Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

CARTELLERA MUNICIPAL
PUBLICAT Dimecres, 18.02.2015
 • Concepte

  La Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de febrer de 2015, ha acordat aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació de la gestió de servei públic d’enterraments al Cementiri municipal de Canet de Mar. Simultàniament es convoca procediment obert per tramitació ordinària per a l’adjudicació d’aquest contracte.

 • Dependència que tramita l'expedient
  Secretaria - Secció de contractació
 • Número d'expedient
  9/2015
 • Documents relacionats

  CATCert certifica que en data 10-04-2015 13:41:04 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  18-02-2015 10:30:53  Anunci
  CATCert certifica que en data 18-02-2015 10:30:53 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  CATCert certifica que en data 18-02-2015 11:55:01 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.

  CATCert certifica que en data 06-03-2015 08:46:06 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
 • Procés NO adjudicat
  Aquest procediment ha estat declarat desert