Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Documents
 
Plenari 21 de juny de 2022

Aquest Ple és el primer que es du a terme de forma presencial a la Sala de Plens de l'Ajuntament, després de la pandèmia de covid-19.


Aquest Ple ordinari es fa dimarts 21 de juny, perquè el darrer dijous d'aquest mes és Sant Pere, festiu a Canet de Mar. Per aquest motiu s'ha avançat una setmana. No s'ha fet coincidir amb dijous perquè el dia 23 és la revetlla de Sant Joan. 

Com a Ple ordinari, forma part de les sessions que els propis electes han establert com a obligatòries i que es duen a terme cada dos mesos. Serveixen per portar a aprovació determinades propostes, mocions i per explicar i debatre els assumptes d'interès municipal.

Després de l'aprovació per unanimitat de l'acta del darrer Ple, celebrat el 28 d'abril de 2022, es comencen a desenvolupar els punts de l'ordre del dia:

PRINCIPALS PROPOSTES PRESENTADES I DESENVOLUPAMENT DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA

 Temes econòmics

Temes dels quals el Govern dona compte al Ple:

icona checkEs dona compte de l'informe sobre el període mig de pagaments corresponent al primer trimestre de l'any 2022.  Això vol dir el temps que l'Ajuntament triga a pagar una factura a un provïdor, des del moment en què aquest la presenta. El regidor d'Hisenda, Pere Xirau (Canetencs Independents) es congratula perquè Canet ho fa en 25 dies, per sota de la mitjana, que és de 30 dies. 

El regidor Josep Antoni Massagué (Junts x Canet) fa un reconeixement pel fet que s'ha aconseguit reduir en 13 dies aquest pagament a proveïdors, respecte al mateix període de l'any passat. També pregunta de nou sobre les xifres de la Fundació Els Garrofers, fent referència a l'advertiment que consta a l'informe de la Interventora, de no disposar de totes les dades. L'alcaldessa li respon que primer es fa una auditoria i posteriorment es fa l'informe corresponent a aquestes xifres que el regidor comenta. 

icona checkEl regidor d'Hisenda explica també al Ple que s'ha requerit de nou informació i dades econòmiques a l'empresa concessionària del complex de la piscina, Canet de Mar Sport, SL.  En aquest punt, la regidora Gemma Bosch (CANET i TU)  demana que se segueixi de prop l'empresa perquè no ens trobem davant de casos com El Palauet o l'aparcament de la riera Gavarra, en els quals les empreses concessionàries han fet fallida i l'Ajuntament s'ha hagut de fer càrrec de la gestió dels dos equipaments. Andreu Graupera (CUP) i Jordi Castellà (Primàries), aposten per la municipalització d'aquest servei. 

El regidor d'Hisenda manifesta que donen un vot de confiança a l'empresa, però que hi continuen estant al sobre i seguint-ho de molt a prop. 

icona checkAGBAR i les tarifes d'aigua centren un nou assabentat. En aquest cas ho explica el regidor d'Urbanisme, Lluís Llovet (ERC). Agbar va informar l'Ajuntament d'un augment previst del 5% a la tarifa d'aigua. L'Ajuntament incialment els va demanar l'estat de comptes dels darrers anys. Abgar va presentar-ho dels darrers tres anys, però com que l'últim augment va ser al 2016, ara se'ls ha sol·licitat la informació des del 2016 fins ara. Així es veurà l'evolució i l'Ajuntament podrà comprovar que realment l'empresa ha tingut pèrdues i manca d'equilibri econòmic.   El regidor aprofita per explicar que a través del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, s'ha adjudicat a l'Ajuntament un "Estudi dels models de gestió del servei d'abastament d'aigua". Ara hi haurà reunions per explicar models i alternatives per fer aquest seguiment. 

Escolteu les intervencions dels regidors i regidores al voltant del minut 16 de la gravació del Ple

Punts sotmesos ja a votació del Plenari: 

icona checkAprovació de la modificació de l’annex d’inversions del pressupost 2022. Ho explica el regidor LLovet. Té a veure amb una rampa que s'havia de construir a l'avinguda Maresme. S'ha negociat amb carreteres una alternativa més vàlida que una rampa d'accés. Una rotonda seria una bona solució. I un semàfor a nivell pla que permetria solucionar la comunicació de l'avinguda Maresme amb el poble. Però és una possibilitat que ara s'ha de negociar amb els estaments superiors i resoldre durant el 2022. Per tant, es modifica la inversió de 400mil euros del Pla general d'inversions, prevista per aquest concepte, que es destinarà a altres inversions. Aquests diners es destinaran al carrer Castanyer (365mil euros) i a rebaixar la inversió de la escenotècnia de la Sala Odèon del TMC.  Llovet reitera que no es deixen de fer obres a l'avinguda Maresme, sinó es posposa per poder-ho fer millor. 

El punt s'aprova per 11 vots a favor (regidors i regidores de l'Equip de Govern i Jordi Castellà de Primàries), 1 vot en contra (Junts x Canet) i 5 abstencions  (PSC, CUP i CANET i TU) 

Escolteu el debat dels regidors i les regidores al voltant del minut 25 de la gravació del Ple

icona checkAprovació de la modificació de crèdit 22/2022 de crèdit extraordinari. El regidor Llovet explica que es tracta d'un canvi d'aplicació pressupostària. El motiu són uns diners que no s'han executat, ara es destinen a Capítol 6 del pressupost d'inversions. S'ha sol·licitat un ajut a través del fons europeu de Next Generation amb el programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis PIREP, mitjançant el qual es volen realitzar obres a Vil·la Flora. Vil·la Flora té importants mancances, sobretot energètiques. Des de Serveis Tènics s'ha redactat un projecte d'1.300.000 euros, que passa per resoldre deficiències energètiques i també estructurals de l'edifici. 1 milió arribaria del PIREP i la resta de subvenció demanada a la Diputació (200 mil euros) i de l'Ajuntament, amb els diners d'aquesta modificació de crèdit. En funció de les subvencions que es rebin, es farà rehabilitació integral o només d'una part. 

El punt s'aprova per 16 vots a favor (ERC, CI, PSC, Junts x Canet, Som Canet, Primàries i CANET i TU), 1 abstenció  (CUP) 

Escolteu les explicacions del regidor i el debat posterior al voltant del minut 48 de la gravació del Ple

---- La regidora Ana M. Casas, abandona el Ple en aquest moment ---- 

icona checkAprovació de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic de l’Escola Bressol Municipal. Curs 2022-2023.  La regidora d'Educació, Rosabel Madrid (ERC) explica que la Generalitat finançarà part de l'escolarització. Per aquest motiu, es modifica l'Ordenança per reflectir aquest ajut que minora el cost de les famílies. 

El punt es vota per 15 vots a favor (5 vots d'ERC, 3 vots de CI, 3 vots PSC, 1 vot: Som Canet, Junts x Canet, Primàries i Canet i Tu)  i 1 abstenció (CUP).

 TEMES RELACIONATS AMB EL TMC - ODÈON  En aquest Ple s'han portat a aprovació dos punts relacionats amb el Teatre Municipal de Canet i la seva Sala Odèon. Hi havia un tercer punt a l'ordre del dia, que s'ha retirat per un problema amb la redacció dels plecs relacionats.

check taronjaEl primer és el retorn d'una fiança a l'empresa constructora, després de la recepció de l'obra. Falta l'escenotècnia i l'estació transformadora, que ja s'hi està treballant. 

El retorn de la fiança queda aprovat per 12 vots a favor (5 ERC, 3 CI,  i els regidors de Som Canet Primàries, CUP i CANET i TU) i 4 abstencions (PSC i Junts x Canet). 

check taronjaEl segon és l'aprovació definitiva de la documentació administrativa necesària per aconseguir tenir l'esperada estació transformadora que va a l'espai Odèon. Mancava l'aprovació de l'empresa Endesa i s'han seguit els tràmits que aquesta empresa ha sol·licitat i com ho sol·licitava.  L'Ajuntament cedeix un espai a Endesa perquè s'hi instal·li una estació transformadora. 

S'aprova per 15 vots a favor i 1 vot en contra del regidor Andreu Graupera. 

PROJECTE D'OBRES AL CARRER CASTANYER  Calçada històrica i millora d'infraestructures del carrer Castanyer. 300 mil euros de pressupost (iva exclòs). El que s'aprova és el projecte.  Hi ha hagut problemes de clavegueram durant molt de temps, i la resolució definitiva passava per una reforma integral.

El carrer Castanyer va ser projectat per l'arquitecte Pere Domènech Roure als anys 30 del segle XX i per tant, es vol que el projecte tingui en compte el vessant històric d'aquesta via. 

El projecte s'aprova per 12 vots a favor (5 ERC, 3 CI,  i els regidors de Som Canet Primàries, CUP i CANET i TU) i 4 abstencions (PSC i Junts x Canet). 

Podeu escoltar l'explicació i intervencions d'aquest punt al voltant d'1 h. 30 m de la gravació del Ple

 Festes oficials a Canet per al 2023El Ple aprova per unanimitat dels 16 membres presents, fixar com a festes locals a Canet de Mar per al 2023, els dies 29 de juny, dijous i el 8 de setembre, divendres. Coincideix amb els dos dies centrals de la Festa Major i de la Festa Petita, Sant Pere i la Mare de Déu de la Misericòrdia. 

 Borsa de treball per a Policies Locals Aprovació conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), el Consell Comarcal del Maresme per seleccionar personal per a una borsa de treball de policies locals. L'alcaldessa explica que aquesta és una llarga reivindicació de molts ajuntaments. Canet té una borsa, però ara a més a més hi haurà la del Consell Comarcal, que farà tot el procés de selecció. Així, quan s'esgoti la de l'Ajuntament, podrem disposar de la del Consell Comarcal quan hi hagi baixes d'agents de policia per cobrir. 

El regidor del grup de Primàries, considera que l'augment de plantilla ha de possibilitar la policia de proximitat més al carrer. La regidora Marian Gómez (PSC), puntualitza que a més a més de feina ens estalviarem diners, ja que un procés selectiu és car. Puntualitza que no significa un augment de plantilla, sinó que es tracta de cobrir substitucions en moments puntuals.  El regidor de la CUP vol expressar en aquest punt la necessitat de policia pròpia i de proximitat, que col·labori i protegeixi i posa en dubte que delegar aquesta selecció pot ser que no garanteixi la policia de proximitat. L'alcaldessa els respon que fa molts anys que es treballa per una plantilla completa i de proximitat. Es busca una plantilla fixa per donar sensació de seguretat i de pertanyença, per aconseguir que la policia de proximitat conegui bé Canet i la seva realitat. 

El punt s'aprova per 15 vots  a favor i una abstenció del regidor Graupera. 

 Ordenança municipal de Circulació Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació de l’Ajuntament de Canet de Mar. Punt que explica l'alcaldessa Blanca Arbell. Era una ordenança del 2012, que calia modificar. S'hi ha inclòs reglamentació per a bicicletes, patinets i monopatins. 

Tots els grups manifesten satisfacció per aquesta nova normativa. Demanen que s'en faci una correcta i àmplia difusió i que la Policia Local actui en casos d'incivisme. 

Podeu escoltar l'explicació i intervencions d'aquest punt al voltant de les 2 h. de la gravació del Ple

L'ordenança s'aprova per unanimitat dels 16 membres presents al Ple.  

  Desactivació del Pla d'emergència municipal  L'alcaldessa dona compte del Decret a través del qual es desactiva el Pla d'Emergència Municipal vigent a causa de la situació de pandèmia de la covid 19. Es passa a la fase de prealerta. Llegiu, si voleu ampliar la informació, la notícia publicada pel servei de comunicació fa uns dies. 

  MOCIONS

Les mocions les podeu escoltar al voltant del punt 2h.05m. 

marcadorMoció del grup municipal de Junts per Canet en defensa dels jutjats de pau. S'hi sumen també els grups d'ERC, CI, PSC, Som Canet, Primàries i CANET i TU.  

Llegeix el regidor J.A. Massagué, que explica l'ampli consens a Catalunya per blindar la figura del jutge de pau. 

S'aprova la moció per unanimitat. 

marcadorMoció del grup municipal de Primàries Canet de Mar, per instar l’Estat per compensar els municipis afectats per la pèrdua d’ingressos provocada pel nou càlcul de les plusvàlues municipals, amb una partida “AD HOC” que els compensi.  

Llegeix el regidor J. Castellà, que esmenta que les entitats municipalistes alerten de la gran pèrdua econòmica que pot suposar el canvi en el càlcul de l'impost de les plusvàlues per als ajuntaments. Proposa demanar a l'Estat espanyol que ho tinguin en compte i compensi els ajuntaments amb una partida expressa per aquest motiu. 

La moció s'aprova per 13 a favor i 3 abstencions del grup del PSC. 

marcadorMoció del grup municipal de Primàries Canet de Mar, per condemnar l’espionatge massiu contra l’independentisme i reclamar una investigació veraç i l’assumpció de responsabilitats pel Catalan Gate.  S'hi afegeixen també ERC, CI, Junts x Canet, CANET i TU,  CUP. 

Aquesta moció s'aprova per 14 vots a favor i 3 abstencions del grup del PSC.  En el desenvolupament d'aquest punt s'incorpora a la sessió la regidora Ana M. Casas, que havia abandonat el Ple al voltant del minut 50. 

Punt d'urgència 

Es vota favorablement la urgència per 15 vots a favor, 1 abstenció de la regidora Bosch i 1 vot en contra del regidor Graupera,  i així el punt s'afegeix.

Aprovació de modificació de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Ho explica el regidor d'Hisenda, Pere Xirau. Són 676.447 euros. Regidors i regidores expliquen des de la seves àrees on es destinaran aquests diners:  

Regidora Raquel Serra (SOM Canet).  Pla de mobilitat sostenible. S'ha sol·licitat un ajut a la Diputació per saber on ubicar i quin cost té un parquing a l'extraradi. I també fer el desplegament del Pla de mobilitat, pel qual s'han demanat 20.000 euros. 

Regidora Ana M. Casas(Canetencs Independents).  Calen actuacions urgents a la Plaça Mercat: labavos accessibles, obres al soterrani i solució per als coloms. 

Regidor Lluís Llovet. Explica accions que afecten a Obres i Urbanisme, en concret a execució subsidiaria a la zona Pulligan i a l'edifici de Can Pinyol. Són obres d'urgència.

Pulligan: va caure part d'una teulada d'una nau i s'ha de fer demolició. Els costos d'actuar-hi sempre són difícils de recuperar en l'espai Pulligan, però es necessari fer-hi actuació subsidiària (d'intervenció municipal directa per raons de necessitat i risc), i es lligarà amb el PAU (pla actuació urbanística) número 5 per poder, d'aquesta manera, incloure l'actuació i que sigui un treball previ al projecte de reparcel·lació i reurbanització d'aquest espai i poder després recuperar aquesta despesa econòmica. 

Can Pinyol: hi ha problemes d'esquerdes i a la separativa amb el veí. I cal intervenció també de forma urgent. 

Semàfors NII: s'han de recuperar unes plaques als semàfors que estaven instal·ladades per un tema electrònic de coordinació de semàfors.

Odèon: escreixos d'amidament i el que es va aprovar al darrer ple sobre un increment de costos.

Serveis Socials: inversió i reposició d'edifici. 250.000 euros per ampliar i arreglar i fer accessible l'immoble de "caseta del conserge", situat a la riera Gavarra, perquè s'hi ubiquin els Serveis Socials municipals. 

Treballs tècnics i estudis:  es destinaran diners a l'estudi de la caseta del conserge i a l'estudi de Can Pinyol.  

Aquest punt d'urgència i el seu debat el podeu escoltar complet al voltant de 2 h. 23 minuts de la gravació del Ple.  

La modificació i suplement de crèdit s'aprova per 15 vots a favor i 2 abstencions, dels regidors Massagué i Graupera. 

PRECS I PREGUNTES

Podeu escoltar els precs i les preguntes a partir del punt 2 hores 49 minuts de la gravació del Ple.

Respostes a preguntes formulades a l'anterior Ple o per escrit: 

marcadorRaquel Serra respon a la regidora Gemma Bosch sobre els punts de recàrrega de vehicles elèctrics que estan sense funcionar. Serra diu que s'han resolt tots els requeriments que marcava Endesa i que en breu estarà tot a punt per al seu ús. Quan sigui efectiva ho farà saber als grups municipals. 

marcadorSra. Acaldessa respon al regidor Massagué sobre perquè consten dos delegats de protecció de dades. L'alcaldessa diu que és un error de comunicació de no esborrar el vell i posar el nou. Respon a la regidora Gómez sobre la reunió de la Junta de Seguretat, que ja s'ha reunit i explica que el dron ha sortit 56 vegades i serveix per prevenir i controlar situacions. Respon també sobre les armes d'immobilització electrònica. Quan es van comprar no estava regulat. Ara hi ha una llei que obliga a fer formació específica. L'han feta dos policies locals, però és una formació que no depèn de l'Ajuntament i on es fa només s'accepten cada any 200 agents. Canet n'hi ha presentat 8 però només n'han entrat dos. D'aquests dos un fa 6 mesos que està de baixa i per tant, l'Ajuntament ha decidit guardar aquesta eina fins que no hi hagi 5 agents que estiguin formats. 

Preguntes d'aquest Ple:

marcadorCANET i TU pregunta:

Fa uns dies han rebut queixa que algú ha trobat al camí de la Creu Pedracastell restes vegetals i de tala per recollir. 

Quan es convocarà el Consell municipal de la Ràdio.

Consell municipal de Promoció Econòmica: Saber què passa amb els informes demanats a la Generalitat sobre el tema dels pisos turístics.  Saber com estan els plans de dinamització del Polígon industrial i els informes corresponents. 

marcadorCUP pregunta:

Pedrascastell: quina empresa ha fet la tala de la zona, perquè els consta que ha estat indiscriminada. I saber els motius pels quals s'ha fet. 

marcadorPrimàries pregunta:

En referència al greu perill d'incendis, i estant a tocar de la nit de Sant Joan, saber si s'ha previst fer una crida a la població en aquest sentit. Si hi haurà limitació a les zones de calor.  Respecte a la seguretat, i essent municipi turístic, saber si està previst algun operatiu per fer més present la Policia Local al municipi durant l'estiu. 

marcadorJunts x Canet pregunta:

A Recursos Humans, si hi ha control horari per fitxar els treballadors. Com s'adrediten les hores extres. Com s'aplica el complement de productivitat, amb quins criteris i si hi ha documents que ho acreditin i si els poden consultar. 

A Platges, saber on es pot consultar l'acte d'adjudicació de les Guinguetes i quan es va adjudicar. 

A Cultura, saber qui decideix quines entitats poden utilitzar la Sala Centru del TMC. Qui fixa la programació. Qui composa el consell del Centru

A l'alcaldessa, saber si ha rebut resposta per part de la Fundació Els Garrofers, sobre l'escrit que es va adreçar el 26/04. 

marcadorPSC pregunta:

Amb relació als 4 primers punts del Ple d'avui de donar compte, esmenta els informes de Tresoreria i Intervenció, sobretot de Tresoreria, on es reitera que no es compta amb els mitjans humans i tècnics suficients per desenvolupar les funcions que té atribuïdes.  Fins i tot es parla de contractar més personal.  Demanen si s'ampliarà la plantilla o quines solucions s'aplicaran. 

A Urbanisme se li demana per la brutícia que s'ha deixat a la zona del Xaró Baix - riera Gavarra, després d'asfaltar.

A Platges, saber si les línies de vida estan posades i si n'hi ha més. 

A Participació saber com està la convocatòria de subvencions a entitats. 

A Medi Ambient saber si s'està fent alguna cosa contra l'incompliment de contracte de l'empresa de recollida de residus i neteja viària. 

A Activitats saber quan es retornarà la part proporcional de les terrasses cobrada al 2020 i que es va dir que s'abonaria. 

Respostes:

marcador respostesEl regidor de Medi Ambient, Josep M. Masvidal (CI) respon sobre la neteja a la Creu de Pedracastell: El Ple va aprovar fa temps un Pla de poda de les parts forestals de l'Ajuntament (que són un 5% del total). Diputació i Generalitat, responsables de la zona boscosa, van avisar Canet que també podien intervenir a la part municipal. Els experts van recomanar fer-ho i deixar-ho d'aquesta manera i des de l'Ajuntment, tenint en compte que són experts enginyers forestals, consideren que s'ha fet correctament. 

També respon a la prevenció de riscos pels incendis. Avui mateix s'ha publicat un BAN en aquest sentit

Neteja Xaró Baix - riera:  S'ha netejat. 

Incompliments contracte Resmar:  Des de l'Ajuntament de Canet no hi ha cap incompliment de contracte. La regidora Gómez llista els incompliments que li consten i explica els passos que s'han fet a nivell comarcal. Informa que s'ha obert un informe a RESMAR i que se'ls rescindirà el contracte a nivell comarcal.  En aquest moment hi ha una agra discussió entre els dos regidors, que queda enregistrada a la videoacta del plenari. 

La discussió continua amb altres regidors i regidores seguint sobre el tema forestal i sobre altres temes, que també es poden visionar a la part final de la gravació de la  vídeo acta. 

marcador respostesRespon la regidora Ana M. Casas sobre el consell de Promoció Econòmica, que s'ha dut a terme correctament, sobre la seva convocatòria i els representants. 

marcador respostesRespon el regidor Josep Tenas:   Hi ha 8 línies de vida a la platja i s'ha requerit a l'empresa que les tensi bé, ja que n'han detectat alguna que no estava prou tensada. Quedarà fet immediatament. Respecte a l'acta de les guinguetes emplaça que es vagi a cosultar a l'espai del Perfil de Contractant. 

marcador respostesRespon la regidora Rosabel Madrid (ERC) - abans que surti la nova convocatòria de subvencions a les entitats, cal tancar l'anterior convocatòria. S'avisarà tothom quan aquestes surtin. 

marcador respostesRespon el regidor Llovet - a l'asfaltat de la zona Xaró Baix encara li manca alguna actuació menor, que s'estan fent, com ara l'acabat superficial. Pel que fa al Consell Municipal de la Ràdio, informa que a la tardor el convocarà. 

marcador respostesRespon el regidor Xirau - sobre la manca d'informació dels Garrofers, la queixa de Tresoreria sobre la falta d'efectius humans, són evidències que posen al informes. És cert. Respecte a la solució per millorar el servei d'Intervenció, primer cal estabilitzar, després en funció dels efectius, es podrà veure quines funcions ha de tenir cada treballador. Estem en fase d'estabilització per poder planificar després. És cert que hi ha molta entrada i sortida de personal i sembla que al final d'aquesta mandat es podrà apaivagar. 

Al sr. Massagué li respon a les preguntes sobre la Sala Centru. El Consell de la Sala Centru el composen 17 membres. La programació l'haurà de fer el Consell. Ara han començat a treballar en la pròxima temporada. Puntualitza que la Sala no és un espai d'activitats, tot i que en moments puntuals s'hagi fet per capacitat o necessitat. Però és un espai d'arts escèniques. Sap que hi ha una polèmica perquè s'ha demanat per una extraescolar. S'ha hagut de dir que no perquè no es pot fer tot. El criteri és fer representació d'arts escèniques per a professionals i semi professionals. Quan l'espai funcioni a ple rendiment i amb tots els recursos se'n podrà tornar a parlar d'obrir-ho a altres grups. 

marcador respostesLa regidora Àngels Isart (CI) respon a les seves preguntes: Disposem de control horari per als treballadors i treballadores a les dependències municipals. Amb la pandèmia s'ha deixat de fer servir i aviat es reprendrà. Ara cada cap de departament controla el seu equip. Igual amb les hores extres. Respecte a la productivitat, s'apunta per respondre-ho al proper Ple. 

marcador respostesAlcaldessa respon:  es reforçarà com sempre la seguretat ciutadana a l'estiu. I respecte a la possibilitat de prohibir l'entrada al bosc no ho decideix l'Ajuntament, sinó que ve donat pel nivell d'alerta per la situació nacional. De moment, la prèvia és el BAN publicat i sobretot insisteix a recomanar que a 500 metres de vegetació no es tirin coets, petards ... no es poden fer focs a les cases particulars i informa que n'hi haurà un a la platja fet per l'Ajuntament i obert a tothom per celebrar la revetlla. 

Desitja una bona Festa Major i es tanca la sessió. 

Aquesta crònica s'elabora des del Servei de Comunicació municipal, d'acord amb els criteris de transparència que recomanen explicar els acords i les resolucions que prenen els càrrecs electes i fer-ho de forma objectiva i que sigui fàcilment entesa per la ciutadania.

És un document complementari que acompanya a tota la informació oficial i els documents administratius relacionats, així com a la vídeo acta, el sistema actual que utilitzem per a l'enregistrament en vídeo dels plens de la corporació.