Ajuntament de Canet de MarAJUNTAMENT DE CANET DE MAR

Notícies
El PROCICAT acorda tornar a limitar la mobilitat a la comarca on vius
 
nova card covid

Àmbit territorial i de mobilitat


Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats.

Excepcions:

 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 • Compliment d'obligacions laborals que no es puguin desenvolupar mitjançant treball a distància o teletreball, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
 • Retorn al lloc de residència habitual o familiar per una necessitat justificada.
 • Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances per a gestions que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics i a estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics.
 • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 • Exercici del dret de manifestació i de participació política.
 • Desplaçaments entre la comarca de l'Alt Urgell i el Principat d'Andorra, per part de les persones amb residència habitual en un municipi d'aquests dos territoris.
 • Causa de força major o situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.
 • Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.
 • Es permeten els desplaçaments motivats pel desenvolupament d'activitats docents, d'activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a persones amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat que comportin sortides del centre educatiu, i d'activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants d'educació infantil i d'educació primària, sempre que no impliquin pernoctació. Només s'autoritza la pernoctació en les sortides quan es pugui garantir l'estanquitat dels grups bombolla escolars.

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Es recomana que els desplaçaments personals fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d’ús públic respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes.

No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit. Sempre està permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Mobilitat nocturna (toc de queda) i horaris
Es prohibeixen tots els desplaçaments i la circulació pel carrer entre les 22 i les 6 h.

Causes justificades per a la mobilitat nocturna són:

 • Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.
 • Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S'hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses, exercici del dret de manifestació i de participació política i recollida a l'establiment en els serveis de restauració.
 • Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S'hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent. També s'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.
 • Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.
 • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.
 • Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.
 • Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

Durant l'horari de restricció de la mobilitat, es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

 • La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Horari màxim d'obertura al públic:

 • Comerços i activitats obertes al públic: entre les 6 h i les 21 h.
 • Els comerços que obren les 24 hores del dia han de tancar a les 21 h i no poden obrir fins les 6 h. La mesura afecta les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, les ubicades en municipis turístics i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda.
 • Restauració consum a l'establiment: de 07.30 h a 17 h.
 • Restauració recollida a l'establiment: fins a les 22 h.
 • Restauració lliuraments a domicili: fins a les 23 h.
 • Activitats culturals: fins a les 22 h.


La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials. En cap cas aquest caràcter essencial s'aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari entre les 21.00 i les 6.00 hores.

La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Àmbit social
L'activitat social i els desplaçaments fora del domicili s'han de reduir al màxim possible.

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència.

No es consideren incloses en aquesta prohibició:

 • Activitats laborals.
 • Activitats de culte.
 • Actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres.
 • Mitjans de transport públic.
 • Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.
 • Activitats culturals.
 • Activitats esportives organitzades on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu.
 • Dret de manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.
 • En les reunions que suposin, amb subjecció als límits establerts, la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.
 • S'exceptuen de la prohibició de consum d'aliments i begudes en espais públics els àpats que es puguin fer a l'aire lliure en les sortides escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa.

En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Àmbit laboral i professional

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral. Implementar el treball a distància o teletreball excepte quan no sigui possible. Si no és possible establir mesures de flexibilitat horària, horaris d'entrada i sortida esglaonats o similars.
 • Adoptar mesures per mantenir la distància interpersonal. En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l'ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres.
 • Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 • L'ús de mascareta:
  • és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior.
  • no és obligatori en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.
 • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

Àmbit educatiu
ESO, Primària i Infantil

Presencialitat plena.

Batxillerat i cicles formatius i ensenyaments de règim general reglats

Reducció de l'activitat presencial.

Universitats

Es permet la presencialitat simultània de fins a un màxim del 30% dels universitaris de cada centre i no es pot superar aquest percentatge en cap universitat. Les pràctiques i les avaluacions poden seguir sent presencials.

Formació d'adults, escoles oficials d'idiomes i ensenyaments de règim especial reglats

Reducció de l'activitat presencial.

Extraescolars i esport escolar


Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada, es poden realitzar amb fins a un màxim de 6 alumnes per aula en les etapes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional. Només els centres que organitzen activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d'aquests poden desenvolupar les activitats amb més de sis alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups estables.

Activitats de lleure educatiu

Les activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a alumnes en les etapes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional es poden dur a terme tant en espais interiors com a l'aire lliure, en grups màxims de sis persones.

Es permet el desplaçament fora de la comarca per a activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants d'educació infantil i d'educació primària, sempre que no impliquin pernoctació. Només s'autoritza la pernoctació en les sortides quan es pugui garantir l'estanquitat dels grups bombolla escolars.

Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes, els ensenyaments de règim especial reglats i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d'Educació, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.

Transport públic

 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Se'n pot ajustar l'oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l'evolució de la demanda. 
 • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • En el cas dels taxis de fins a 9 places tenen es poden ocupar totes les places disponibles llevat de la del costat del conductor, que ha de quedar lliure en tot cas, i amb el límit màxim de 6 persones inclòs el conductor.

Àmbit comercial
Comerç minorista

Poden obrir tots els dies de la setmana:

 • els establiments i locals al detall amb una superfície de venda igual o inferior a 800 m2 amb un aforament del 30%.
 • en el cas d'establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 m2, poden obrir sempre que acotin l'espai d'obertura al públic a l'esmentada superfície i redueixin l'aforament al 30% del que correspondria segons l'aforament total permès.

Centres comercials, galeries comercials i recintes comercials

Poden obrir tots els dies de la setmana:

 • Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.
 • En el cas d'establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 metres quadrats, que acotin l'espai d'obertura al públic a l'esmentada superfície i redueixin l'aforament al 30% del que correspondria segons l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat aplicat a aquesta superfície.
 • Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
 • Les zones comunes i de pas també tenen una limitació d'aforament del 30%.
 • Han de complir amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.

Els equipaments culturals i els equipaments esportius ubicats dins de centres, galeries o recintes comercials poden obrir al públic.

Roman suspesa l'obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials. Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d'evitar el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.

Mercats no sedentaris i fires mercat

 • Aforament del 30%.
 • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

Serveis amb contacte físic (perruqueries i centres d’estètica)

 • Oberts amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet.

Àmbit de l'hostaleria i restauració
Terrasses:

 • Amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de taules.
 • Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taules diferents, excepte que es tracti de la bombolla de convivència.
 • De 7.30 h a 17 h. Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

Interiors:

 • Oberts amb el 30% de l'aforament.
 • Amb bona ventilació i una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules.
 • Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de la bombolla de convivència.
 • De 7.30 h a 17 h. Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

Mesures generals

 • El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.
 • Es limita a 4 el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Restauració a domicili o per recollida de clients: durant tot l'horari d'obertura.
 • Establiments d'hoteleria: poden donar servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22h.

Àmbit cultural
Activitats culturals d'arts escèniques i musicals (cinemes, teatres, auditoris, circs, sales de concert...)

 • Aforament al 50% i un màxim de 500 espectadors per actuació o sessió.
 • Als locals amb llicència de sales de concert no es permet servei de bar.
 • Si les activitats anteriorment esmentades es desenvolupen a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades poden obrir, respectant el límit de l'aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ.
 • En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre o cafès concert no es permet que s'hi dugui a terme el servei de bar.
 • Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'espai de l'activitat prèviament al seu desenvolupament, en la qual s'informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l'aire i dels controls d'accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes.

Arxius, biblioteques, museus, sales d'exposicions, galeries d'art i centres de creació i arts visuals


Es poden desenvolupar activitats culturals amb assistència de públic amb una limitació de l'aforament al 50%.

Equipaments cívics

 • No es poden realitzar activitats que impliquin presencialitat excepte les que es realitzin a l'aire lliure, en grups no superiors a sis persones, i que siguin de caire físic i/o d'entrenament de la memòria adreçades a persones de més de 60 anys, acomplint les mesures higièniques i de prevenció corresponents.
 • També estan permeses les activitats d'intervenció socioeducativa i programes de suport juvenil, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, activitats d'intervenció social com menjadors socials, perruqueria o podologia.
 • Suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

Activitats de cultura popular i tradicional


Es permeten les activitats de cultura popular i tradicional, organitzades per entitats públiques o entitats privades de base associativa, tant a l'aire lliure en un espai perimetrat i estàtic com en espais tancats.

L'aforament és el mateix que per als actes culturals:

 • en espais tancats: 50% i un màxim de 500 espectadors.
 • en espais tancats amb un sistema de ventilació i qualitat de l'aire reforçades: 50% amb un màxim de 1.000 espectadors.
 • a l'aire lliure: 50% amb un màxim de 1.000 espectadors.
 • En tot cas, els assistents han d'estar asseguts.

Els participants han de complir en les actuacions i en els assajos les limitacions establertes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Àmbit lúdic i recreatiu
Els parcs i jardins públics de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts al 50% fins a les 20 h. 

Activitats no permeses

 • Activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.
 • Es manté el tancament al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables tret d'aquelles que corresponen a una sola atracció d'ús infantil en l'espai d'ubicació autoritzat.
 • Se suspenen la resta d'activitats recreatives que puguin reunir més de sis persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper, inclosos llits elàstics, jocs d'escapada (escape room) i similars.

Actes religiosos i cerimònies civils
(inclosos casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres)

Aforament 30% i nombre màxim de 500 assistents.

En casos excepcionals, les activitats poden superar els 500 assistents (sense superar en cap cas l'aforament del 30%), amb un aforament màxim de 1.000 persones sempre que:

 • Es desenvolupin de forma estàtica.
 • Es realitzin a l'aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin les condicions de ventilació indicades.
 • Es garanteixin les mesures de control d'aglomeracions indicades.
 • Les persones titulars de l'activitat presentin una declaració responsable al Departament de Justícia i a l'Ajuntament del municipi on s'ubiqui l'activitat en el qual s'informi de: Les característiques dels sistemes de ventilació
 • Els controls i accessos de mobilitat
 • L'empresa o personal de manteniment que garanteix que l'espai disposa d'una ventilació adequada als criteris establerts