Acta assamblea de data 07/11/2015
     
           
      ASSOCIACIÓ PROTECCIÓ CIVIL CANET DE MAR-ANY 2012
       __________________________________________________________
_____________________________________________________________
                                         
         
       Acta de la asamblea ordinaria de voluntaris de Proteccio Civil any 2012 de Canet de Mar  de data 07/11/2015.
       Iniciem la reunio a les 17:15h., exposant els punts del ordre del dia:
- Acceptacio de la baixa den Jordi Lopez.
- Recomposicio de la Junta directiva.
- Per part del Cap de Serveis delegacions de responsabilitat a diferents voluntaris.
- Tema trobada familiar.
- Precs i preguntas.
El primer punt es exposat, que la decisio de demanar la baixa voluntaria del Snyr. Jordi Lopez , es unicament per problemas de salud i mancança de temps. Queda aprobada la seva baixa per unanimitat.
El segon punt queda pendent d’una reunio de la junta directiva, en vers al nou conveni si continúan com están o es fan canvis de responsabilitats. El que queda clar que la Junta directiva passa de ser 4 membres es queda amb tres; s’elimina la figura de vicepresident, poguen obtar a aquet carrec el secretari en disposicio explicita del President d’una manera puntual.
En el tercer punt del ordre del dia, el Cap de Serveis snyr. Joan Manel Montalban, informa a tots els voluntaris que degut a començar   a treballar, la manca de temps per poguer cobrir tot allo que habitualment fella, li obliga a replantejarse la cesio de responsabilitats en tres áreas, i delegar per a cada una de ellas els seguents voluntaris:
Area d’informacio Snyr. Arnoldo Canesa, la seva misio consistirá en controla els correos de la associacio varis cops al dia i informa segons convingui al responsable que cregui oportu de las novetats en tot cas.
Area de Serveis snyr. Josep Taragines, rebra l’informacio de l’area d’informacio  i del Cap de Serveis, per poguer montar un servei o allo que se li demani a nivel de logística.
Area de Emergencias , aquesta queda representada pel snyr. Angel Santos, que a part de dispossar de la seva veteranía amb les emergencia de tipos climatologics, rebra indormacio de estats d’alerta desde l’area d’informacio.
De aquesta manera el Cap de Serveis dona per controlada totas les accions a las que estem acostumats a intervenir. Els voluntaris esmentats aceptan las resposabilitats otorgadas i el punt queda aprobat per unanimitat.
En el 4 punt sobre el dinar de germanor s’aprova per unanimitat el disabte 19/12/2015. Tambe s’acorda avisar a tots els voluntaris que vulguin participar en el dinar que serán avisats uns días abans per informarlos del lloc i el menú, perque poguin confirmar la seva asistencia.
Sensa cap prec ni pregunta es tanca la reunio a les 18.30h. del disabte 07/11/2015.
Perque aixis consti firman l’acta tots els asistents.:


Joan Manel Montalban  (secretari i cap de serveis)


Joaquim Julve (tresorer)
Angel Santos (cap d’equip)


Enrique Gomez (cap d’equip)


Rafa Gomez


Arnoldo Canesa


Jordi Cerda


Josep Taragines


Ramon Ibañez


__________________________________________________________________
Placa 11 de Setembre Local Nº 6  C.P.08360 Canet de Mar . Barcelona     Nif:G65909632 Telefono:667708474
 Correo electronico: Protecciocivilcanet@gmail.com
 
Guardias Fines de semana
Los voluntarios de protección civil Canet de Mar.Any 2012.
Empiezan Guardias el Domingo 26/04/2015 de 9.00 a las 14.00 horas y de 16.00 a las 19.00 Horas a realizar tareas de revisión de hidrantes y otras tareas.
Que se repetira todos los Domingos y Festivos,Con un maximo de 5 efectivos en las guardias.  
 
ASSOCIACIÓ PROTECCIÓ CIVIL CANET DE MAR-
           
      ASSOCIACIÓ PROTECCIÓ CIVIL CANET DE MAR-ANY 2012
       __________________________________________________________
_____________________________________________________________
                                         
       ACTA REUNIO GENERAL ORDINARIA DE VOLUNTARIS 12/04/2015

Comença la reunió a les 10.30h. amb la asistencia de V-11/ V-13/ V-14/ V-28/ AV-321/ AV-322/ AV-330/ AV-333/ AV-335/ AV-336/ AV-337/ AV-338/.
Es dona a coneixra el nou sistema de guardies previstas per la temporada d’estiu , que será rotativa els diumenges i festius i que sera el proper diumenge 26/04/2015 la primera guardia. Constara de 5 participants, 2 voluntaris i 3 aspirants, cobrint aixis dues patrulles  fent tasques de prevencio i informativas amb allo que es competencia de Proteccio Civil i dotan a la base de Proteccio Civil d’un reten per donar suport logistic a les patrulles i mantenir contacte fisic amb el public.
Aixis mateix es reposan els números de telefon de Proteccio Civil a l’abast del poble que quedan confinats de la seguent manera:
647 708 474……Telefon del President de Proteccio Civil en actiu les 24 h. del dia els 365 dies de l’any.
667 183 044……Telefon del Cap de Servei en actiu les 24 h. del dia els 365 dies de l’any.
637 137 059……Telefon de la base de Proteccio Civil de la Plaça 11 de setembre en principi nomes será efectiu els días de guardia o algún dia esporadic, degut a que no sempre disposem de personal per poguer tenir oberta la base.
El Cap de Servei fara arribar els cuadrants a tots els membres de la assosiacio amb temps per poguer estar tota la gent informada de quant li toca guardia, a mes a mes 48 h. abans de cada guardia s’enviara un recordatori a cada membre per si cal pogui avisar si no pot fer la guardia i aixis poguerlo sustituir.
Sensa cap incidencia s’aixeca la sessio a les 13.00 h. del diumenge 12/04/2015, i per que aixis consti es firma l’acta donant fe del que s’explicat.

EL PRESIDENT                                                         EL SECRETARI
Josep Maria Luque                                                    Joan Manel Montalban
 
CONVOCATORIA
Es convoca a tots els voluntaris de la associacio per el proper diumenge 12/04/2015. A parti de les 10.00h. al local.
Asumpte de molta importancia, requerim el maxim d'asistencia.
Bons Serveis.
EL SECRETARI: Joan Manel Montalban
 
Acta 28-03-2015 Junta
           
      ASSOCIACIÓ PROTECCIÓ CIVIL CANET DE MAR-ANY 2012
       
         
 Acta de la reunio ordinaria de la junta directiva de la associacio de voluntaris de Protccio Civil Canet de Mar any 2012, amb data de 28/03/2015.

Comença la reunio sensa el tresorer senyor Joaquim Julve que excusa la seva presencia per motius laborals. La resta de components de la junta si asisteixan, el President Josep Maria Luque, el Vice-President Jordi Lopez, el secretari Joan Manel Montalban  i els vocals  Maria Ruiz i Angel Santos, ho fem a les 10.30h.
Comença  el President comentan que exposara al alcalde la situacio de la nova Proteccio Civil, s’acorda per unanimitat.
S’acorda per unanimitat montar serveis els diumenges i festius a partir del 26 d’Abril. El coordinador fara el calendari que sera rotatiu amb tots els voluntaris i els posara amb coneiximent del cap de servei per poguer tenirlos amb conta a l’hora de montar els serveis.
El cap de servei un cop aixecat  la veda dels calers es compromet a fer las compras de tot allo que convingui per adecua les guardies.
El President dimarts 31/03/2015, fara circular las cartas de baixa i reclamacio de materials als ex voluntaris Manuel Rey i Ivan Rodriguez.
S’acorda fer una reunio amb tots els voluntaris el dia 12/04/2015, per tractar els cuadrants a seguir a partir del 26/04/2015.
S’aixeca la reunio a les 12.30h.
 
Acta Reunio 01/03/2015 de la associació voluntaris:
                 
                                                Acta Urgent 01/2015
Nova Constitució Junta Directiva Associació Protecció Civil Canet de  Mar – Any 2012

1 de Març de 2015

Asistents:
Josep M. Luque
Jordi Lopez
Joan Manuel Ortega
Joaquim Julve
Eugenio Rico
Angel Santos
Maria Ruiz
Oscar Medina
Ramon Ibañez
Arnoldo Canosa
Joan Manuel Montalbán
Jordi Cerdá

Nova Junta:
Josep M. Luque → President
Jordi Lopez → Vice-President
Joan Manuel Montalbán → Secretari
Joaquim Julve → Tresorer
Maria Ruiz → Vocal
Angel Santos → Vocal

Vots delegats
Toni Contreras → esta d'acord amb la nova junta
Joan Manuel Ortega → delega vot a Maria Ruiz
Ramon Ibañez  → delega vot via correu

S'acepta la nova junta per majoria :
8 a favor
0 en contra
0 abstencions


Acta ordinaria 1/2015

Data 1 de març de 2015
Hora 10:00 primera convocatoria
10:30 segona convocatoria

S'inicia a les 10:30 la assamblea

Primerament s'exposen  les causes anteriors que donen pas a la assamblea d'avui, amb els arguments que donen pas a la constitució a la nova junta

S'acorda fer una carta d'agraïment i recomanació al voluntari Eugenio Rico perque per causes personals es trasllada fora de Catalunya.
Som 12 voluntaris en assamblea dels quals 8 poden votar en assamblea ja que per estatuts tenen dret els que tinguin una antigüetat de mes de 6 mesos.

S'aprova la nova junta per majoria, la nova junta queda de la següent manera:
Jopsep M. Luque → President
Jordi Lopez → Vice-President
Joan Manuel Montalbán → Secretari
Joaquim Julve → Tresorer
Maria Ruiz → Vocal
Angel Santos → Vocalç


S'aprova la recuperació dels antics membres i la incorporació del nous aspirants.


S'aproven els següents carrecs:
Josep M. Luque → Cap d'unitat
Jordi Lopez Soley → Cap de Secció
Joan Manuel Montalbán →  Cap de Secció
Quique Gomez → Cap d' Equip
Angel Santos → Cap d' Equip
Joaquim Julve → Cap d' Equip

No havent res mes a afegir es presenta aquests acords al ajuntament de Canet de Mar, perque ho presentin al registre de associacions de caire especial i que estem registrats amb el numero 82 de la mateixa.

S'aixeca la sesió a les 12 hores


Signat el President, Josep Maria Luque

Signat el Secretari, Joan Manuel Montalbán
 
Registre de la AVPC.Canet De Mar-Any 2012
l'any passat 2014 al mes de maig aquesta associació de voluntaris de protecció civil de canet de Mar Pas a estar reguistrada en la DGPC amb el número 82.Departamento d'interior de la direcció general de protecció civil.
 
Conveni de col.laboració de l´Ajuntament de Canet de Mar
Dia 22-de Maig de 2013
es Varen reunir en el Ajuntament de Canet De Mar.Alcalde de l´Ajuntament de Canet De Mar i President de L´Associació Voluntaris Protecció civi Canet de Mar -Any 2012 Per Signar el Conveni de Col.laboració de L´Ajuntament de Camet de Mar i L´Associació voluntaris Protecció civil Canet de Mar.Any-2012.

Sen el President de L´Associació Voluntaris Protecció civil Canet de Mar.Any-2012:

Josep Maria Luque .
 
Campanya de prevenció i sensibilització davant del risc
Campanya de prevenció i sensibilització davant del risc d'inundacions i aiguats - 2013
De l’1 de setembre al 30 de novembre, la Direcció General de Protecció Civil desenvolupa la Campanya de prevenció i sensibilització davant del risc d’inundacions i aiguats.
Aquest any la divulgació de la campanya es farà a través de la pàgina web, apostant per les noves tecnologies.

Què s'ha de fer davant del perill d'inundació:
Abans que arribi el període de pluges
• Comproveu on es troben localitzats l'interruptor general del corrent elèctric i les claus de pas de l'aigua i del gas de casa vostra.
• Preveniu el deteriorament de la teulada i les terrasses per evitar filtracions que puguin afectar l'estructura de l'edifici.
• Reviseu periòdicament la teulada i mantingueu nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment als patis o als terrats dels edificis.
• En soterranis i locals amb possibilitats d'inundació, cal que prevegeu mesures de protecció i disposeu d'eines per treure l'aigua (bombes d'aigua, etc.).
• Tingueu elements d'utilitat a mà, com ara: un transistor, una llanterna, els medicaments indispensables, roba d'abric, roba de protecció (impermeables, botes d'aigua, etc.) i la documentació personal.
• Al cotxe, també és recomanable portar una llanterna, roba d'abric i roba de protecció per a l'aigua, una farmaciola i mapes de carreteres.
• No oblideu portar el telèfon mòbil carregat: us permetrà demanar ajut en el cas que patiu una emergència.
Si us sorprenen precipitacions importants a l'exterior

Quan sou fora de casa:
• En un lloc urbanitzat busqueu refugi dins d'un edifici segur i tanqueu bé les portes i les finestres.
• A la muntanya, dirigiu-vos a punts enlairats que estiguin lluny dels marges de rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents.

Quan circuleu amb el vostre vehicle:
• Circuleu preferentment per les rutes principals i les autopistes. Modereu la velocitat i mantingueu les distàncies de seguretat.
• Si teniu problemes de visibilitat, atureu el vehicle i senyalitzeu la vostra posició.
• Allunyeu-vos de les rieres, dels torrents i de les zones que es poden inundar, i no hi estacioneu el vehicle. No us quedeu als ponts perquè aquests poden caure.
• No travesseu cap riu, ni riera ni zona inundada. Encara que no ho sembli, els cotxes poden flotar amb poca alçada d'aigua i ser arrossegats amb facilitat.
• Si heu de travessar un bassal gran d'aigua avanceu molt a poc a poc amb una velocitat curta per evitar que l'aigua esquitxi el motor i es pari. Després d'haver passat comproveu diverses vegades que els frens del vehicle funcionen bé.
• Si el cotxe comença a flotar i a ser arrossegat, sortiu-ne immediatament. Els ocupants que es queden a dins, sovint no sobreviuen.
• Vigileu els moviments de terra, forats, claveguerons, cables de conducció elèctrica fluixos, i en general, tots els objectes caiguts (branques d'arbres, etc.).
• Cal que abandoneu el vehicle i us dirigiu a zones altes quan:
         - El vostre vehicle quedi immobilitzat per l'aigua
         - Observeu que el nivell de l'aigua puja massa a la calçada
         - Observeu que l'aigua arriba a l'eix del vostre vehicle
         - Si teniu dificultats per obrir la porta, sortiu per les finestres ràpidament.
Si us sorprenen precipitacions importants a casa
Si us sorprenen precipitacions importants quan sou dins de casa:
• No baixeu a les zones inundables de casa vostra com poden ser el soterrani, el garatge, etc. Quedeu-vos a les zones altes.
• No deixeu fora objectes o mobles que l'aigua pugui arrossegar.
• Tanqueu portes i finestres i obtureu totes les escletxes possibles.  
• Poseu els animals domèstics, els aliments, l'aigua potable, els documents importants, els objectes de valor i, sobre tot, els productes perillosos (com ara verí per a les rates, dissolvents, etc.) en llocs alts i protegits.
• Si se us està inundant la casa, desconnecteu l'interruptor general de l'electricitat.
• Si a l'edifici on us trobeu, no hi esteu segurs, sortiu-ne, tanqueu la porta i dirigiu-vos a punts alts de la zona.

Si heu de marxar de casa
• Tanqueu les claus de pas de l'aigua i del gas i l'interruptor general de l'electricitat.
• Assegureu i tanqueu les portes i les finestres.
• Agafeu un bastó, una llanterna, roba impermeable i calçat adequat, i emporteu-vos la documentació personal, els diners i els medicaments imprescindibles.
• No camineu per zones on hi hagi aigua en moviment i, si cal, ajudeu-vos del bastó per determinar l'alçada de l'aigua o detectar zones perilloses. Seguiu les instruccions dels equips de socors.

Quan torneu a casa un cop passat el perill:
• Feu una inspecció prèvia i no hi accediu si hi ha perill d'ensorrament.
• Si l'aigua no té garanties de potabilitat, bulliu-la o beveu aigua embotellada.
• Reviseu l'estat dels aliments abans de consumir-los.
• Retireu ràpidament els animals morts.
Si el temporal i la pluja produeixen grans onades a la costa
A la conca mediterrània es poden donar tempestes i forts vents que agiten el mar i poden provocar a les costes grans onades que poden afectar el litoral amb violència. Encara que no hi hagi indicis de perillositat, sigueu prudents, el temporal marítim pot fer que sigueu arrossegats per un cop de mar.
• Si hi ha fortes onades no us banyeu ni us quedeu a la platja. Respecteu els senyals de perill.
• Tingueu molta precaució en les activitats recreatives o professionals al mar, cal evitar-les en cas de grans onades.
• No accediu als punts del litoral afectats pel fort onatge o als llocs on les onades trenquin amb força. Respecteu els tancaments d’accessos a aquests punts, són per la vostra seguretat.
• No us atureu a contemplar les onades, eviteu posar-vos en perill.
• Allunyeu-vos d'espigons, esculleres, passejos marítims i altres zones on trenquin les onades a prop. Busqueu un lloc segur.
• Si algú cau a l’aigua truqueu immediatament al 112 i no perdeu de vista el punt exacte de la caiguda per indicar-ho als serveis de salvament.
• Si caieu a l’aigua nedeu en direcció oposada a les roques i intenteu resistir flotant, sense fer cap altre esforç, en espera de socors.
Telèfons en cas d’emergència:
- En cas de necessitat: 112
- En cas d’emergència: 112
 
Tasques de Protecció civil:
Tasques de Protecció civil:
Aquest Mes de Juliol Els voluntaris de protecció civil de Canet de Mar Any 2012.
Han Iniciat les Guàrdies de cap de setmana.
Dissabtes, diumenges i festius.
A part dels serveis Preventius que tenen pel Municipi de Canet de Mar.
On els podran veure.
En el que va d'any l'Associació Voluntaris protecció civil Canet de Mar.Año-2012.
Portan realitzades unes 457 Hores de Servei en el Municipi de Canet de Mar.
 
Telèfon de EMERGENCIES
en cas de una EMERGENCIA el Numero es:
 
Descripció de l'equipament o el servei

Protecció Civil és un cos de voluntaris que col·laboren amb l'Ajuntament en temes que requereix suport organitzatiu i de control i seguretat de la població.

És habitual trobar-los en els principals actes i activitats municipals. Actuen coordinats per la Policia Local, que és el cos responsable de la Seguretat Ciutadana municipal.
 
Qui Som ?
Som una
Associació de Voluntaris de
 Canet de Mar
Que estem implicats Fonamentalment
Els següens fins

Col.laborar Amb el
Municipi de Canet De Mar
Amb l´eleboracio i Desembolupament
Dels Diferens plans D´Emergència

Promoure i Realitzar
activitats de carácter Voluntari
De Serveis preventius Dins el Municipi
de Canet de Mar
 
Què Fem ?
Prevenció :
Inventari i comprovació
De la Xarxa d´hidrants i punts  d´aigua.
Control de l´estat de las  Rieras.
Guardias preventivas en cas
d´activació del pla
D´Emergencia Municipal.


  Actuacions :

Suport loguistic als grups Actuants .
Bombers ,Policia,Serveis Medicas i
Donat els cas .
L´EMERGENCIA d´acord  amb els Nostres .
Coneixaments i les Nostres posibilitats.
 
On Ens Podeu Trobar ?
Si esteu interessats amb
Protecció civil de Canet De Mar:
Podeu posar-vos amb
Contacte amb Nosaltres:
     93.794.00.88
     647.708.474
Protecciócivilcanet@gmail.com

 
Normativa:
Prohibic encendre Foc:
del 15 de Març al 15 d´octubre.
a menys de 500 mts de la Zona forestal
decret 64/1995
Generalitat de Catalunya.
 
Notificacions
Protecció Civil:

INFOCAT:
Incendis forestals:

Consells preventius
Si l'incendi arriba a casa vostra
Si l'incendi us sorprèn al bosc o a camp obert
Sempre que detecteu un incendi forestal
Material de la campanya informativa sobre incendis forestals

Sou a Catalunya, un país de clima mediterrani amb molta massa forestal. A l'estiu, la sequera eleva sovint el risc d'incendi forestal, però cal tenir en compte que aquest risc també es pot produir en períodes de sequera durant l'hivern. Per això cal tenir algunes precaucions.
 

Consells preventius
No llenceu burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe.
No encengueu focs artificials ni llanceu coets en zones de perill, ni que sigui a camp ras, ni en terrenys agrícoles ni, sobretot, en urbanitzacions envoltades per bosc.
No utilitzeu barbacoes que no estiguin autoritzades. Recordeu que han de ser d'obra i amb mataguspires.
Les cremes de residus al jardí estan prohibides, cal portar-los a l'abocador o triturar-los, i en faran compost.
No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc. Utilitzeu els serveis de recollida i els contenidors adients.
Elimineu les branques que toquin la façana i allunyeu de la casa les reserves de llenya.
Tingueu a punt eines bàsiques contra incendis (mànegues, destrals) i alguna reserva d'aigua.
 
consells preventius
 
Si l'incendi arriba a casa vostra
Truqueu al 112 i seguiu en tot cas les indicacions de les autoritats.
Si us fan desallotjar, tanqueu els interruptors de la llum i del gas, agafeu allò imprescindible (documentació, diners i medicaments) i marxeu on us diguin els serveis de seguretat.
Si el foc envolta la casa, refugieu-vos a dins, tanqueu portes i finestres i tapeu qualsevol forat.
Ompliu d'aigua la banyera i les piques, ruixeu d'aigua les portes i les finestres i col·loqueu tovalloles molles sota les portes.
Tanqueu tots els subministraments de combustible i protegiu-vos amb roba de cotó o de llana. Si hi ha molt de fum, deixeu els llums encesos i respireu arran de terra.
 
si l'incendi arriba a casa vostra
 
Si l'incendi us sorprèn al bosc o a camp obert
Si un incendi us sorprèn a camp obert, allunyeu-vos-en en direcció oposada al vent i, si podeu, entreu en zona ja cremada.
Mulleu un mocador i tapeu-vos la cara per evitar el fum. No us refugieu en pous ni en coves. A prop del mar o de rius, acosteu-vos a l'aigua i, si cal, fiqueu-vos a dins.
Si sou al cotxe, atureu-vos en un lloc protegit, tanqueu les portes i les finestres i atureu la ventilació del cotxe.
Enceneu els fars perquè us puguin trobar enmig del fum.
 
Sempre que detecteu un incendi forestal
Imatge: truqueu 112 i escolteu la ràdio
Truqueu immediatament al telèfon d'emergències 112.
Seguiu les indicacions donades per les autoritats.
Escolteu la ràdio per informar-vos de la situació i de què cal fer.
 


Ajuntament de Canet de Mar
Entitat:  Associació Voluntaris protecció civil Canet de Mar. Any 2012
Àmbit:  Social
Fundació:  24-10-2012
Adreça:  plaça Once Septembre nº 6
08360 Canet De Mar
El Maresme
E-mail:  protecciocivil
@canetdemar.cat
Telèfon:  647708474 667183044
Socis:  20
N.I.F. G65909632
R.E.G. 82
Josep Maria Luque President
Joan Manel Montalbán Secretari i Cap de Serveis
Joaquim Julve Tesorer
Angel Santos Vocals
El Temps
El Transit
Protecció civil
Generalitat de Catalunya
Institut Cartogràfic de Catalunya
Autenticació