Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dilluns, 27.01.2020
 • Avisos

  De conformitat amb l’article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma, s’aixeca la suspensió dels terminis administratius suspesos pel RD463/2020, de 14 de març, amb efectes des del dia 1 de juny de 2020.

  Atès que l’anunci de la llista d’admesos i exclosos es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 16 de maç de 2020,  el termini per solucionar les mancances o acompanyar els documents preceptius que s’estableix a l’apartat 2 del Decret RES2020/445, de 5 de març, finirà el dia 10 de juny de 2020.

 • Concepte

  La Junta de Govern Local de 16 de gener de 2020, ha acordat aprovar les bases específiques i l'obertura de convocatòria per al nomenament com a funcionari interí, per concurs oposició lliure, d’un lloc de treball d’arquitecte superior, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar.

 • Termini de presentació
  Presentació de sol·licituds fins al 17 de febrer de 2020.
 • Lloc de presentació d'instàncies

  Presencialment:  Oficina d'Atenció ciutadana.

  Telemàticament: a través del mòdul e-Tram - instància en línia (s'ha d'omplir la instància genèrica i adjuntar-hi la documentació requerida).

 • Documents relacionats

  Acta final plaça arquitecte

  Acta final plaça arquitecte

  CATCert certifica que en data 28-07-2020 08:53:28 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 3
  Mida: 217.38 kB

  CATCert certifica que en data 27-01-2020 11:52:44 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  CATCert certifica que en data 09-03-2020 11:25:13 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
  Anunci llista definitiva arquitecte

  Anunci llista definitiva arquitecte

  CATCert certifica que en data 03-07-2020 08:08:10 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 146.25 kB