Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
PUBLICAT Dijous, 29.04.2021

senyal vertical unsplashLa Policia Local de Canet de Mar està treballant per tal de poder crear una cartografia sobre la senyalització existent al nostre municipi, ja que actualment no es disposa de cap document que reculli l’inventari de senyals.

En aquest sentit, des de la Policia Local es té la intenció de realitzar un estudi, ja pressupostat, que permetrà tenir un coneixement ampli i exhaustiu de la senyalització de Canet. 

Concretament, aquest estudi haurà de constar de: 

  • Cada senyal vertical que hi ha al municipi haurà de tenir una fitxa d’identificació. En aquesta, s’hauran d’indicar dades bàsiques com: identificador de senyal, coordenades, tipologia, nom, mides, material, suport i estat de conservació. La fitxa es completarà amb una imatge del senyal i una fotografia de la localització.
     
  • Es durà a terme un treball de camp exhaustiu per tal de poder preparar la cartografia. En aquest sentit, s’identificaran també totes les marques vials de la calçada i la localització dels semàfors ja existents. Aquest document haurà d’incloure els plànols i la cartografia temàtica descriptiva del territori. Això ajudarà a la comprensió i identificació dels elements característics de l’àmbit d’estudi. 
     
  • Es crearà una cartografia detallada amb georeferenciació. Aquesta constarà d’una capa amb la senyalització  horitzontal i més capes amb la senyalització vertical i els semàfors.  

Senyal horitzontal unsplashUn cop identificades i localitzades totes les senyalitzacions que tenim al municipi, es farà una diagnosi sobre si la senyalització existent s’adequa a les necessitats de mobilitat actuals, i si s’ajusta a la normativa.

Aquest estudi també servirà per poder detectar possibles mancances sobre sentits de circulació, regulació de vehicles pesants i adaptació de l’estacionament de la zona del centre del poble. En aquest sentit, es faran propostes de millora sobre la senyalització vertical i horitzontal existent. 

Paral·lelament, es farà un concurs públic per poder contractar una empresa de senyalització per poder realitzar la millora de la senyalització proposada per l’estudi, així com poder fer un manteniment de les marques viàries.