Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Tràmits i gestions
 
 • Descripció

  Aquelles persones que essent propietàries d'un habitatge i residint efectivament en el mateix en comparteixen l'ús amb tercers, a canvi de contraprestació econòmica i per a una estada de temporada, han de comunicar-ho a l'administració prèviament a l'inici de l'activitat.
   
  Les llars compartides es cedeixen per a estances en règim de convivència entre propietaris i inquilins. La persona titular de l'habitatge ha de residir-hi mentre duri l'estada.
   
  Es considera estada de temporada tota ocupació per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies.

 • A tenir en compte

  Obligacions del titular un cop obtingut el número de registre de Llar compartida del departament de Turisme de la Generalitat: Què cal saber de la Llar Compartida?

 • Qui ho pot fer?
  Ho pot sol·licitar la persona propietària de l'habitatge o un/a representant degudament autoritzat/da.
 • Àrea responsable
 • Requisits que es demanen
  • Cal que el sol·licitant disposi de DNI/NIE, en el cas de persones físiques.
  • El propietari o la persona que aquest autoritzi expressament, com a titular de l'activitat, ha de complir les condicions d'empadronament i residència efectiva a l'immoble objecte de l'activitat de Llar compartida.
  • Cal que l'habitatge disposi de cèdula d'habitabilitat.
  • L'habitatge no pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
  • En qualsevol cas, la capacitat màxima de places per a persones usuàries turístiques és de 4.
  • Els habitatges han d'estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per la seva ocupació immediata.
  • Les llars han de complir amb perfectes condicions d'higiene.
  • S'ha de garantir l'ús privat de les habitacions en les quals s'allotgen les persones usuàries, que hauran de disposar de porta.
  • No és possible destinar les sales d'estar a dormitori.
  • L'habitatge ha de tenir, a disposició de les persones usuàries, fulls oficials de reclamació.
  • Cal exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable, a l'interior de l'habitatge, la comunicació del NIRTC (Nombre Identificació del Registre de Turisme de Catalunya), així com la capacitat màxima d'usuaris admesos. També cal indicar el NIRTC a la publicitat de la Llar compartida. Si encara no es disposa de NIRC caldrà exhibir, transitòriament, la comunicació del número provisional (registre de comunicació prèvia d'alta de l'activitat).
  • La destinació d'una Llar compartida no és possible si està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, o si existeix alguna limitació o suspensió d'aquest tipus d'activitat al municipi. En el cas de que es tramiti la sol·licitud de l'activitat i hi hagi acordada una suspensió d'habilitacions d'aquesta activitat, la comunicació es tindrà per no presentada i, per tant, no generarà cap acte jurídic.

 • Procediment

  Aquest tràmit sols es pot realitzar de forma virtual, presentant la documentació al Canal Empresa, que és el portal electrònic de la Finestreta Única Empresarial. Per a poder realitzar aquest tràmit és necessari disposar de certificat digital o IdCat mòbil.

  Tota la informació, així com el formulari, la trobareu en aquest enllaç del web de la Generalitat. La documentació que s'aporti per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació del tràmit.

 • Termini

  Aquest tràmit es pot sol·lcitar des del 6 d'agost de 2021, quan entra en vigor la figura de la Llar compartida. Des de llavors, és obligatori el tràmit de comunicació prèvia de l'activitat a la fi de registrar els immobles objecte d'aquesta activitat al Registre d'Establiments Turístics de la Generalitat.

  El tràmit es podrà realitzar en qualsevol moment, sempre abans d'iniciar l'activitat.

 • Documents
  • DNI/CIF/NIE de la persona que comunica (còpia)
  • DNI/CIF del representant legal (còpia)
  • En cas d'actuar com a representant, documentació acreditativa de la representació legal (poders, autorització apud acta, contracte de mediació o qualsevol altre document vàlid en Dret).
  • Cèdula d'habitabilitat vigent (còpia)
  • Còpia de l'últim rebut de l'impost sobre Béns Immobles
  • Còpia del volant d'empadronament de la persona titular de l'activitat