorable a adquirir la Rectoria Vella. Però com que el Govern no té consens en aquest tema, segurament serà el proper Govern que es formi després de les eleccions del maig, qui haurà de decidir quin edifici es compra amb aquests diners. Hi ha vàries opcions i és obert. 

» Per quan està previst l'avantprojecte del Pavelló? Respon Josep Tenas. Està en marxa. Una empresa, a través de la Diputació ha fet l'esborrany. Estava previst fer una presentació als 5 clubs usuaris del Pavelló, i després fer-ho públic. Però com que és un esborrany, l'empresa ha demanat que s'esperin a tenir el definitiu. Llavors es farà la presentació. 

» Hi ha espais coberts per les diferents entitats esportives municipals? Respon de nou el regidor d'Esports. No n'hi ha. Hi ha Pavelló i Pista d'Hoquei. S'ha parlat amb els arquitectes de l'Ajuntament per mirar de modificar l'espai, treure grada i ampliar la pista, però no és possible. L'altre espai és el conveni amb l'Institut Lluís Domènech. 

» Hi ha auditories de totes les concessions dels serveis municipals?  Respon la sra. Alcaldessa. N'hi ha dels serveis que depenen de l'Ajuntament.   

» Es contempla una partida per a la renaturalització dels espais naturals del municipi al 2023? Respon Josep M. Masvidal (CI) Directament no. Però hi ha una aplicació pressupostària d'altres treballs externs que es podria utilitzar, si calgués. 

» Que s'informi sobre la jubilació parcial d'un conserge de l'Ajuntament. Respon Àngels Isart. El treballador que fa tasques de conserge compleix amb els requisits de jubilació parcial i l'Ajuntament ha contractat un treballador reservista. 

Graupera fa dos precs: 

» Que a totes les festes populars hi hagi un Punt lila

» Que es pugui treure amb la màxima brevetat la licitació del servei de neteja dels edificis públics de l'Ajuntament. 

Preguntes del grup de Primàries Canet:

» Trasllada la pregunta que els han fet els veïns de l'avinguda Maresme sobre la passarel·la d'accés fins al poble. Té despefectes i molts forats i els mateixos veïns han hagut de posar-hi fins a 18 sacs de ciment per arranjar el camí. Pregunten si és normal que l'Ajuntament no hi faci res. També demanen sobre l'ascensor, que porta molt de temps inoperatiu.  Respon Llovet. Diu que no té constància que els veïns hagin fet cap actuació a la passarel·la. Adverteix que els particulars no poden fer actuacions a la via pública pel seu compte. Pel que fa a l'ascensor, s'arregla sempre i al cap de dues setmanes hi ha actes de vandalisme i queda inoperatiu. La solució és la que ja s'ha dit vàries vegades. Hi ha hagut reunions amb els estaments superiors i la idea és fer una rotonda d'accés en aquest espai i posar un semàfor a nivell pla. I a la zona entre l'avinguda i l'aparcament dels vagons, la carretera s'estrenyerà i es farà una vorera de 2m d'amplada. Serà el nou camí que ajuntarà l'avinguda amb el poble per aquest tram. També s'està valorant fer una nova rotonda a l'alçada del carrer Miramar i s'hi posarà un nou semàfor per creuar. Aquest semàfor s'ha demanat moltes vegades. Hi ha també altres propostes per a la zona de l'estació de tren i la riera petita. L'Ajuntament vol que sigui plataforma única des de l'estació fins a la riera Sant Domènec. Fer que allà els vehicles vagin a poca velocitat i sigui un espai públic ampli. A continuació vindria ja la zona on s'hi construirà el futur Bon Preu - Esclat, que aquests dies s'ha aprovat la reparcel·lació i urbanització del projecte. Allà hi anirà també una rotonda.

» Projecte pacificació N-II. Demana com avança el projecte de rotonda i semàfor. Respost a l'anterior pregunta

» Policia Local de Canet: tenen formació sobre l'atenció a les víctimes per violència de gènere? L'alcaldessa respon que amb la nova borsa d'agents de la Policia, ha entrat una agent que està especialitzada en aquest tema. Es treballa amb Igualtat i Serveis Socials per tirar-ho endavant.  

» Saber com avança la commemoració del 90 aniversari de la primera votació per sufragi universal a Canet. 

Preguntes del grup de Junts x CANET: 

» Reitera la pregunta que ja ha fet en altres ocasions. Ho fa al regidor Josep Tenas sobre la licitació del bar del Camp de futbol. Demana quantes ofertes s'han rebut. També vol saber com està la licitació del bar del Pavelló.  Respost a les preguntes de CANET i TU. 

Preguntes del grup Partit dels Socialistes de Catalunya: 

» Feliciten als guardonats amb el certificat turístic Biosphere

» Pregunta per al regidor Josep Tenas sobre l'esborrany del Pavelló. Si es volia presentar a les entitats que fan ús del Pavelló, suposen que no hi haurà cap inconvenient a presentar-ho també als regidors de l'Ajuntament, que són càrrecs electes i voldrien estar-ne assabentats. Tenas respon que no s'ha explicat bé. Que al Govern i a la resta de regidors se'ls convidarà també a la presentació. 

» Sobre els residus: saber com està el contracte amb el Consell Comarcal i si es pensa fer pròrroga o renovació. 

» En quin estadi està el projecte del segon institut públic. Respon Lluís Llovet. S'ha aprovat el projecte i ara s'està amb l'aprovació inicial de la reparcel·lació que, si no va errat, acaba el 7 de març. Després ja es podrà aprovar definitivament la reparcel·lació i es podra tirar endavant l'escriptura dels terrenys i urbanitzar la zona. 

» Pàgina web institucional. Volen saber com és que no hi ha accés al llistat d'entitats de la població. 


No havent-hi més qüestions a tractar, l'alcaldessa dona per acabada la sessió plenària dient que les preguntes que no han estat respostes, es respondran al proper Ple. Ja no hi són presents els dos regidors que han abandonat el Ple durant la sessió, Adrià Donadeu i Raquel Serra. 


Aquesta crònica s'elabora des del Servei de Comunicació municipal, d'acord amb els criteris de transparència que recomanen explicar com es prenen els acords i es desenvolupen les sessions plenàries i fer-ho de forma objectiva i que sigui fàcilment entesa per la ciutadania.

És un document complementari que acompanya a tota la informació oficial i els documents administratius relacionats, així com a la Vídeo acta, el sistema actual que utilitzem per a l'enregistrament en vídeo dels plens de la corporació.