Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Tràmits i gestions
 
 • Descripció

  El Ple de l´Ajuntament , en data 15 de desembre de 2022, i amb efectes 1 de gener de 2023, va aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals per l'exercici 2023 (BOP de 21 de desembre de 2022, correcció d´errors de 27 de desembre de 2022), que inclouen, entre altres novetats, l´establiment d´una bonificació en l´Impost sobre Béns Immobles (IBI) per instal·lació de sistemes per a l´aprofitament elèctric de l´energia provinent del sol per a l´autoconsum.

 • Qui ho pot fer?

  La bonificació únicament s´aplica a béns immobles d´ús residencial (habitatges).

 • Serveis que s'ofereixen

  El 50 per 100 de la quota íntegra de l´impost sobre béns immobles, fins a un màxim de 500 euros per any.

  Aquesta bonificació no és acumulable amb les altres regulades en l´ordenança fiscal núm.1 de l'impost sobre béns immobles.

 • Àrea responsable
 • On es pot fer?

  Què cal fer per gaudir de la bonificació?

  La bonificació té caràcter pregat, és a dir, s’ha de sol·licitar expressament.

  Un cop atorgada, s’aplicarà d’ofici a les quotes dels exercicis en què resulti d’aplicació.

  On l’ha de sol·licitar?

  La gestió de l’Impost sobre Béns Immobles de l’Ajuntament de Canet de Mar està delegada en l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

  Enllaç amb la seu electrònica: Trámites y pagos (diba.cat)

  Les sol·licituds que s’adrecin als canals de tramitació de l’Ajuntament de Canet de Mar seran derivades a l’ORGT.

 • Requisits que es demanen

  Quins requisits han de complir les instal·lacions?

  Les instal·lacions han de ser sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol per a l’autoconsum i han de compleixin els següents requisits:

   -       Que les instal·lacions no siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria, normativa urbanística o les Ordenances municipals

  -       Els col·lectors de plaques fotovoltaiques disposin de la corresponent homologació per l’administració competent.

  -       La instal·lació estigui degudament legalitzada per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

  -       Els sistemes d’aprofitament elèctric de l’energia solar hauran de tenir una potència de captació mínima de 1KWp.

  -       Que s’hagi presentat correctament la comunicació prèvia o s’hagi obtingut la llicència, segons escaigui.

  -       El/la sol·licitant justifiqui la seva participació econòmica, en el cas d’instal·lacions comunitàries.

   Cal tenir en compte també que:

   -       La bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.

  -       En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

  Els contribuents hauran de comunicar qualsevol variació en les circumstàncies determinants de l’atorgament.

 • Procediment

  Qui la pot demanar?

  El subjecte passiu de l'impost o el seu representant.

 • Quins documents són necessaris?

  Caldrà acompanyar la sol·licitud amb la següent documentació:

  a) Certificat final d´obra de la instal·lació fotovoltaica, emès per l'empresa instal·ladora o tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació i la potència instal·lada.
  b) Document d´inscripció de la instal·lació en el Registre d´Autoconsum de Catalunya (RAC).
  c) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
  d) En el cas d´instal·lacions col·lectives caldrà l'aportació de l'acord de repartiment en el qual es faci constar la potència assignada a cadascun dels participants.
  e) Qualsevol altra documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits tècnics establerts a l'Ordenança fiscal.

  A instàncies de l'ORGT, i prèviament al reconeixement de l'aplicació de la bonificació, en el cas d´immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes fotovoltaics d'autoconsum col·lectiu per a ús individual, els tècnics municipals hauran d'emetre, si escau, informe favorable relatiu al compliment dels requisits establerts a l'ordenança fiscal, a on es deixi constància de la potència elèctrica assignada a cadascun dels immobles que participen en la instal·lació i la data de finalització de la instal·lació.

 • Termini

  Per gaudir de la bonificació en un determinat exercici, cal que la sol·licitud es presenti abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.

  Això vol dir que es podrà sol·licitar per a un exercici mentre no hagi transcorregut el termini d´interposició de recurs contra l´aprovació de la liquidació , en el cas de les quotes corresponents a l´alta, o contra l´aprovació del padró de l´impost, en la resta de casos.

  Per les quotes del padró de l´exercici 2023 el termini finalitza el 12 de juny de 2023.

  A partir de quan resulta d´aplicació la bonificació i per quin termini?

  La bonificació serà d´aplicació a les quotes que es meritin a partir de 1 de gener de 2023, i mentre no es modifiqui l´ordenança fiscal.

  La bonificació té durada de tres anys, comptadors des del següent a la finalització de la instal·lació, i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l´ordenança fiscal aplicable en cada exercici.

  En conseqüència, es pot sol·licitar la bonificació per l´exercici 2023, per totes aquelles instal·lacions i immobles que compleixin els requisits establerts a l´ordenança fiscal i haguessin finalitzat després de 31 de desembre de 2019.

  Exemples:

  - Si la instal·lació va finalitzar en l´exercici 2022, i es sol·licita abans que la quota de 2023 hagi adquirit fermesa, la bonificació serà d´aplicació als exercicis 2023, 2024 i 2025. Si es sol·licita amb posterioritat a la fermesa de la liquidació de 2023, s´aplicarà únicament als exercicis 2024 i 2025.
  - Si la instal·lació va finalitzar en l´exercici 2021, i es sol·licita abans que la quota de 2023 hagi adquirit fermesa, la bonificació serà d´aplicació als exercicis 2023 i 2024. Si es sol·licita amb posterioritat a la fermesa de la liquidació de 2023, s´aplicarà únicament a l´exercici 2024.
  - Si la instal·lació va finalitzar en l´exercici 2020, i es sol·licita abans que la quota de 2023 hagi adquirit fermesa, la bonificació serà d´aplicació a l´exercici 2023. Si es sol·licita amb posterioritat a la fermesa de la liquidació de 2023, no es podrà gaudir de la bonificació.

 • Legislació - normativa aplicable

  Articles 5.6 i 8.2.5 de l´Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l´Impost sobre Béns Immobles.