Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Documents
 
edició 2223

CONSELLERES I CONSELLERS 2022 - 2023

TOTES LES TROBADES DEL CONSELL 2022-2023 // NOTÍCIES  


què farem

La temàtica de treball del Consell té un caràcter mixt. Es defineix a partir dels interessos dels infants i també de les aportacions i propostes de l’Ajuntament. En tots els casos es sotmetrà la temàtica de treball a un debat en el si del Consell i caldrà que hi hagi un acord per àmplia majoria per tractar-la. Les tres temàtiques que proposem aquest curs són:

 Fer arribar a l’Ajuntament què preocupa i què voldrien millorar els infants pel seu poble▪ D’acord als seus objectius i funcions, el Consell d’Infants és un espai de trobada de nens i nenes per compartir les seves inquietuds i necessitats en la seva vida quotidiana, com a representants dels infants de Canet de Mar. És un espai de detecció i d’escolta de necessitats dels nois i les noies, que permetrà anar-les tractant conjuntament amb el consistori.

▪ A través de diferents dinàmiques es cercarà recollir l’opinió dels infants sobre diferents temes que els hi preocupin: Recollida de desitjos inicial per a la constitució del Consell d’Infants, debats a l’aula de forma mensual, formularis online puntualment...

 Ajudar a fer el reglament del Consell d’Infants: Què farà el Consell? Com funcionarà? Com s’escollirà? Com s’organitzarà amb les escoles i les entitats? 

▪ El primer Consell d’Infants serà constituent, és a dir, tractarà sobre la seva pròpia definició, organització, funcionament... Es partirà d’una proposta municipal i de les experiències d’altres Consells, però pertany als nenes i les nenes acordar quina és la fórmula que s’adapta millor a Canet de Mar. Entre les funcions que es proposen al Consell hi ha “repensar-se i innovar en el paper i funcionament del Consell d’Infants”.

▪ S’utilitzaran recursos gràfics i manuals per tractar sobre aquests temes en debats en petits grups amb els nens i nenes.

 Decidir la imatge i les vies de comunicació del Consell d’Infants: Com ens donarem a conèixer? Com sabrem què necessiten altres nens i nenes? 

▪ Aquest curs es preveu definir també el logotip del Consell d’Infants, amb el suport d’un/a professional del disseny gràfic i establir quins canals de comunicació es posaran en funcionament a partir dels propers cursos a nivell municipal, a les escoles i les entitats.

▪ S’implicarà als nens i nenes en la proposta de logotips del Consell i també a través dels diferents canals i eines de comunicació (vídeo, articles, ...).

com

 Organització del Consell d’Infants ▪ Es portaran a terme 8 trobades del Consell d’Infants amb una periodicitat mensual, en funció del pla de treball establert. L’horari previst serà de les 17.30h a les 19.00h.

▪ Sempre que sigui possible, s’utilitzaran espais exteriors per fer les activitats (la plaça, la platja...). A més, es faran activitats vivencials en el marc del Consell, que apropin els infants a entitats, equipaments i espais del poble. S’intentarà comptar amb els Consellers/es suplents sempre que sigui possible.

▪ Adaptarem la dinàmica del Consell a las instruccions de les autoritats sanitàries i del propi ajuntament, per tant es faran sessions presencials o virtuals en funció de la situació sanitària del moment.

▪ Les trobades seran dimarts/dimecres de cada mes generalment a la Sala de Plens de l’Ajuntament de de Canet de Mar o d’altres espais disponibles en funció de l’activitat. El dia de la setmana s’anirà intercalant per no afectar sempre a la mateixa activitat extraescolar, en cas que en facin.

▪ Sempre hi haurà dues dinamitzadores de XARXA CONSULTORS a les trobades, per aspectes logístics i organitzatius i també per ser l’enllaç del Consell amb d’altres àrees municipals.

▪ Hi haurà una coordinació directa entre l’Ajuntament, les dinamitzadores del Consell d’Infants, els centres educatius i les famílies, via correu electrònic i grup de whatsapp per poder garantir el trasllat de la informació.

▪ Es donarà eines i recursos als infants per facilitar la seva tasca de representació d’altres infants, especialment a les escoles. És fonamental que els membres del Consell puguin explicar que s’hi fa i recollir les visions de companys/es, en la mesura del possible.

 Estructura i calendari de les trobades 

▪ El Consell d’Infants anirà funcionant a mesura que avanci el curs de forma més autònoma amb la distribució de càrrecs de forma rotativa, segons l’interès del Consell. Al final de cada sessió es completarà un Quadern de Bitàcola, que reculli la feina que fa el Consell a través dels diferents càrrecs. Exemples d’alguns càrrecs d’altres Consells:

➔ Comunicació: fan una nota de premsa després de cada sessió explicant que s’ha fet i decidit per fer la difusió per la web i xarxes socials.

➔ Portaveu: va a la ràdio a explicar que fa el Consell, a debatre sobre el tema del curs amb d’altres persones, representen el Consell en altres activitats i espais del poble.


➔ Moderador/a: Es qui gestiona el torn de paraula a les sessions. Les dinamitzadores fan un pas enrere i deixaran que els infants s’autorganitzin més, acompanyant, ajudant al moderador/a perquè puguin funcionar els debats. També pot haver un càrrec de demanar silenci.

➔ Secretari/a: Passen llista i s’encarreguen d’escriure l’acta de la reunió al Quadern de Bitàcola i d’ajudar a que la sessió funcioni. Graven un vídeo final explicant que s’ha fet.

➔ Inventor/a de jocs: Proposa i dinamitza un joc a cada trobada per conèixer-se millor, fer cohesió de grup i passar-ho bé. Escriu quin joc hem fet al Quadern de Bitàcola /enregistra un vídeo del joc que han fet.

➔ Valoració de la trobada: Al final de cada sessió pregunta als companys/es el que més i el que menys els hi agradat, així com propostes per a properes trobades. Ho apunta al Quadern de Bitàcola.

➔ CNIAC: Representant del Consell al Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya.

▪ Hi haurà un Berenar inicial (pati interior de L’Ajuntament), de 17.15h a 17.30h com a acció d’acollida i cohesió de grup es berenarà conjuntament fruita o cadascú portarà el que vulgui menjar, es menjarà a l’exterior preferiblement. Si algú prefereix no fer-lo, ens trobaríem a les sessions presencials del Consell a les 17.30h ja berenats.

▪ Posteriorment es farà un joc perquè els nens i nenes es vagin coneixent i enfortir la cohesió de grup. A mesura que avanci el curs, els mateixos infant idearan i dinamitzaran el joc.

▪ Així mateix, a cada sessió el Consell hi haurà un espai inicial destinat a què nens i nenes plantegin els temes, propostes, informacions i idees recollides des les escoles, i acordar sobre altres temes que vulguin tractar a les sessions.

▪ Al Consell es faran servir metodologies bassades en el joc i en el desplegament dels diferents tipus d’intel·ligències, a través de debats i treballs en grups petits. El rol de les dinamitzadores estarà centrat en facilitar i acompanyar els debats i el desplegament dels càrrecs del Consell, sense guiar-los ni dirigir-los; Fer una escolta activa de les necessitats, demandes i desitjos que emergeixen durant les sessions de treball, recollir-los i ajudar els infants a explicar-los i fer-los arribar a la persona o organisme responsable; Ajudar a organitzar els infants en la preparació d’activitats concretes com festes, sortides...; Sensibilitzar a grans i petits i educar en els valors que donen sentit a la participació (respecte, compromís, escoltar, valorar a l’altre...). Incloure a les persones adultes externes al Consell (tècniques/polítiques) a les dinàmiques de les sessions.

▪ Al final de cada trobada, s’acordarà que cal fer abans de la propera i es valorarà la sessió.

 Es proposa el següent esquema de les sessions: calendari

Prèviament a la constitució del Consell es faran les següents accions:

▪ Dimecres 29 de setembre de 13.30h a 15h: Formació a tutors/es i altres referents educadors sobre el Consell d’Infants: Què és? Què farà? Com funcionarà? Com s’escollirà? Quin rol i Compromís es demana els espais d’elecció.

▪ Entre el 4 i el 13 d’octubre: Tallers d’1h a l’aula per a infants de 5è i 6è als 3 o 4 centres educatius: Escola Misericòrdia, Escola Turó del Drac, Col·legi FEDAC Yglesias Canet, ISCAT: Què és participar? Què són els drets dels infants? Com formar part del Consell d’Infants?

▪ Procés d’elecció dels Consellers/es (octubre – novembre 2022)- s’explica més endavant.

▪ Presentació del projecte a les famílies dels consellers/es escollits/des. El mateix dia de la constitució de forma presencial o abans de forma virtual.
Aquest és el calendari inicial de trobades i la proposta de treball per al curs 2022/23. Inicialment es preveu fer totes les trobades presencials, si fos necessari s’adaptarien al format virtual.